Nruab xyoo           HNUB CHIV 29      XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia


ZAJ NYEEM IB   

HIS XAIS      45 : 1, 4-6

LUB NTSIAB LUS : Ntau zaus Tswv Ntuj vam txog cov neeg tseem tsis tau paub 
nws, nws kom lawv ua nws cov hauj lwm xws li kom tus vaj Kws Los tso cov His 
Xas Lais nyob txim nyob Npas Npis Los kom rov mus Yes Lus Xas Les. 

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS :

1 – HUAB TAIS hais li no txog Kws Los, uas yog nws tus Pleev. Kuv tau nthos nkaus nws txhais tes xis los ua kom

cov kuj cuab vau rau hauv pem teb, los hle cov vaj tej siv sia, los qhib cov qhov rooj ob sab nyob ntawm nws xub ntiag,

kom cov rooj loog txhob kaw nti. 

4 – Yog vim kuv tus tub txib Yas Kos, yog vim His Xas Lais tus kuv xaiv, mas kuv thiaj tuav koj npe hu. 

Thaum koj tseem tsis tau paub kuv, mas kuv twb pub ib lub npe muaj hwj chim rau koj. 

5 – Kuv yog Huab Tais, tsis muaj lwm tus Huab Tais. Dhau kuv lawm mas tsis muaj lwm tus Tswv Ntuj ntxiv. 

Thaum koj tseem tsis tau paub kuv, mas kuv ua kom koj tuav ntaj tuav hmuv, 

6 – kom txij hnub tuaj mus txog hnub poob, paub tias dhau kuv lawm mas tsis muaj dab tsi li. 

Kuv yog HUAB TAIS, tsis muaj dua lwm tus HUAB TAIS.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj N ruag            TSWV NTUJ LUB HWJ XYEEJ NTSHIAB                  

(NPN 96-1) (Zaj 68)

Txais: Nej cav txog Tswv Ntuj lub hwj xyeej ntshiab, nej teev hawm nws.

1 – Nej hu ib zag nkauj tshiab rau Huab Tais. Tas ntiaj teb, nej hu nkauj rau Huab Tais mas.

Nej tshaj nws lub koob meej rau cov haiv neeg paub. Nej tshaj nws cov hauj lwm nto moo rau ib tsoom haiv neeg.

2 – Nws yog tus Huab Tais loj, nws nto koob meej, nws muaj hwj xyeej. Nws nyob siab dua ib tsoom dab.

Cov dab uas lwm haiv neeg teev mas lawv tsis muaj nqi dab tsi. Tswv Ntuj thiaj yog tus tsim yim txheej cuaj txheej ntuj.

3 – Tsoom haiv neeg cov cuab yim, nej cav lus zoo txog Huab Tais. Nej cav txog nws lub hwj chim.

Tsim nyog nej cav txog nws lub npe muaj hwj chim. Nej nqa paj tshab, nej chaws mus hauv nws lub loog.

4 – Nej teev hawm Huab Tais. Ntiaj teb neeg, nej txhos caug hawm nws. Nej hais rau cov haiv neeg hais tias,

“Huab Tais ua vaj, nws tswj txhua haiv neeg raws kev haum pheej.”

ZAJ NYEEM OB 2

TES XAS LOS NIS           1 : 1-5

LUB NTSIAB LUS : Tsab ntawv no yog thawj tsab ntawv uas Paj Lug sau. Paj Lug 
ua Tswv Ntuj tsaug vim cov Tes Xas Los Nis muab siab rau txais lub Moo Zoo. 

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB TES XAS LOS NIS. 

1 – Paj Lug, nrog Xis Vas Nus, thiab Tis Mos Tes sau ntawv tuaj rau lub Koom Txoos nyob Tes Xas Los Nis,

uas nyob hauv peb Txiv Tswv Ntuj, thiab nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev.

2 – Thov kom Leej Txiv Tswv Ntuj, thiab Huab Tais Yes Xus Pleev, pub txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb _rau nej.

3 – Kwv tij, peb yuav tsum ua Tswv Ntuj tsaug tsis tseg vim nej ; tsim nyog yuav ua tsaug, vim nej txoj kev ntseeg hlob mus zoo,

thiab nej sawv daws sib nyiam sib hlub zoo zuj zus. 

4 – Nej ua li ntawd, mas peb muaj ntsej muag nyob hauv Tswv Ntuj cov Koom Txoos,

vim tias, tab txawm nej raug luag hiam thiab raug txom nyem, mas nej nyob ruaj nreb, thiab nej ntseeg. 

5 – Li ntawd, Tswv Ntuj txoj kev txiav txim ncaj, tawm tuaj rau pom xyeem : nej raug txom nyem, vim Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. 

Mas Ntuj yuav pom nej tsim nyog mus hauv lub Ceeb Tsheej. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

MAS TAIS     22 : 15-21

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg txog Yes Xus lawv ib txhij zwm rau Tswv
Ntuj, thiab zwm rau cov nom tswv kav teb chaws. Tab sis cov nom tswv kav tej yam 
sab nraud xwb. Hos Tswv Ntuj kav peb nruab siab. 

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

 15 – Ces cov Fas Lis Xais mus sab laj saib lawv yuav lem Yes Xus li cas kom nws hais lus yuam kev. 

16 – Lawv thiaj xa lawv cov thwj tim nrog cov tuaj Hes Los tog mus _hais rau Yes Xus tias :

“Xib Hwb, peb paub tias koj yog ib tug neeg hais qhov tseeb, thiab koj qhia Tswv Ntuj txoj kev raws nraim li qhov tseeb,

koj tsis tsa leej twg cai, tsis ntsia saib yog tus loj los tus yau. 

17 – Koj sim qhia peb saib, raws li koj xav, Txoj Cai puas kheev them se rau Xes Ntxas los tsis kheev ?” 

18 – Tab sis Yes Xus twb paub lawv lub siab nkhaus, ces nws hais tias :

“Neeg zoo sab nraud, vim li cas nej sim kuv ? 

19 – Muab nej lub nyiaj _them se _rau kuv saib.” Lawv cev ib lub txiaj nyiag los. 

20 – Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Tus duab hauv no yog leej twg tus ?

Thiab cov npe ntawv hauv no yog leej twg li ?” Lawv teb tias :

21 – “Yog Xes Ntxas li.” Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Yam twg yog Xes Ntxas tug,

mas nej muab rov rau Xes Ntxas. Yam twg yog Tswv Ntuj tug, mas nej muab rov rau Tswv Ntuj.”Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG