Nruab xyoo           HNUB CHIV 24           XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

NPES XIS LAS 27 : 30, 28 : 7

LUB NTSIAB LUS : Tus tsis zam rau luag, nws txhob vam tias Tswv Ntuj yuav zam rau nws.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV NPES XIS LAS :

30 – Kev cib nyeej kev npau taws yog tej yam phem tas nrho, uas nyob hauv tus neeg txhaum lub siab.

1 – Leej twg pauj rau luag mas nws yuav raug Huab Tais pauj rau nws, vim Huab Tais suav ntsoov tsis nruam ib qho txhaum.

2 – Yog koj zam tej yam phem uas luag ua rau koj, ces thaum koj thov Ntuj, Ntuj kuj yuav zam rau koj thiab.

3 – Yog ib tug neeg npau taws tas zog rau lwm tus, mas nws yuav ua zoo li cas thov Tswv Ntuj pab kho nws lub siab kom zoo tuaj ?

4 – Nws tsis hlub ib tug neeg zoo li nws, nws puas tsim nyog thov kom Tswv Ntuj zam nws cov txhaum ?

5 – Nws yog nqaij xwb, nws tseem cib nyeej thiab ! Leej twg yuav zam txhaum rau nws ?

6 – Koj nco txog koj hnub kawg, ces koj yuav tsis ntxub ntxiv. Koj nco txog tias koj yuav lwj, koj yuav tuag.

Ces koj rau siab coj Ntuj cov lus qhia mas !

7 – Koj nco txog cov lus qhia, tsis txhob cib nyeej rau luag. Koj nco tias Huab Tais nyob siab tau cog lus,

ces koj hla plaws txhob ntsia tej yam txhaum luag ua rau koj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HUAB TAIS KHUV LEEJ NEEG            

(NPN 103-3) (zaj 63)

Txais: Huab Tais siab zoo thiab khuv leej neeg, nws tsis npau taws sai.

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais! Kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais. Koj txhob mom nws txheej. Koj yuav nco ntsoov nws tej txiaj ntsim.

2 – Nws zam koj cov txhaum, nws kho koj tej mob nkeeg. Nws muab nws lub siab zoo thiab khuv leej neeg roos koj.

Nws cawm koj txoj sia ntawm kev puas tsuaj.

3 – Nws tsis nrog neeg ua plaub, nws tsis cib nyeej. Nws tsis nplua peb raws li peb cov txhaum.

Nws tsis pauj kev phem rau tej txhaum peb tau ua.

4 – Huab Tais lub siab hlub cov neeg hwm Ntuj. Nws tshem peb cov txhaum mus deb peb

npaum li sab hnub tuaj nyob nrug deb sab hnub poob.

ZAJ NYEEM OB                           

LOS MAS 14 : 7-9

LUB NTSIAB LUS : Peb ua yam twg mas peb yuav ua nyob hauv Huab Tais, thiab vim Huab Tais Yes Xus. Yes Xus yog peb tus Tswv.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

7 – Peb tsis muaj ib tug uas nws ua _neej vim nws xav rov tsob hwb nws xwb ; 

tsis muaj ib tug tuag uas nws xav tuag rau nws xwb. 

8 – Yog peb ua neej nyob, mas peb nyob tsob hwb Huab Tais ;  yog peb tuag, mas peb kuj tuag rau Huab Tais. 

Txawm peb ua neej nyob, los peb tuag, mas peb yog Huab Tais tug. 

9 – Vim Leej Pleev tuag, thiab nws rov muaj txoj sia kom tau ua tsoom neeg ciaj neeg tuag tus Huab Tais. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                      

MAS TAIS 18 : 21-35

LUB NTSIAB LUS : Peb yuav tsum zam rau luag mus li, vim Tswv Ntuj zam rau peb mus li.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

21 – Thaum ntawd, Pob Zeb txav los hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, yog kuv tus kwv ua txhaum rau kuv,

kuv yuav zam pes tsawg zaus ?  Kuv puas yuav zam txog xya zaus ?” 

22 – Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : _“Kuv tsis hais rau koj tias ‘xya zaus’. Kuv hais rau koj tias, ‘xya caum xya zaus’.”

23 – “Li ntawd, Ntuj lub Ceeb Tsheej yog zoo li ib tug vaj uas xav nrog nws cov tub txib txheeb nws tej nyiaj txiag. 

24 – Thaum lawv pib txheeb, ces luag coj ib tug tub txib uas tshuav nuj nqis ib vam nras nyiaj, tuaj rau tus vaj. 

25 – Tus tub txib tsis muaj dab tsi them, ces tus vaj kom luag muab nws thiab nws poj niam,

nws cov me nyuam thiab tas nws lub cuab tam huv si muag, los them cov nuj nqis ntawd. 

26 – Tus tub txib txhos caug ntua ntawm tus tswv ko taw, nws pe tus tswv, nws hais tias :

“Thov koj ua siab ntev rau kuv, kuv yuav them kom tas rau koj.” 

27 – Tus tswv hlub tus tub txib, ces nws tso tus tub txib mus thiab tseem zam cov nuj nqis huv tib si rau nws. 

28 – Thaum tus tub txib tawm rov qab mus, nws ntsib nws ib tug npawg, uas tshuav nqi ntawm nws ib puas lub txiaj nyiag. 

Tus tub txib ntawd nthos nkaus nws tus npawg caj dab, zawm tus npawg caj pas, thiab hais tias : “Them koj cov nqi.” 

29 – Nws tus npawg txhos caug ntua ntawm nws ko taw thov tias : “Thov koj ua siab ntev rau kuv, kuv yuav them rau koj.” 

30 – Tab sis tus tub txib ntawd tsis kam li, nws kom luag muab nws tus npawg kaw hauv tsev loj faj mus txog hnub tus npawg them nuj nqis tas huv tib si rau nws. 

31 – Tus tub txib cov phooj ywg pom nws ua li ntawd, lawv chim kawg, lawv mus qhia tej ntawd rau lawv tus tswv. 

32 – Ces tus vaj hu tus tub txib tuaj, nws hais rau tus tub txib ntawd tias : “Tub txib siab phem dab tsi ! _Cov nuj nqis uas koj tshuav ntawm kuv,

kuv twb zam tas huv si rau koj, vim koj thov kuv. 

33 – Ua cas koj tsis hlub koj tus npawg zoo li kuv tau hlub koj ? » 

34 – Ces tus vaj npau taws heev, nws muab tus tub txib rau cov tub hiam neeg mus txog hnub

nws them nws cov nuj nqis tas huv tib si.

35 – Nej txhua tus, yog nej tsis zam hauv nruab siab rau nej ib tug kwv tij, mas kuv Txiv nyob saum Ntuj kuj yuav ua ib yam li ntawd rau nej thiab. 

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG