Nruab xyoo      HNUB CHIV 19           XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

1 VAJ 19 : 9, 11-13

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam loj. Tab sis nws txia ua tus tsis muaj zog, xws li ib co cua fiv ntxuj ntxiag. Tswv Ntuj tsis xav yuam neeg : cov mloog nws lus yog cov zoo siab mloog nws lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV VAJ PHAU IB:

9 – Thaum Es Lias mus txog ntawm Tswv Ntuj lub roob, nws chaws mus hauv lub qhov tsua. Nws pw nyob ntawd.            

11 – Muaj ib lub suab hais rau nws tias : « Koj tawm mus saum lub roob, koj tos HUAB TAIS. »

Ces HUAB TAIS tuaj. -Muaj ib nthwv cua ua HUAB TAIS ntej.  Yog ib nthwv cua hlob tas nrho phua cov roob thiab ua cov pob tsuas tawg tas. 

Tab sis HUAB TAIS tsis nyob hauv nthwv cua. Dua li ntawd mas ntiaj teb qeeg tas, tab sis HUAB TAIS tsis nyob hauv qhov qeeg ntawd thiab.

12 – Thaum ntiaj teb qeeg dua lawm, muaj ib co hluav taws hla ze ntawd, tab sis HUAB TAIS tsis nyob hauv cov hluav taws. 

Cov hluav taws dua tas, muaj ib nthwv cua tuaj ntxuj ntxiag. 

13 – Thaum Es Lias hnov cov cua ntawd mas tam sim ntawd nws muab nws lub tsho tshaj sab los thaiv nws ntsej muag.

Ces Es Lias tawm los nyob ntawm rooj tsuas. Nws hnov ib lub suab hu nws tias :   

« Es Lias, -koj ua dab tsi ntawm no ? »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             CIA PEB POM KOJ LUB SIAB ZOO                

(NPN 85)

Txais: Huab Tais, thov cia peb pom koj lub siab zoo, thov pub koj txoj kev cawm neeg rau peb.

1 – Kuv mloog saib Tswv Ntuj hais dab tsi. Huab Tais hais rau nws haiv neeg tias, “Nej nyob kaj lug!”

Huab Tais txoj kev cawm los nyob ze cov neeg hwm nws. Nws lub koob meej nqes los nyob hauv peb lub teb chaws.

2 – Txoj kev cawm thiab kev tseeb los sib cuag. Kev thaj yeeb thiab kev haum pheej los sib koom.

Txoj kev tseeb hlav ib tug txoov kaus nyob hauv ntiaj teb, kev haum pheej nqes saum ntuj los.

3 – Huab Tais pub txiaj ntsim, peb cov av pub qoob loo. Kev haum pheej mus ua Huab Tais ntej,

nws npaj txoj kev thaj yeeb rau peb taug.

ZAJ NYEEM OB                           

LOS MAS  9 : 1-5

LUB NTSIAB LUS : Haiv neeg uas Tswv Ntuj xaiv thawj zaug yog cov His Xas Lais. Peb yuav tsum kawm tas txhia yam uas Tswv Ntuj pub rau cov His Xas Lais. Vim peb tus Huab Tais Yes Xus yug los nyob hauv haiv His Xas Lais.

COV LUS PAJ LUG SAU -TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

1 – Kuv hais qhov tseeb nyob hauv Leej Pleev, kuv tsis dag : ,kuv lub siab qhia kuv tseeb nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab zoo li no : 

2 – Kuv tu siab thiab chim siab tas nrho. 

3 – Kuv tuaj yeem cia luag tsawm kuv, los cia luag muab kuv cais ntawm Leej Pleev,

tsuav yog kuv tau pab kuv tsoom kwv tij, pab haiv neeg uas muaj ib hom ntshav xws li kuv : ,

4 – haiv neeg ntawd  yog cov His Xas Lais, lawv twb yog cov yuav txais txoj hmoov ua Tswv Ntuj tub ki,

lawv yog cov yuav txais lub hwj chim, txais cov lus Ntuj cog, txais Txoj Cai, txais txoj kev teev Ntuj, txais Ntuj cov lus ruaj, 

5 – vim lawv muaj cov yawg koob yawg suab, muaj Leej Pleev uas yog tus nyob siab dua txhua leej, 

thiab yog tus Tswv Ntuj muaj koob meej mus li : nws lub cev yug hauv lawv haiv neeg los.  Ua li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                                 

MAS TAIS 14 : 22-33

LUB NTSIAB LUS : Thaum yus hnov Yes Xus hu yus kom ua ib yam dab tsi mas yus yuav tso siab, yus cia li ua, ib yam li Pob Zeb mus saum nplaim dej.Tab sis yuav tso siab zoo dua Pob Zeb.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO:

22 – Tam sis ntawd, Yes Xus txhib cov thwj tim kom nce nkoj ua nws ntej mus lawm sab ntug dej tim ub,

hos nws nyob xa tsoom sid rov qab. 

23 – Thaum Yes Xus xa zeej tsoom rov qab mus tas lawd, nws nce mus saum roob,

rau ib qho chaw xu kev, ces nws -teev Ntuj.  Thaum tsaus ntuj, tshuav nws tib leeg xwb. 

24 – Lub nkoj twb mus deb ntawm ntug nqhuab lawm ntau ntsua muag. Dej nphau nphwv tuaj nplawm lub nkoj, vim cua tshuab tom hauv ntej tuaj. 

25 – Thaum yuav kaj ntug, Yes Xus mus ko taw saum nplaim dej, nws tuaj caum cov thwj tim. 

26 – Lawv pom Yes Xus mus ko taw saum dej ntuj, lawv ib ce xob :, lawv hais tias :

« Yog poj ntxoog ». -Lawv ntshai kawg, ces lawv qw qw.     

27 – Tam sis ntawd Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej tso siab mas ! -Yog kuv ! Txhob ntshai. » 

28 – Pob Zeb teb rau Yes Xus tias : « Huab Tais, yog koj tiag no, koj kheev kom kuv tsuj nplaim dej tuaj cuag koj. »

29 – Yes Xus teb tias : « Tuaj mas ! » Ces Pob Zeb nqes nkoj tso ko taw tsuj saum nplaim dej mus cuag Yes Xus.     

30 – Tab sis nws pom cua hlob, nws ntshai, ces nws pib tog hauv dej, nws qw tias : « Huab Tais, cawm kuv mas ! » 

31 – Yes Xus cev tes tam sis ntawd tuav Pob Zeb, nws hais rau Pob Zeb tias : « Neeg ntseeg tsawg, ua cas koj ua xyem xyav ? » 

32 – Thaum Yes Xus nkawd nce hlo rau hauv nkoj, ces cua tu nrho.

33 – Cov nyob hauv nkoj pe Yes Xus, lawv hais tias : « Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag ! »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG