Nruab xyoo      HNUB CHIV 14          XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

NTXAS KAS LIAS 9 : 9-10

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus yog tus tuaj ua kom lub ntiaj teb nyob hauv kev thaj yeeb. Cov neeg ntseeg kuj yuav tshaj txoj kev thaj yeeb ntawd nyob ntiaj teb no.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV NTXAS KAS LIAS :

9 – Tsoom pej xeem nyob Xis Yoos, nej ua tej pab lom zem hom khaj mas !

Tsoom pej xeem nyob Yes Lus Xas Les, nej qw tej suab zoo siab mas !

Nej ntsia saib nej tus Vaj tuaj txog nej lawm. Nws yog tus ua ncaj thiab yeej tsoom yeeb ncuab.

Nws tsis muab hlob, nws caij ib tug me nyuam luj.

10 – Nws yuav rhuav cov Es Fais lawv tej tsheb rog. Nws yuav rhuav Yes Lus Xas Les lawv tej tsheb ntaus rog.

Rab hneev ua rog, nws yuav tsis pub muaj ntxiv. Nws yuav ceeb toom kev thaj yeeb rau txhia haiv neeg.

Nws yuav kav teb chaws txij ib lub hiav txwv mus txog lwm lub, txij tus niam dej mus txog npoo ntiaj teb kawg.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag             CAV TXOG HUAB TAIS LUB NPE                   

(NPN 145-1)

Txais: Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, kuv yuav cav txog koj lub np emus npe mus ib txhiab ib txhis!

1 – Kuv tus Tswv Ntuj, kuv cav lus zoo txog koj. Kuv yuav cav txog koj lub npe mus ib txhiab ib txhis.

Kuv yuav niaj hnub cav txog koj lub koob meej. Kuv yuav cav lus zoo txog koj lub npe mus ib txhiab ib txhis.

2 – Huab Tais siab zoo, nws khuv leej neeg, nws tsis npau taws sai. Huab Tais ua zoo rau txhua leej txhua tus.

Nws hlub thiab txuag nws tej dej num.

3 – Huab Tais, koj cov hauj lwm yuav cav txog koj. Cov ntseeg txog koj yuav cav lus zoo rau koj.

Lawv yuav cav txog koj lub Ceeb Tsheej nto koob meej. Lawv yuav tshaj txog koj cov hauj lwm muaj hwj xyeej.

4 – Tswv Ntuj cov lus muaj tseeb thiab nws cov hauj lwm ntshiab huv tas nrho.

Huab Tais tsa cov neeg poob tsag, nws tsa cov neeg raug luag hiam sawv.

ZAJ NYEEM OB               

LOS MAS 8 : 9, 11-13

LUB NTSIAB LUS : Peb niaj hnub tiv peb lub siab tsis zoo : peb kav tsij ua siab loj mloog Leej Tswv Yim Ntshiab mus txog hnub kawg.

COV LUS PAJ LUG SAU RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS.

9 – Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv Ntuj Leej Tswv Yim -nyob txawm hauv nej. 

Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis yog Leej Pleev tug. 

11 – Yog tus tau tsa Yes Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim nyob txawm hauv nej,

mas nws yuav -pub txoj sia rau nej lub cev tuag, vim Leej Ntuj Plig -nyob txawm hauv nej.

12 – Kuv cov kwv tij, yog li ntawd mas peb tshuav luag nuj nqis, tab sis peb tsis tshuav lub cev nuj nqis. 

Tsis tas peb yuav ua neej mloog lub cev. 

13 – Yog nej ua neej mloog lub cev mas nej yuav tuag. Tab sis yog nej cia Leej Ntuj Plig muab lub cev cov hauj lwm tua pov tseg,

mas nej yuav muaj txoj -sia. 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO                     

MAS TAIS 11 : 25-30

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus hu cov neeg me, cov neeg tsis paub txuj, los ua nws cov thwj tim. Nws qhia Leej Txiv cov txuj rau lawv paub. Nws pub Leej Txiv lub zog rau lawv txais.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO

25 – Lub caij ntawd, Yes Xus hais tias : « Txiv, kuv cav lus zoo txog koj, Huab Tais kav lub ntuj lub teb,

vim koj zais tej yam ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab cov neeg ntse, koj ho qhib rau cov me nyuam yaus. 

26 – Muaj tseeb tiag, Txiv, koj lub siab nyiam li ntawd. 

27 – Kuv Txiv muab tas ib puas tsav yam rau kuv. Tsis muaj leej twg paub Leej Tub, tsuas kawg Leej Txiv thiaj paub. 

Kuj tsis muaj leej twg paub Leej Txiv, tsuas kawg Leej Tub thiaj paub, thiab tus uas Leej Tub pom zoo qhia rau kom paub.

28 – « Tas nej sawv daws uas nej  khwv, thiab ris nra hnyav, nej tuaj cuag kuv -mog !

Kuv yuav cia nej so los siav.       

29 – Nej -txais kuv tus quab. -Nej kawm ntawm kuv mog, vim kuv siab zoo, kuv tsis muab hlob, nej tus plig yuav nrhiav tau chaw so los siav. 

30 – Vim kuv tus quab kwv yooj yim, thiab kuv lub nra sib. »

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG