Nruab xyoo            HNUB CHIV 30      XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia


ZAJ NYEEM IB

KEV TSIV     22 : 20-26

LUB NTSIAB LUS: Tswv Ntuj pab peb ntau lawm. Peb yuav pab cov pluag cov txom 
nyem kom peb tsim nyog hu ua Tswv Ntuj siab zoo cov tub ki. 

COV LUS NYOB HAUV NTAWV KEV TSIV :

 
20 – « Koj yuav tsis txhob hiam, tsis txhob yuam tus pej kum neeg, vim thaud nej yog ib co pej kum neeg nyob Hais Nkws Tos teb. 

21 – Koj yuav tsis txhob lim hiam rau ib tug poj ntsuam los ib tug me nyuam ntsuag.      

22 – Yog koj lim hiam rau nws, nws hu txog kuv, mas kuv yuav mloog nws lub suab quaj. 

23 – Kuv yuav npau taws heev thiab yuav ua kom hniav ntaj txo koj txoj sia,

ces koj poj niam yuav ua poj ntsuam thiab koj cov tub yuav ua tub ntsuag.  

24 – Yog koj qiv nyiaj rau tus kwv tij hauv koj haiv neeg, los rau ib tug pluag hauv koj haiv neeg,

mas koj yuav tsis txhob noj nws, koj yuav tsis txhob tsub paj rau nws them. 

25 – Yog koj txais ib tug lub tsho ntev uas nws muab yuam nuj nqes rau koj, mas thaum hnub poob qho,

koj yuav xa rov qab rau nws. 

26 – Nws tsuas muaj tib lub tsho ntawd ua pam vov thiab ua ris tsho hnav xwb, nws yuav pw zoo li cas ? 

Yog nws hu txog kuv, kuv yuav mloog nws lub suab quaj, vim kuv lub siab hlub neeg.             

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HUAB TAIS, KUV NYIAM KOJ             

(NPN 18) (Zaj 69)

Txais: Huab Tais, kuv nyiam koj, koj yog kuv lub zog.

1 – Huab Tais yog kuv phab tsua, yog kuv lub yeej ntsa zeb, yog tus npo kuv.

2 – Nws yog kuv tus Tswv Ntuj, yog lub tsua rau kuv khiav los nkaum. Nws yog kuv daim leem phiaj, yog rab ntaj ua kom kuv yeej.

Nws yog kuv lub yeej ntsa zeb, peb cav lus zoo txog nws! Kuv hu txog Huab Tais ces kuv yeej kuv cov yeeb ncuab.

3 – Huab Tais muaj txoj sia, nws yog kuv lub tsua nto koob meej. Tus Tswv Ntuj uas pub kev cawm rau kuv, nws nto koob meej.

Huab Tais muab kev yeej rau nws tus vaj, nws hlub tus nws pleev. Nws hlub Das Vis thiab Das Vis caj ces mus li.


ZAJ NYEEM OB

TES XAS LOS NIS             1 : 5-10

LUB NTSIAB LUS : Cov tub tshaj Ntuj Lus yuav ua Yes Xus tim khawv zoo ces muaj neeg txais kev ntseeg. Cov ntseeg sawv daws kuj yuav ua Yes Xus tim khawv zoo thiab, ces tas teb chaws yuav paub Yes Xus.


COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB TES XAS LOS NIS. 


5 – Peb lub Moo Zoo tuaj txog nej, tsis yog ib co lus qhuav xwb : peb lub Moo Zoo _muaj ib co hauj lwm tuaj nrog, thiab muaj

Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog nyob hauv. Lub Moo Zoo tuaj khov kho. Nej paub tias thaum peb tuaj tsob hwb nej,

peb tau coj tus yam ntxwv zoo li cas nyob nruab nrab hauv nej. 

6 – Nej thiaj yoog raws peb tus piv txwv, thiab yoog raws Huab Tais tus lwj lwm, vim nej tau txais Lo Lus. 

Nej tau raug ntau txoj kev txhawj xeeb, tab sis nej zoo siab nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. 

7 – Ces nej tau ua ib tug piv txwv zoo rau cov neeg ntseeg nyob Mas Xes Dos Nias teb,

thiab As Kas Yas teb _huv _tib _si. 

8 – Huab Tais Lo Lus nrov ncha ntws tim nej, mus txog Mas Xes Dos Nias thiab As Kas Yas teb ;

nej txoj kev ntseeg ri mus tas qhov txhia chaw ; nyem no, tsis tas peb yuav hais txog qhov ntawd ntxiv. 

9 – Luag tej ob cag piav tias peb tuaj txog tim nej li cas, thiab nej ua li cas tig los ntseeg txog Tswv Ntuj,

nej tso cov mlom pov tseg, nej los tsob hwb tus Tswv Ntuj muaj txoj sia uas yog tus tseeb. 

10 – Vim nej tos Tswv Ntuj Leej Tub yuav rov saum ntuj los. 

Leej Tub ntawd, yog Yes Xus, uas Tswv Ntuj tsa hauv cov neeg tuag sawv rov los :

Yes Xus yog tus npo peb dim ntawm txoj kev npau taws, uas tab tom tuaj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

MAS TAIS     22 : 34-40

 LUB NTSIAB LUS : Thaum peb tham txog txoj kev ntseeg mas peb txhob tham txog tej yam me nyob hauv txoj kev ntseeg. Peb yuav nco ntsoov piav tias lub ntsiab yog kev nyiam. 


COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO.

 
34 – Cov Fas Lis Xais hnov tias Yes Xus teb rau cov Xas Dus Kais tws lus, ces lawv sib sau sab laj. 

35 – Lawv ib tug tuaj sim Yes Xus, nws yog ib tug kws lij choj, nws nug tias :

36 – “Xib Hwb, nyob hauv Txoj Cai, lo lus qhia twg loj dua cov ? 

37 – Yes Xus hais rau nws tias : “Koj yuav muab tas koj lub siab, tas koj tus ntsuj plig,

tas koj lub tswv yim los nyiam koj tus Huab Tais Tswv Ntuj_.    

38 – Lo lus qhia no yog lo lus qhia loj tshaj cov, yog thawj lo lus qhia. 

39 – Lo lus qhia ob kuj zoo ib yam thiab : koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam nkaus li koj nyiam koj. 

40 – Tas Txoj Cai thiab cov Yaj Saub puav leej dai ncuv rau ob lo lus qhia no.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG