Nruab xyoo        HNUB CHIV 31           XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB     

MAS LAS KIS          1 : 14, 2 : 1-2, 8-9


LUB NTSIAB LUS: Nyob hauv Iub Koom Txoos, tus twg muaj txoj kab xwm coj luag 
tej nws yuav ceev faj kom nws txhob ncaim ntawm Tswv Ntuj txoj kev, txhob nyiam ib 
co zoo dua lwm cov. 


COV LUS NYOB HAUV NTAWV MAS LAS KIAS :


14 – Tsoom tub rog tus HUAB TAIS hais tias : Kuv yog ib tug tuam vaj. 

Tas txhia haiv neeg saib kuv lub npe muaj hwj xyeej nyob hauv cov kuj cuab. 

1 – Nyem no, cov Leej Choj, kuv qhia nej zoo li no : 

2 – Yog nej tsis mloog kuv, yog nej tsis muab siab rau ua kom kuv lub npe nto koob meej,

mas kuv yuav xa txoj hmoov phem tuaj rau nej, kuv yuav tsawm nej cov lus foom hmoov zoo. 

8 – Nej ncaim ntawm txoj kev lawm. Nej tej lus qhia ua kom coob leej ntog. 

Lo lus uas kuv nrog cov Les Vis cog mas nej rhuav pov tseg tas lawm !  

9 – Ces kuv thiaj ua kom tas tsoom pej xeem thuam nej thiab saib nej tsis muaj tsim,

vim nej tsis taug kuv txoj kev thiab thaum nej qhia tsoom sid mas nej nyiam

ib txhia thiab nej ntxub ib txhia.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             KEV THAJ YEEB NYOB HAUV HUAB TAIS            

(NPN 131) (Zaj 70)

Txais: Huab Tais, kuv nrhiav tau kev thaj yeeb nyob hauv koj.

1 – Huab Tais, kuv lub siab tsis ntshaw txoj hauj lwm loj, kuv tsis tsom tej yam siab dhau.

Kuv tsis nrhiav tej yam uas kuv lub tswv yim tsis duav.

2 – Kuv tus plig nyob thaj yeeb ntsiag to zoo li tus me nyuam khooj rau hauv nws niam xub ntiag,

ib yam li kuv tus plig nyob hauv kuv.

3 – His Xas Lais, txij no mus, koj tso siab rau Huab Tais tas ib txhiab ib txhis.


ZAJ NYEEM OB

1 TES XAS LOS NIS          2 : 7-9, 13


LUB NTSIAB LUS: Paj Lug yog tus xa Yes Xus lub Moo Zoo, nws xaiv txoj kev ua 
neeg me nyob hauv pab neeg uas nws qhia lawv. Nws chaw zoo siab yog qhov tias 
lawv txais Tswv Ntuj Lo Lus. 


COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB TES XAS LOS NIS. 

7 – Peb yog Leej Pleev cov Hauv Paus Xa Lus, peb yuav ua kom nej raug peb hnyav kuj tau, tab sis peb tsis _ua. Thaum peb nyob nruab nrab hauv nej peb tau ua ib co neeg me ! 

8 – Peb tau hlub nej xws li ib leeg niam tu thiab txuag nws cov me nyuam.  Peb ib txhij xav pub Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau nej, thiab xav pub peb txoj sia rau nej : vim peb lub siab tau _nyiam tiag. 

9 – Kwv tij, nej nco ntsoov txog peb tej hauj lwm, thiab txog peb tej kev iab kev khwv. 

Thaum peb tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau nej, mas peb tau ua hauj lwm nruab hnub thiab hmo ntuj,

vim peb tsis xav ua ib lub nra hnyav rau nej ib tug twg ris li.

13 – Yog vim tej ntawd, mas peb ua Tswv Ntuj tsaug tsis tseg, vim thaum nej txais Tswv Ntuj Lo Lus uas peb tau qhia nej, mas nej tsis txais Lo Lus ntawd xws li neeg lo lus ; nej txais raws nraim li Tswv Ntuj Lo Lus, vim yeej yog Tswv Ntuj Lo Lus tiag. Lo Lus ntawd tseem ua hauj lwm nyob hauv nej, cov ntseeg. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim


NTAWV MOO ZOO         

MAS TAIS    23 : 1-12


LUB NTSIAB LUS : Peb cov neeg txais Yes Xus kev ntseeg, peb yuav ceev faj kom 
peb txhob qhia luag ua tej yam uas peb tsis kam ua. Peb yuav ua ib co thwj tim saib Yes 
Xus ua Xib Hwb. 


COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO : 


1 – Yes Xus qhia tsoom sid thiab nws cov thwj tim. Nws hais tias :

2 – “Cov Kws Ntawv Ntshiab thiab cov Fas Lis Xais zaum Mais Xes lub theej kiab lawm.
3 – Nej ua tas txhua yam lawv qhia nej, thiab nej khaws huv tib si tseg, tab sis nej txhob ua raws li lawv. 

Vim lawv qhia, tab sis lawv tsis ua raws. 

4 – Lawv nog tej lub nra hnyav yuam rau tsoom sid xwb pwg, tab sis lawv tsis kam cev ib tug ntiv tes los kov.

5 – Lawv ua txhua tsav txhua yam kom luag qhuas.  Yog li ntawd, lawv thiaj coj tej txws ntim Txoj Cai dav dav, thiab dai tej tw ntxhoo ntev ntev. 

6 – Thaum lawv mus noj nqaij haus cawv, lawv nyiam zaum thawj lub rooj. 

Nyob hauv cov tsev txoos, lawv nyiam zaum cov rooj pem hauv ntej.

7 – Lawv nyiam kom luag hawm lawv tom tej tshav puam, nyiam hnov sawv daws hu lawv ua “Xib Hwb”.

8  – Hos nej, mas nej txhob cia luag hu nej ua “Xib Hwb”, vim nej tsuas muaj tib tug Xib Hwb xwb,

thiab nej sawv daws yog ib co kwv tij. 

9 – Nej txhob hu leej twg nyob ntiaj teb no ua “Txiv”, vim nej tsuas muaj tib leeg Txiv xwb, yog tus nyob saum ntuj. 

10 – Nej txhob cia luag hu nej ua “Thawj Tswj”, vim nej tsuas muaj tib tug Tswj xwb, yog Leej Pleev. 

11 – Tus loj dua cov nyob hauv nej, yuav ua nej tus tub txib. 

12 – Tus twg tsa nws siab, Ntuj yuav txo nws qis. Tus twg txo nws qis, Ntuj yuav tsa nws siab.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG