Kiab niam Neej Vaj Lis Foom cov lus tim khawv

Nyob zoo, kuv yog Kiab niam Neej Vaj Lis Foom, kuv thov sau ob peb lo lus tim khawv txog ntawm peb cov hmoob Orléans mus sau siab koom nrog lwm haiv neeg nram Lourdes.

Tim 5 lub 6 hli ntuj 2023, peb muaj 11 leeg hmoob nrog lawv lub Koom Haum AMICITIA nyob hauv xeev Loiret mus sau siab nram Lourdes. Lub koom haum ntawd, nws lub hom phiaj yog coj cov neeg muaj mob mus thov ntuj nram Lourdes. Muaj ib co neeg nws yog cov tuaj mus pab cov neeg mob ntawd. Peb mus pw hauv ib lub chaw so, lawv kuj txais peb zoo heev. Peb cov ntseeg txhua txhua hnub muaj kev sib tham sau siab hais txog peb txoj kev ntseeg.

Muaj ib hnub peb txhua pab uas yog txhua haiv neeg tau los mus sib tham txog peb txoj kev ntseeg, peb sib tham ntev li 1H30. Thaum lub sij hawm ntawv kuv thiaj tau hnov ib cov lus tim khawv uas txhawb kuv lub zog thiab kuv txoj kev ntseeg. Muaj peb tug thiaj tau los hais ua tsaug rau peb Niam Mab Liab. Hais tias thaum lawv mob los nyuaj siab tau txais kev txom nyem nyob hauv lawv tsev neeg, lawv tau thov Niam Mab Liab heev, lawv cog lus rau Niam Mab Liab tias yog Niam Mab Liab pab lawv dim ntawv txoj kev txom nyem mob nkeeg nyob hauv lawv lub neej, lawv yuav los ua Tswv Ntuj ib tug zoo tub txib. Ces txawm muaj raws li lawv tau thov. Li ntawd, niaj hnub no lawv thiaj zoo siab los ua Tswv Ntuj ib tug tub txib. Lawv nco ntsoov tias lawv tau txais ib lub txiaj ntsim los ntawm Tswv Ntuj. Lawv hais ntxiv tias Tswv Ntuj yeej muaj tseeb tiag ; yog thov thiab tso siab rau Tswv Ntuj tiag peb los yuav tau txais ib yam thiab. Yog li peb sawv daws yuav nco ntsoov tias yog peb taij peb thov peb yuav tau txais ib yam. Thaum sawv daws tau hnov cov lus no tag, kuj ua rau kuv xav tias lawv yog ib cov ntseeg muaj lub siab loj tiag. Kuv rov nug kuv tus kheej tias kuv puas muaj txoj kev ntseeg thiab lub siab loj npaum li lawv ? Kuv xav tias peb hmoob tseem yuav tau kawm thov ntuj raws ib yam li cov lus tim khawv hnov ntawm no. Peb yuav nco ntsoov cog lus rau Niam Mab Liab los lees ua Tswv Ntuj ib tug tub txib peb thiaj li tsis tsuag hauv peb txoj kev ntseeg. Hnub no kuv zoo li Tos Mas, kuv pom thiab kuv hnov lawm ces kuv ntseeg.

Nco ntsoov ua Tswv Ntuj tsaug uas yog tus nyob siab nyob saum ntuj.

                                           Kiab Lis Foom

Cécile YANG