Nruab Xyoo        HNUB CHIV 15         XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                 

HIS XAIS 55 : 10-11

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj lo lus ua hauj lwm nyob hauv neeg lub siab. Yog vim peb ntseeg qhov ntawd mas peb thiaj zoo siab tshaj Ntuj lus rau tsoom sid.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS :

10 – Cov nag, cov daus uas poob saum ntuj los, yog lawv tsis tau pub dej rau ntiaj teb haus, mas lawv tsis rov mus saum ntuj. 

Cov nag thiab cov daus ua kom cov noob lwj thiab nthaw kaus, ua kom lub ntiaj teb txi txiv rau tus tseb, pub mov rau neeg noj,

ces cov nag mam rov mus lawm saum ntuj. 

11 – Cov lus tawm ntawm kuv lub ncauj los kuj zoo li ntawd thiab. Nws tsis tau ua hauj lwm, mas nws tsis rov los cuag kuv.

Kuv lo lus tsis tau leg qhov kuv xav, mas nws tsis rov los cuag kuv. Kuv lo lus tsis tau ua tiav qhov kuv xa nws mus ua, mas nws tsis rov los cuag kuv.« 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag              LUB NOOB POOB HAUV THAJ AV ZOO                   

(NPN 65)

Txais: Lub noob uas poob rau hauv thaj av zoo, nws yuav txi txiv ncw tos lub caij sau qoob.

1 – Koj tau tuaj xyuas lub ntiaj teb, koj ywg dej rau. Koj ua kom lub ntiaj teb nplua nuj tuaj.

Dej puv Tswv Ntuj cov ciav dej nyob txheej ntuj saud. Koj npaj noob qoob noob loo rau ntiaj teb.

2 – Koj ua kom muaj dej ntws puv kwj liag. Koj laij av kom tiaj.

Koj tso nag los ywg kom av phom. Koj foom hmoov zoo rau tej noob kom tuaj kaus.

3 – Koj pub txiaj ntsha txiaj ntsim thawm niaj thawm xyoo. Dej txhawv hauv teb chaws suab puam los ywg tej tshav zaub.

4 – Nplooj hlav ntsuab xiab hauv tej taw roob. Nplooj hlav ntxhee yees hauv tej vos hav.

Tej tsiaj txhu nog zaub puv tshav. Tej qoob loo siav daj vog hauv nras liaj nras teb.

Txhua yam qw suab zoo siab. Txhua tsav seev suab hu nkauj ntsuag qees.

ZAJ NYEEM OB

LOS MAS 8 : 18-23

LUB NTSIAB LUS : Peb pom lub ntiaj teb raug txom nyem thiab zwm rau kev tuag, tab sis peb tso siab tias kev txom nyem kev tuag ntawd yog txoj kev yug lub ntuj lub teb tshiab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

18 – Kuv pom tias txoj kev txom nyem uas peb ris lub caij no, yuav muab los piv tsis tau rau lub hwj chim uas yuav tawm tuaj

rau luag pom xyeem nyob hauv peb. 

19 – Tas puas tsav yam uas Ntuj tsim los tos ntshis txog lub caij Tswv Ntuj cov me nyuam yuav tawm -los rau sawv daws pom xyeem. 

20 – Tas puas tsav yam Ntuj tsim los puav leej zwm rau kev cuav : tsis yog vim lawv txhob txwm xav zwm rau kev cuav ;

yog vim muaj ib tug coj lawv mus zwm rau kev cuav. 

21 – Tas puas tsav yam Ntuj tsim los, tso siab tias lawv kuj yuav dim ntawm txoj kev ua qhev thiab txoj kev ploj :

lawv tso siab tias lawv yuav tau kev twj lij mus hauv Tswv Ntuj tsoom tub ki lub hwj chim. 

22 – Peb paub tias, los txog tav no, tas puas tsav yam ntuj tsim los ntsaj xws li ib tug poj niam daws cev. 

23 – Tsis yog tas puas tsav yam ntsaj xwb ; tab txawm peb twb tau txais Leej Ntuj Plig cov txiaj ntsim los ua peb tug,

tsis kav peb tseem ntsaj nyob hauv nruab siab thiab, vim peb tos -lub caij txhiv peb lub cev. 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO

MAS  TAIS 13 : 1-23

LUB NTSIAB LUS : Ntuj lo lus uas cov tub tshaj Ntuj Lus cev rau tsoom sid yog zoo li cov noob nplej uas luag tseb, qee zaum nws tsis txi txiv, qee zaum nws txi txiv zoo.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

1 – Muaj ib hnub, Yes Xus tawm hauv tsev mus zaum ntawm ntug dej ntuj. 

2 – Tej pab neeg coob tuaj ntsauv nws, ces nws nce mus zaum hauv ib lub nkoj, hos tas tsoom neeg nyob ntawm ntug dej. 

3 – Yes Xus ua paj lug qhia lawv txog ntau yam. Yes Xus hais li no : « Tus tseb nplej tawm mus tseb.

4 – Thaum nws tseb, muaj ib co noob poob ntawm ntug kev, noog ya tuaj noj tas huv si lawm. 

5 – Ib co noob poob rau hauv cov av pob zeb, nyob ntawd tsis muaj av ntau, ces  noob tuaj kaus sai, vim av tsis tob.   

6 – Thaum hnub tuaj, tshav ziab, cov yub nkig, vim tsis muaj cag ces cov yub qhuav tas. 

7 – Tseem muaj ib co noob poob hauv cov pos. –Pos hlob tuaj laum cov yub. 

8 – Hos muaj ib co noob poob rau hauv thaj av zoo, cov noob ntawd txhawv hnab, tej lub noob txi ib puas lub, tej lub txi rau caum lub, tej lub txi peb caug lub.

9 – Leej twg muaj pob ntseg, cia nws mloog. »

10 – Cov thwj tim txav los ze Yes Xus, lawv hais rau nws tias : « Vim li cas koj ua paj lug hais rau lawv ? » 

11 – Yes Xus teb rau lawv tias : « Vim Ntuj pub kom nej paub tej yam tob hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej,

tab sis Ntuj tsis tau pub rau cov ntawd. 

12 – Tus uas twb muaj lawm, mas Ntuj -yuav pub rau nws kom nws muaj ntau tshaj. Hos ntawm tus tsis muaj, ces Ntuj tseem yuav thau qhov nws muaj tawm mus. 

13 – Vim li ntawd, kuv thiaj ua paj lug hais rau lawv : vim tias lawv ntsia, los lawv tsis pom, lawv mloog,

los lawv tsis hnov, thiab tsis to taub. 

14 – Li ntawd, thiaj muaj raws li cov lus uas Yaj Saub His Xais xub hais tseg -tias : Nej pob ntseg hnov, los nej yuav tsis to taub ; nej ntsia, tab sis nej yuav tsis pom.

15 – Yog vim haiv neeg no lub siab qhwv lawm : lawv pos pob ntseg, lawv qi qhov muag,

lawv ntshai tsam lawv qhov muag pom, tsam lawv pob ntseg hnov, ces lawv lub siab to taub.,

tsam lawv yuav tsum hloov siab, thiab kuv yuav kho tau lawv zoo.

16 – Hos nej, mas nej qhov muag tau txoj hmoov zoo, vim nej qhov muag pom kev.  Nej pob ntseg tau txoj hmoov zoo, vim nej pob ntseg hnov lus. 

17 – Kuv hais tseeb rau nej, cov yaj saub thiab cov neeg siab ncaj thaud coob leej ntshaw pom yam uas nej pom,

tab sis lawv tsis tau pom, ntshaw hnov yam uas nej hnov, tab sis lawv tsis tau hnov !

18 – Nej mloog zaj paj lug hais txog tus tseb nplej lub ntsiab. 

19 – Tus neeg uas tau hnov Lo Lus qhia txog Ntuj lub Ceeb Tsheej, nws  tsis  to taub, tus Phem tuaj txog,

nws txeeb yam uas Ntuj tseb hauv tus ntawd lub siab : tus ntawd yog tus txais cov noob poob ntawm ntug kev.

20 – Cov noob poob rau hauv cov av pob zeb, yog tus neeg uas thaum nws hnov Ntuj Lo Lus, nws zoo siab txais.

21 – Tab sis nws tsis muaj cag nyob hauv nws, vim nws yog neeg tsis ruaj : thaum muaj kev txom nyem,                                                                       

los muaj kev raug luag hiam vim Lo Lus, ces nws ntog tam sis ntawd. 

22 – Cov noob uas poob rau hauv cov pos, yog tus uas hnov Lo Lus, tab sis ntiaj teb kev txob xeeb, nyiaj txiag tej kev ntxias laum Lo Lus,

ces Lo Lus txi tsis taus txiv. 

23 – Cov noob uas poob rau hauv cov av zoo,  yog tus uas hnov Lo Lus, nws to taub Lo Lus ntawd, ces nws txi txiv.

Ib tug txi ib puas lub, ib tug txi rau caum lub, hos lwm tus txi peb caug lub.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG