Nruab xyoo          HNUB CHIV 21          XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

HIS XAIS 22 : 19-23

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj txo ib tug Vaj Yus Das vim tus Vaj tsis pab tsoom pej xeem. Nyem no, thaum Tswv Ntuj tsa ib tug ua tus saib nws lub Koom Txoos, tus  ntawd yuav muab siab rau saib nws lub Koom Txoos tiag.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS :

19 – Kuv yuav caum koj tawm ntawm koj lub chaw mus, kuv yuav rho koj ntawm koj tej chaw ua dej num.

20 – Hnub ntawd, kuv yuav hu kuv tus tub txib Es Lias Kis tuaj.  

21 – Kuv yuav muab koj lub tsho tshaj sab rau nws hnav, kuv yuav muab koj txoj siv rau nws sia, kuv yuav muab koj tus nom rau nws ua, nws yuav sawv ua cov neeg nyob Yes Lus Xas Les txiv thiab ua Yus Das tsev neeg -txiv. 

22 – Kuv yuav muab Das Vis tsev neeg tus yawm sij tso saum nws xub pwg. Yog nws qhib mas tsis muaj leej twg yuav kaw,

yog nws kaw mas tsis muaj leej twg yuav qhib.  

23 – Kuv cog nws xws li ib tug ntsia nyob hauv ib qho chaw khov, nws yuav hloov ua ib lub theej kiab muaj koob meej rau nws txiv tsev neeg.« 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             HUAB TAIS TXOJ KEV HLUB              

(NPN 138-1)

Txais: Huab Tais, koj txoj kev hlub nyob mus ib txhiab ib txhis. Koj txhob tso cov hauj lwm koj txhais tes tsim pov tseg.

1 – Huab Tais, kuv muab tas kuv siab ntsws los ua koj tsaug vim koj hnov cov lus tawm ntawm kuv lub ncauj los.

Kuv hu nkauj cav txog koj nyob ntawm ib tsoom tshiab xub ntiag. Kuv yuav hawm koj nyob hauv koj lub tuam tsev ntshiab.

2 – Kuv ua tsaug rau koj lub npe vim koj hlub thiab pheej xeeb. Kuv hu txog koj, koj teb kuv, koj txhab zog rau kuv.

3 – Huab Tais nyob siab, nws txheem tus neeg me. Nws nyob deb zeem tau tus muab hlob.

Huab Tais, koj lub siab hlub nyob mus ib txhiab ib txhis. Koj txhob tso cov hauj lwm koj txhais tes tsim pov tseg.

ZAJ NYEEM OB               

LOS MAS 11 : 33-36

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj loj, nws lub tswv yim dav. Li ntawd peb yuav hwm nws, yuav tso siab tias nws coj lub ntuj lub teb zoo.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS.

33 – Tswv Ntuj cov paj tshab muaj nqis tas nrho ! Tswv Ntuj lub tswv yim thoob tsib tas nrho !  

Tswv -Ntuj -cov -txuj -tob -tas nrho ! Neeg tsom tsis tau Tswv Ntuj cov lus qhia. 

Neeg tsis to taub Tswv Ntuj tej kev. 

34 – Leej twg yuav paub tau zaj uas Huab Tais xav ? Leej twg yuav qhia tswv yim tau rau Huab Tais ? 

35 – Leej twg xub tau pub txiaj ntsim paj tshab rau Tswv Ntuj, ces nws yuav kom Tswv Ntuj them rov rau nws ? 

36 – Txhua yam tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Yog nws ua kom txhua yam tshwm sim los. 

Txhua yam yog nws tug. Lub hwj chim yog Tswv Ntuj tug mus ib txhiab ib txhis.  Ua li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                    

MAS TAIS 16 : 13-20

LUB NTSIAB LUS : Xis Moos zeem tseeb tias Yes Xus yog Leej Pleev, Yes Xus tsa Xis Moos ua Pob Zeb ua tus pab kom tsoom ntseeg sib haum xeeb ua ib lub Koom Txoos.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO

13 – Yes Xus tuaj txog cheeb tsam ntawm Xes Ntxas Les Fis Lis Pos, ces nws nug cov thwj tim li no :

« Luag tej hais tias Neeg Leej Tub yog leej twg ? » 

14 – Lawv teb tias : Ib txhia hais tias : Yog Zam Ntxuav Plig. Ib txhia hais tias, yog Es Lias.

Tseem muaj lwm cov hais tias yog Yes Les Mias los yog ib tug hauv cov yaj saub. 

Yes Xus hais tias :

15 – « Nej ne, nej hais tias kuv yog leej  twg ? » 

16 – Xis Moos Pob Zeb teb tias : « Koj yog Leej Pleev, yog tus Tswv Ntuj Muaj Txoj Sia Leej Tub. » 

17 – Yes Xus teb rau Pob Zeb tias : « Xis Moos, Yos Nas tus tub, koj txoj hmoov zoo,

vim qhov koj paub no, tsis yog nqaij thiab ntshav qhia koj. Yog kuv Txiv nyob saum ntuj qhia koj. 

18 – Ua li mas kuv hais rau koj : Koj yog Pob Zeb, kuv yuav txhim kuv lub Koom Txoos rau saum lub pob zeb no. 

Dab phem teb cov qhov rooj yuav tiv tsis taus lub pob zeb no. 

19 – Kuv yuav muab Ntuj lub Ceeb Tsheej cov yawm sij rau koj. Koj khi yam twg nyob ntiaj teb no, 

Ntuj yuav saib yam ntawd yog khi nyob saum ntuj. Koj daws yam twg nyob ntiaj teb no,

Ntuj yuav saib yam ntawd yog daws nyob saum ntuj. » 

20 – Ces Yes Xus txwv cov thwj tim tsis pub qhia leej twg tias nws yog Leej Pleev.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG