Nruab xyoo      HNUB CHIV 13       XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ YEEM IB                   

2 VAJ 4 : 8-11, 14-16

LUB NTSIAB LUS : Vim tus poj niam nyob Xws Nes ua zoo rau tus Yaj Saub Es Lis Xais, mas Tswv Ntuj pub tub ki rau nws.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV VAJ PHAU OB

8 – Muaj ib hnub, Es Lis Xais mus so nyob Xws Nes. Muaj ib tug poj niam nyob txawm ntawd tuaj hu Es Lis Xais mus noj mov. 

Txij hnub ntawd los, thaum twg Es Lis Xais hla lub zos ntawd mas nws mus so noj mov hauv tus poj niam ntawd lub tsev. 

9 – Tus -poj niam hais rau nws tus txiv —tias : « Koj ntsia saib, tam li kuv xav mas tus niaj zaus tuaj so hauv wb tsev,

nws yeej yog Tswv Ntuj ib tug neeg siab ntshiab xwb. 

10 – Cia wb ua ib kem tsev me me nyob saum ru tsev rau nws tau so.  Wb muab ib lub txaj, ib lub rooj ua hauj lwm,

ib lub rooj zaum thiab ib lub teeb rau hauv kem tsev ntawd. Thaum twg nws tuaj ces cia nws so nyob hauv kem tsev ntawd. »

11 – Muaj ib hnub, Es Lis Xais rov tuaj so ntawd, nws thiaj mus pw nyob saum kem tsev siab. 

14 – Es Lis Xais pom tus poj niam ua zoo rau nws, nws tso nws tus tub txib mus nug tus poj niam Xws Nes tias :

« Kuv yuav pab dab tsi rau koj ? » Tus tub txib Zes Has Xis coj tus poj niam lo lus teb los hais tias :

« Nws tsis muaj tub ki, thiab nws tus txiv twb laus lawm. » 

15 – Es Lis Xais hais tias : « Koj mus hu nws los saib ! » Tus tub txib mus hu tus poj niam los sawv ntawm qhov rooj. 

Es Lis Xais hais rau nws tias : « Lwm xyoo rov txog lub caij no mas koj yuav tau -ib tug tub los puag. » 

Tus -poj niam teb tias : « Tswv Ntuj tus neeg, koj txhob tso dag rau koj tus ntxhais txib mas ! »

16 – Xyoo ntawd tus poj niam xeeb tub,  rov txog lub caij uas Es Lis Xais hais mas nws yug tau ib tug tub.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag             KUV HU NKAUJ CAV TXOG HUAB TAIS                  

(NPN 89-1)

Txais: Kuv yuav hu nkauj cav txog Huab Tais lub siab zoo mus ib txhiab ib txhis.

1 – Kuv yuav hu nkauj cav txog Huab Tais txoj kev cog lus mus li! Kuv lub ncauj yuav tshaj rau sawv daws paub tias:

“Koj lub siab ncaj txheej dhau txheej.” Huab Tais hais tias,: “Kuv txoj kev hlub nyob ruaj nreb mus li.”

Nyob saum ntuj, Tswv Ntuj txoj kev ncaj nyob ruaj nreb mus li.

2 – Haiv neeg uas paub cav txog Tswv Ntuj mas lawv txoj hmoov zoo. Koj lub ntsej muag ci ntsa iab kaj lawv txoj kev.

Niaj hnub, lawv hom khaj nyob hauv koj lub npe. Koj txoj kev haum pheej coj lawv ua neej.

3 – Koj yog lawv lub zog, koj lub txiaj ntsim tsa lawv hauv pliaj siab. Peb daim leem phiaj tuaj ntawm Huab Tais tuaj.

Peb tus vaj yog His Xas Lais tus Ntshiab.

ZAJ NYEEM OB

LOS MAS 6 : 3-4, 8-11

LUB NTSIAB LUS : Peb txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Yes Xus mas peb nrog Yes Xus muaj txoj sia. Yog peb npuab Yes Xus mas peb lub siab nyiam kev txhaum tuag lawm.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

3 – Peb cov uas tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Yes Xus Pleev, mas yog peb txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Yes Xus txoj kev tuag. 

4 – Thaum peb txais lub Cim Ntxuav peb nrog Yes Xus tuag, peb nrog nws mus hauv nws lub ntxa. 

8 – Tab sis, yog peb nrog Leej Pleev tuag mas peb ntseeg tias peb yuav nrog nws muaj txoj sia. 

9 – Peb paub tias Leej Pleev sawv hauv qhov tuag los lawm, nws yuav tsis rov tuag dua,

txoj kev tuag tsis muaj cuab kav tuaj raug nws ib zaug ntxiv. 

10 – Nws tuag ib zaug kom txoj kev txhaum tuag. Nyem no, nws ciaj rov los nws npuab Tswv Ntuj mus li.   

11 – Nej, mas nej kuj zoo li ntawd thiab : nej yuav saib tias nej tus neeg txhaum tuag lawm,

tshuav nej tus neeg tshiab npuab Tswv Ntuj uas muaj txoj sia nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev mus li. 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO                    

MAS TAIS 10 : 37-42

LUB NTSIAB LUS : Tus nyiam Yes Xus tiag, nws tsa Yes Xus ua tas puas tsav yam ntej. Nws nyiam Yes Xus dua luag tej, nws nyiam Yes Xus dua nws txoj sia.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO

37 – « Tus nyiam nws niam nws txiv dua kuv, nws tsis tsim nyog nrog kuv. Tus nyiam nws tej tub tej ntxhais dua kuv, mas nws tsis tsim nyog nrog kuv. 

38 – Tus tsis kwv nws tus ntoo cuam thiab tsis raws kuv qab, mas nws tsis tsim nyog nrog kuv. 

39 – Tus nrhiav -nws txoj sia, nws ua nws txoj sia ploj, hos tus ua nws txoj sia ploj vim kuv, mas nws nrhiav tau nws txoj sia lawm.

40 – « Tus txais nej, mas yog nws kuj txais kuv. Tus txais kuv, mas yog nws txais Tus xa kuv tuaj. 

41 – Tus txais ib tug yaj saub, vim tus ntawd yog yaj saub, nws yuav txais koob haum phim tus yaj saub. 

Tus txais ib tug neeg ncaj, vim tus ntawd yog neeg ncaj, mas nws yuav txais koob haum phim tus neeg ncaj.

42 – « Kuv hais tseeb rau nej, leej twg pub dej rau ib tug neeg me me no haus, vim tus no yog ib tug thwj tim,

tab yog ib khob dej txiag xwb, tsis kav, nws yuav tau txais koob haum.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG