Nruab xyoo       HNUB CHIV 26             XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB     

ES XES KIAS 18: 25-28

LUB NTSIAB LUS : Thaum peb raug xwv txheej, peb txhob hais tias yog Tswv Ntuj tsis pov hwm. Peb yuav nco tias lub ntiaj teb neeg nws zoo tsis tas.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV ES XES KIAS :

25 – Tim li cas nej yuav muaj cuab kav hais tias HUAB TAIS ua tsis ncaj ? 

His Xas Lais, nej mloog zoo zoo, puas yog kuv ua tsis ncaj ? 

Ntshai yog nej ua tsis ncaj los tsis sub ?  

26 – Tus neeg siab ncaj nws ncaim ntawm nws txoj kev tsis ncaj lawm,

nws ua txhaum, nws yuav tuag nyob hauv nws txoj kev ua txhaum.  

27 – Tus neeg siab phem nws tso nws txoj kev phem pov tseg,

nws los ua qhov ncaj qhov tsim nyog ua, nws txoj sia yuav nyob. 

28 – Nws pom dheev nws cov txhaum thiab nws tso nws txoj kev phem pov tseg,

mas nws yuav tsis tuag. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HUAB TAIS TXOJ KEV KHUV LEEJ               

(NPN 25-1) (zaj 65)

Txais: Huab Tais, thov koj nco ntsoov koj txoj kev khuv leej neeg.

1 – Huab Tais, koj ua kom kuv paub koj txoj kev; qhia koj txoj xub ke rau kuv paub.

Koj coj kuv mus taug koj txoj kev tseeb. Koj qhia kuv mas vim koj yog tus Tswv Ntuj cawm kuv.

2 – Huab Tais, koj nco txog koj lub siab khuv leej neeg thiab nco ntsoov koj lub siab nyiam uas koj ib txwm muaj.

Koj txhob nco txog kuv cov txhaum. Huab Tais, koj nco txog kuv vim koj hlub kuv.

3 – Huab Tais siab zoo siab ncaj tas nrho! Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg txhaum.

Nws coj cov neeg me mus rau txoj kev ncaj. Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg me paub.

ZAJ NYEEM OB

FIS LIS POS _2 : 1-11

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg yuav tsis txhob sib ncaim. Yus saib yus yog nws me, xws lis Huab Tais Yes Xus tuaj yeem ua tus me.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV _NTSEEG NYOB FIS LIS POS:

1 – Kuv taij nej tsis tseg kom nej rov sib nplij nyob hauv Leej Pleev, sib nres nyob hauv txoj kev nyiam,

sib koom nyob hauv Leej Ntuj Plig, kom nej muaj kev sib hlub thiab sib khuv leej. 

2 – Nej ua kom kuv txoj kev zoo siab puv phwj yaws : ua li mas nej yuav muaj tib lub siab xav, tib lub siab nyiam,

tib tug plig, thiab tib lub tswv yim xwb. 

3 – Nej tsis txhob swb txoj kev ua ob peb lub siab, txhob swb lub koob meej cuav :

nej nyias yuav saib nyias yog tus me dua cov, yuav saib luag tej loj dua nej. 

4 – Nej nyias txhob nrhiav yam zoo rau nyias ; yuav nrhiav yam zoo rau luag. 

5 – Nyob hauv nej, sawv daws yuav muaj tib lub tswv yim zoo li Yes Xus Pleev lub. 

6 – Yes __Xus _Pleev yog Tswv _Ntuj, tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : 

nws muab nws lub hwj chim hle. 

7 – Nws yeem ua ib tug qhev, nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg. 

8 – Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag, thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam. 

9 – Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab.  

Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws. 

10 – Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe,  tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, 

los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb, mas tus ntawd cia li txhos caug hawm. 

11 – Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais :

Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                      

MAS TAIS _21 : 28-32

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg xub ntseeg txog Tswv Ntuj, thaum lawv pom tej uas ntseeg tom qab, mas lawv yuav tsum xav tswv yim zoo saib lawv puas mloog Tswv Ntuj raws li lawv lub ncauj hais kam los lawm.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

28 – “Nej sim hais saib, nej xav li cas. Ib tug neeg muaj ob tug tub. _Nws hais rau thawj tug tias :

“Me tub, hnub no koj mus ua num tom teb txiv cawv.” 

29 – Tus tub ntawd teb tias : “Kuv tsis xav mus.”  Tab sis, ib me ntsis, nws khuv xim, ces nws cia li mus ua teb. 

30 – Leej txiv kuj hais rau lwm tus tub ib yam li rau thawj tug thiab. 

Tus tub ntawd teb tias : “Huab tais, kuv yuav mus.” Tab sis nws tsis mus.

31 – Ob tug tub no, tus twg tau ua raws li leej txiv xav kom ua ? Lawv teb tias : “Yog thawj tug.” 

Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv hais tseeb rau nej cov sau se thiab cov niam ntiav xub mus hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej dua nej. 

32 – Vim tias, Zam tuaj qhia Txoj Kev ncaj rau nej, tab sis nej tsis ntseeg txog nws.

Hos cov sau se, thiab cov niam ntiav ntseeg txog nws. Tab txawm nej pom lawv tus qauv zoo, tom qab no,

nej kuj tsis hloov siab los ntseeg txog nws.”               

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj         

Cécile YANG