Nruab xyoo            HNUB CHIV16             XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

THOOB TSIB  12 : 13, 16-19

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj lub peev xwm loj kawg. Tab sis nws saib zoo, nws tsis yuam neeg. Nws nyiam zam rau sawv daws, nyiam pab sawv daws tig los yauv -lub siab tshiab.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV THOOB TSIB :

13 – Tswv Ntuj, dhau ntawm koj lawm tsis muaj lwm tus yuav saib xyuas tau txhua leej xws li koj. 

Tsis muaj lwm tus uas koj yuav tsum lees ntawm nws xub ntiag tias koj txiav txim tsis ncaj.

16 – Yog vim koj muaj hwj huam koj thiaj muaj lub siab ncaj.  Yog vim koj lub hwj chim tswj tas puas tsav yam thiab txuag tau tas puas tsav yam.

17 – Yog muaj tej tus neeg tsis ntseeg tias koj lub hwj huam loj tas nrho, mas koj muab koj lub zog rau lawv pom. 

Yog muaj neeg muaj cuab kav hla koj, mas koj qhau lawv. 

18 – Tab sis, Tswv Ntuj koj txawj cheem koj lub zog, koj tsis txiav txim hnyav rau peb. Koj tswj peb, tab sis koj maj mam ua. 

Tsuav yog koj xav ua yam twg, mas koj lub hwj huam nyob ntawd, koj ua tau tam sim ntawd. 

19 – Yog vim koj maj mam ua li ntawd, mas koj thiaj li tau qhia koj haiv neeg tias tus siab ncaj yuav ua tib neeg tus phooj ywg. 

Koj ua kom koj cov tub ki tau kev tso siab tias thaum lawv ua txhaum tas lawm, mas koj pub kom lawv txawj tig los yuav lub siab tshiab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag        HUAB TAIS LUB SIAB ZOO                  

(NPN 86)

Txais: Huab Tais, koj lub siab zoo, koj zam rau peb.

1 – Huab Tais, koj lub siab zoo, koj zam rau peb. Koj ua siab ntev hlub cov neeg hu txog koj.

Koj tig ntsej los mloog kuv lo lus thov, thov koj ua siab ntev mloog kuv lub suab taij.

2 – Huab Tais, tas ib tsoom haiv neeg koj tsim los tuaj hawm koj. Lawv yuav cav txog koj lub npe.

Tswv Ntuj, koj tib leeg yog tus loj, Koj tsim tau txhua yam zoo nkauj zoo saib.

Koj tib leeg yog Tswv Ntuj.

3 – Huab Tais, koj yog tus Tswv Ntuj siab zoo thiab khuv leej neeg, yog tus tsis npau taws sai, yog tus hlub neeg thiab ua ncaj.

Thov koj tig los ntsia kuv, thov koj khuv leej kuv. Koj pub koj lub zog rau koj tus tub txib.

ZAJ NYEEM OB

LOS MAS 8 : 26-27

LUB NTSIAB LUS : Thaum peb ntsia lub ntiaj teb neeg peb tsis to taub tias Tswv Ntuj coj lub ntiaj teb neeg zoo li cas mus rau qhov twg. Tab sis peb tso siab tias Leej Tswv Yim Ntshiab pab peb thov tej yam haum Tswv Ntuj siab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

26 – Leej Ntuj Plig tuaj nres peb cov neeg tsis muaj zog.  Peb tsis paub thov dab tsi kom peb txoj kev teev Ntuj ntxim Tswv Ntuj siab.  

Tab sis Leej Ntuj Plig sawv peb chaw thov Ntuj rau peb : nws hais cov lus uas neeg piav tsis tau. 

27 – Tus Tswv Ntuj uas tsom hauv neeg nruab siab, nws paub tias Leej Ntuj Plig xav kom tau dab tsi :

vim li no, Leej Ntuj Plig sawv cov ntshiab chaw thov Ntuj raws nraim li Tswv Ntuj lub siab xav.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

MAS TAIS 13 : 24-43

LUB NTSIAB LUS : Niaj hnub peb pom tej yam zoo thiab tej yam phem sib xyaws nyob hauv peb thiab nyob ib ncig ntawm peb : peb yuav tso siab tias qhov kawg mas Tswv Ntuj lo lus yuav yeej.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

24 – Yes Xus tseem hais dua ib zag paj lug tias :

« Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib tug neeg tseb ib co noob zoo rau hauv nws daim teb. 

25 – Thaum sawv daws tsaug zog tas, nws tus yeeb ncuab tuaj tseb ib co noob nroj rau hauv cov nplej tas ces nws rov qab mus. 

26 – Txij thaum nplej hlob txog nplej txhawv, nroj kuj tawm tuaj thiab. 

27 – Cov tub txib tuaj hais rau tus tswv qoob tias : « Huab Tais, koj tau tseb ib co noob qoob zoo rau hauv koj daim teb los tsis sub ?

Vim li cas thiaj muaj nroj ? » 

28 – Tus tswv qoob teb rau lawv tias : « Yog ib tug yeeb ncuab ua qhov ntawd. » Cov tub txib hais rau tus tswv tias :

« Koj puas xav kom peb mus sau cov nroj pov tseg ? »  Tus tswv teb tias :

29 – « Kuv tsis xav ! Tsam thaum nej sau nroj, nej rho tau nplej nrog thiab. 

30 – Nej cia nroj nrog nplej hlob ua ke mus txog lub caij sau nplej. Thaum txog caij sau qoob, kuv mam hais rau cov sau nplej -tias :

Nej xub sau nroj -pav ua tej teg cia -hlawv, hos nej sau cov nplej rau hauv kuv lub txhab. »

31 – Yes Xus tseem hais ib zag paj lug li no : « Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib lub noob zaub roj uas ib tug neeg nqa mus tseb hauv nws daim teb. 

32 – Lub noob ntawd me tshaj txhua hom noob, tab sis thaum nws hlob, nws siab dua lwm cov zaub huv tib si. -Nws loj luaj li ib tsob ntoo. 

Ces tej noog ya saum ntuj los nkaum hauv nws cov ceg. »

33 – Yes Xus tseem hais ib zag paj lug -tias : « Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib co poov xab uas ib tug poj niam muab tso rau

hauv peb kawg hmoov nplej mus txog thaum uas tas cov hmoov ntawd su tuaj. »

34 – Yes Xus qhia ib puas tsav yam ntawd rau zeej tsoom, mas nws ua paj lug hais.  Tsis muaj ib yam uas nws tsis ua paj lug hais. 

35 – Li ntawd, mas muaj raws li tus yaj saub cov lus tias : Kuv yuav qhib ncauj hais ib co paj lug.

Tej yam zais txij thaum ntuj tsim teb raug los, kuv yuav muab tshaj tawm.

36 – Yes Xus tso tsoom sid tseg, nws rov los tsev. Cov thwj tim txav los hais rau nws tias :

« Koj txhais zaj paj lug hais txog nroj tuaj hauv daim teb rau peb saib. »

37 – Yes Xus teb rau lawv tias : « Tus tseb cov noob zoo, yog Neeg Leej Tub. 

38 – Daim teb, yog lub qab ntuj neeg. Cov noob zoo, yog cov tub hauv lub Ceeb Tsheej. 

Cov nroj, yog tus Phem cov tub. 

39 – Tus yeeb ncuab uas tseb cov noob nroj, yog Dab Phem. Lub caij sau nplej, yog lub zim txwv kawg. -Cov tub sau nplej, yog cov Tshiab. 

40 – Lawv yuav sau cov nroj los hlawv. -Lub zim txwv kawg, yuav zoo ib yam li ntawd : 

41 – Neeg Leej Tub yuav xa nws cov Tshiab, lawv yuav thau tej kev ntxias ua txhaum thiab cov neeg ua phem tas huv si tawm hauv nws lub Ceeb Tsheej.          

42 – Cov Tshiab yuav muab lawv pov rau hauv lub qhov hluav taws. Nyob hauv, sawv daws yuav quaj tom hniav nkawv. 

43 – Ces cov neeg siab ncaj yuav ci ntsa iab zoo li lub hnub nyob hauv lawv Txiv lub Ceeb Tsheej.  Leej twg muaj pob ntseg, cia nws mloog. « 

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG