Nruab xyoo            HNUB CHIV 17           XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

VAJ 3 : 5, 7-12

LUB NTISAB LUS : Tus Vaj Xas Los Moos thov kom Tswv Ntuj pub lub tswv yim thoob tsib rau nws : ces Tswv Ntuj pub.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV VAJ PHAU IB :

5 – Nyob Nkas Npas Oos, hmo ntuj Xas Los Moos ua npau suav pom HUAB TAIS tawm tuaj rau nws pom xyeem thiab hais tias :

« Koj thov qhov koj xav kom kuv muab rau koj. »

7 – « HUAB TAIS, nyem no koj tau tsa koj tus tub txib ua vaj -hloov nws txiv Das Vis chaw.  Kuv yog ib tug me nyuam tub hluas xwb, kuv tsis txawj ntaus thawj. 

8 – Koj tus tub txib nyob nruab nrab haiv neeg uas koj tau xaiv, yog ib haiv neeg coob tas nrho suav tsis txheeb tshuaj tsis txhua. 

9 – Thov koj pub ib lub siab thoob tsib txawj xav tom ntej tom qab zoo rau koj tus tub txib kom nws txawj pom tias qhov twg yog zoo, qhov twg yog phem. Vim tias leej twg thiaj yuav txawj -coj -koj -haiv -neeg -coob tas npaud ? »

10 – Xas Los Moos thov li ntawd mas xis HUAB TAIS siab. 

11 – HUAB TAIS hais rau Xas Los Moos tias : « Koj tau thov li ntawd, koj tsis thov kom koj tau ua neej laus nkoos,

tsis tau thov kom muaj nyiaj muaj kub, tsis thov kom tau rhuav koj cov yeeb ncuab txoj sia. 

Koj tau thov ib lub -tswv yim thoob tsib txawj xav tom ntej tom qab zoo. 

12 – Li ntawd, mas kuv yuav ua raws li koj thov. Kuv pub ib lub siab ntse thiab thoob tsib rau koj.

Yav tas los lawm tsis tau muaj leej twg muaj ib lub siab zoo li ntawd, thiab yav tom ntej kuj tsis muaj leej twg yuav tau lub siab zoo npaum no. » 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag              KUV NYIAM HUAB TAIS TXOJ CAI               

(NPN 119-2)

Txais: Huab Tais, kuv nyiam koj txoj cai tas nrho.

1 – Huab Tais, kuv hais tias, “Kuv txoj hauj lwm yog ua raws li koj cov lus.” Txoj cai tawm hauv koj lub ncauj los muaj nqis dua ib txhab nyiaj ib txhab kub.

2 – Thov koj txoj kev hlub nplij kuv raws li koj tau cog lus rau koj tus tub txib. Thov koj lo lus nqes los nyob hauv kuv

ces kuv yuav muaj txoj sia vim kuv lub siab xib rau koj txoj cai.

3 – Kuv nyiam koj cov lus qhia dua tas txhua yam, kuv nyiam koj txoj cai dua ib co tseem kub zoo nkauj.

Li ntawd, kuv thiaj taug koj txoj kev ncaj ncees, kuv ntxub txhua txoj kev dag.

4 – Koj tej kev tswj zoo tas nrho. Vim li ntawd, kuv thiaj mloog koj txoj cai. Thaum kuv nrhiav tau koj cov lus, kuv pom kev tuaj!

Koj cov lus ua kom cov neeg me txawj xav tom ntej tom qab.

ZAJ NYEEB OB

LOS MAS      8 : 28-30

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg uas Tswv Ntuj hu los ua cov neeg ntseeg mas Tswv Ntuj pab lawv tas zog kom lawv txia ua xws li nws Leej Tub Yes Xus.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

28 – Peb paub tias Tswv Ntuj nres cov neeg nyiam nws, nws nrog cov uas mloog nws lub suab hu ua hauj lwm,

kom lawv tau qhov zoo, raws li tus nru lus uas nws npaj. 

29 – Cov neeg uas Tswv Ntuj xub -hu, nws faib txoj hmoov rau lawv kom nws Leej Tub tus duab tshwm los nyob hauv lawv. 

Leej Tub thiaj ua tij coj ib tsoom kwv coob coob. 

30 – Cov uas Tswv Ntuj hu lawv, mas nws faib txoj hmoov rau lawv. Cov uas Tswv Ntuj hu lawv, mas nws ua kom lawv ncaj tuaj. 

Cov uas Tswv Ntuj ua kom lawv ncaj tuaj, mas nws kuj ua kom lawv muaj hwj chim.  

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO         

MAS TAIS     13 : 44-52

LUB NTSIAB LUS :

1-Tus hnov Tswv Ntuj Lo Lus, nws yuav saib Tswv Ntuj Los Lus muaj nqe -dua tas ib puas tsav yam. (44-46)

2-Nyob hauv tsoom neeg txais lub Cim Ntxuav, muaj tej tus neeg tsis zoo xyaw cov neeg zoo : hnub kawg, Tswv Ntuj thiaj yuav xaiv nws cov neeg. (47-51)

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

44        Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib hub nyiaj faus rau hauv ib daim teb. 

Muaj ib tug neeg mus nrhiav tau.

Nws rov muab zais, nws zoo siab, nws muag nws lub cuab tam,

ces nws mus muas daim teb ntawd.

45        « Ntuj lub Ceeb Tsheej tseem zoo li ib tug tub luam nrhiav cov hlaws npliag deg -zoo nkauj. 

46        Thaum nws nrhiav tau ib lub hlaws nphiag npliag deg muaj nqi loj,

nws mus muag nws lub cuab tam tas huv si,

ces nws mus muas lub hlaws npliag deg ntawd.

47        « Ntuj lub Ceeb Tsheej tseem zoo li ib lub vas uas luag pov rau hauv dej ntuj. 

Lub vas puav tau ntau tsav ntau hom ntses. 

48        Thaum lub vas puv lawd, cov tub puav ntses rub lub vas los tim ntug nqhuab,

lawv zaum, lawv mam li xaiv cov zoo rau hauv tawb, hos muab cov tsis zoo pov tseg. 

49        Thaum lub zim txwv kawg, kuj yuav zoo ib yam li ntawd –thiab :

cov tshiab tuaj txog, lawv yuav cais cov neeg phem ntawm cov neeg ncaj.           

50        Lawv yuav muab cov neeg phem pov tseg rau hauv lub qhov hluav taws :

nyob hauv, sawv daws yuav quaj tom hniav nkawv.

51        « Nej puas to taub tas ib puas tsav yam ntawd ? » 

Lawv teb rau Yes Xus tias : « Peb to taub. » 

52        Yes Xus hais rau lawv tias :

“Ua li mas, thaum ib tug Kws Ntawv Ntshiab los

ua thwj tim hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej,

nws zoo li ib tug tswv tsev uas rho tau tej yam qub thiab

tej yam tshiab hauv nws lub cuab tam los.”

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG