Nruab xyoo        HNUB CHIV 23              XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB              

ES XES KIAS 33 : 7-9

LUB NTSIAB LUS : Peb tsoom neeg yuav sib pab mloog Tswv Ntuj lus. Yog yus tsis pab luag kom luag tso luag txoj kev yuam kev tseg mas yus nrog luag muaj txhaum.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV ES XES KIAS :

7 – Neeg leej tub, kuv tau tsa koj ua tus peeb zov His Xas Lais lub tsev. Thaum koj hnov kuv lub ncauj hais ib lo lus mas koj yuav qhia lawv paub. 

8 – Yog kuv hais rau tus siab phem tias :  « Neeg siab phem, koj yuav tuag ! » Tab sis koj tsis qhia tus siab phem kom nws tso nws qhov phem tseg,

mas yog tus siab phem yuav tuag vim nws cov txhaum, tab sis kuv yuav nug koj txog nws txoj sia, ces koj yuav tsum them.  

9 – Yog koj xub qhia tus siab phem kom nws tso qhov phem tseg thiab tig los yuav lub siab tshiab,

tab sis nws tsis tig los yuav lub siab tshiab, mas nws yuav tuag vim nws muaj txhaum. 

Hos koj yuav cawm koj txoj sia.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              YOG NEJ HNOV HUAB TAIS LUB SUAB                   

(NPN 95)

Txais: Hnub no yog nej hnov Huab Tais lub suab lawm, nej tsis txhob cia nej lub siab tawv li pob zeb.

1 – Nej tuaj, peb sawv daws hu nkauj zoo siab cav txog Huab Tais! Peb qw suab zoo siab hawm lub Tsua cawm peb.

Peb txav los ntawm nws xub ntiag ua nws tsaug. Peb npuaj teg hu nkauj cav txog nws.

2 – Nej chaws los, peb khoov cev, peb pe. Peb txhos caug hawm tus Huab Tais tsim peb los.

Nws yog peb tus Tswv Ntuj, peb yog nws haiv neeg, yog pab yaj nws txhais tes hwj.

3 – Hnub no, nej cia li mloog Huab Tais lub suab. Nej tsis txhob cia nej lub siab tawv li pob zeb

zoo li thaum nej nyob Mes Lis Npas thiab nyob Mas Xas hauv teb chaws suab puam.

Thaum ntawd, nej cov yawg koob twb pom kuv cov hauj lwm muaj hwj huam,

tsis kav lawv tseem twv kuv thiab sim kuv.

ZAJ NYEEM OB

LOS MAS 13 : 8-10

LUB NTSIAB LUS : Txoj cai yog ib lub laj kab uas peb yuav tsis txhob hla. Tab sis txoj kev peb yuav taug yog txoj kev nyiam. Tsis yog txoj kev taug laj kab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS:

8 – Nej tsis txhob tshuav luag nuj luag nqi. Yam nuj nqis uas nej tshuav ntawm luag tej, mas yog lub siab nyiam luag. 

Vim tus nyiam luag tej, mas nws ua raws li Ntuj Txoj Cai tas huv tib si lawm. 

9 – Ntuj cov lus qhia hais tias : “Koj txhob zes luag txij luag nkawm, koj txhob tua neeg,

koj txhob ua tub sab, koj lub siab yuav tsis txhob ntshaw” : ; cov lus qhuab qhia no thiab lwm cov lus qhia tas huv tib si lub ntsiab txhais tias :

“Koj yuav nyiam luag tej ib yam li koj nyiam koj.” 

10 – Tus twg -nyiam luag tej, mas nws tsis ua ib qho phem rau luag. Ua li mas Txoj Cai lub ntsiab yog txoj kev nyiam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                     

MAS TAIS 18 : 15-20

LUB NTISAB LUS : Nyob hauv Yes Xus lub Koom Txoos peb ua ke ua tas puas tsav yam. Peb kuj ua ke sib pab dim ntawm kev txhaum.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

15 – “Yog koj ib tug kwv tij ua txhaum, koj yuav mus cuag nws. Thaum neb ob leeg nyob ua ke, koj yuav ntuas nws. 

Yog nws mloog koj, mas koj pab tau nws lawm. 

16 – Yog nws tsis mloog koj, koj yuav coj ib leeg los ob leeg nrog koj mus dua, kom ob tug -los peb tug tim khawv nrog tu tej lus ntawd. 

17 – Yog nws tsis mloog cov nrog koj thiab, koj yuav qhia lub Koom Txoos paub. Yog nws tseem tsis mloog lub Koom Txoos hais thiab,

ces koj yuav saib nws zoo li ib tug neeg teev pej kum dab los ib tug sau se.

18 – Kuv hais tseeb rau nej : nej khi yam twg nyob ntiaj teb no, mas Ntuj yuav saib yam ntawd yog khi nyob saum ntuj. 

Nej daws yam twg nyob ntiaj teb no, mas Ntuj kuj yuav saib yam ntawd yog daws nyob saum ntuj.”

19 – “Kuv hais tseeb rau nej tias : yog muaj ob leeg hauv nej koom suab thov dab tsi nyob ntiaj teb no,

mas kuv Txiv nyob saum ntuj yuav pub yam ntawd rau nkawd. 

20 – Thaum ob leeg los peb leeg sib sau ua ke tuav txog kuv lub npe, mas kuv nyob hauv nruab nrab lawv.”

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG