Nruab xyoo      HNUB CHIV 32 XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia


ZAJ NYEEM IB    

THOOB TSIB           6 : 12-16 


LUB NTSIAB LUS : Nyem no, ntiaj teb neeg txawj tsim ntau yam. Tab sis sawv daws 
nyias tsis txawj coj nyias lub siab. Peb yuav vam txog Tswv Ntuj kev Thoob Tsib, peb 
thiaj coj tau peb lub neej kom zoo.


COV LUS NYOB HAUV NTAWV THOOB TSIB 


12 – Kev thoob tsib ci ntsa iab tsis txawj nphob ib zaug. Cov neeg nyiam kev thoob tsib,

mas nws cia lawv ntsia ntsoov nws. Cov neeg nrhiav kev thoob tsib,

mas nws cia lawv ntsib nws. 

13 – Kev thoob tsib xub tuaj thawj cov neeg ntshaw txog nws, nws tawm tuaj rau lawv paub nws. 

14 – Thaum nyuam qhuav kaj ntug, yog leej twg mus nrhiav kev thoob tsib mas nws tsis tas yuav khwv. 

Nws yuav pom kev thoob tsib zaum nraum nws qhov rooj tos nws.  

15 – Nrhiav kev thoob tsib mas yog _txoj kev ntse zoo tshaj.  Leej twg uas zov hmo kawm kev thoob tsib,

mas nws yuav dim ntawm kev ntxhov siab sai.  

16 – Kev thoob tsib tawm mus tas qhov txhia chaw, nws nrhiav cov neeg tsim nyog txais nws. 

Kev thoob tsib tshwm ntawm tej xub ke, nws ua ntsej muag luag nyav rau cov uas tsis thuam nws. 

Kev thoob tsib mus cuag lawv lub tswv yim tsis tseg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag            KUV TUS PLIG SEEV YEES TXOG TSWV NTUJ            

(NPN 63-2) (Zaj 71)

Txais: Kuv tus plig nqhis txog koj, zoo puav tam li av qhuav tsis tau dej yug.

1 – Tswv Ntuj, koj yog tus kuv nrhiav! Kuv lub cev seev yees txog koj.

Kuv tus plig nqhis txog koj puav tam li av qhuav tsis tau dej yug.

2 – Kuv mus ntsia koj nyob hauv lub tuam tsev ntshiab, kuv pom koj lub zog thiab lub hwj chim.

Koj txoj kev hlub muaj nqis dua txoj sia. Kuv lub ncauj yuav cav txog koj lub koob meej.

3 – Kuv yuav cav txog koj tas kuv sim neej. Kuv yuav tsa tes hawm koj thiab hu txog koj lub npe. Kuv tus plig zoo siab puav tam li tus tau noj ib roog qav. Kuv di ncauj hom khaj, kuv lub ncauj yuav cav txog koj.

4 – Thaum kuv pw saum txaj, kuv nco txog koj. Kuv teev koj txog ntuj teb tag hmo.

Koj tau pab kuv, kuv nqua suab hu nkauj nyob hauv koj phab tis qhov ntxoov.


ZAJ NYEEM OB

TES XAS LOS NIS 4 : 13-18


LUB NTSIAB LUS : Thaum txog hnub Huab Tais tuaj tos peb mas peb tso ntiaj teb no 
tseg, peb mus cuag Tswv Ntuj. Li ntawd, thaum peb tuag mas peb muaj chaw tso siab. 


COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB TES XAS LOS NIS. 

13 – Kwv tij sawv daws, peb tsis xav kom nej tsis paub dab tsi txog cov neeg uas pw tsaug zog mus li. 

Thaum nej muaj ib tug neeg tuag, nej yuav tsis txhob tu siab xws li cov neeg uas tsis muaj kev tso siab. 

14 – Vim peb ntseeg tias, Yes Xus tuag thiab sawv rov los.  Peb kuj tso siab tias, cov neeg mus pw tsaug zog nyob hauv Yes Xus, mas Tswv Ntuj yuav coj lawv mus nrog nws nyob. 

Huab Tais qhia ib lo lus rau peb, peb xav hais lo lus ntawd rau nej paub. 

15 – Yam li, _hnub Huab Tais rov los txog, mas peb cov neeg ciaj yuav tsis xub mus cuag

Huab Tais ua ntej cov uas tuag ntxov lawd. 

16 – Vim, thaum txog lub caij teem, sawv daws yuav hnov thawj tug Tshiab lub suab,

thiab hnov Tswv Ntuj lub puab nrov. Ces Huab Tais yuav nqes saum ntuj los.

Cov neeg tuag nyob hauv Yes Xus Pleev yuav xub sawv rov los. 

17 – Hos peb cov uas tseem ciaj, mam li yuav tau mus nrog cov tuag sawv rov los ntawd sib txoos ua ke ;

ces Ntuj yuav nqa peb nrog lawv nce mus saum cov huab, peb yuav mus cuag Huab Tais nyob saum ntuj. 

Peb _yuav mus nrog Huab Tais nyob mus li. 

18 – Peb sawv daws nco ntsoov txog cov lus no, peb thiaj rov sib pab ua siab loj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO

MAS TAIS 25 : 1-13


COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

 
1 – “Ntuj lub Ceeb Tsheej yuav zoo xws li kaum leej ntxhais taws teeb tawm mus tos nraug ______vauv. 

2 – Nyob hauv lawv, muaj tsib leeg ruam, hos tsib leeg xyuam xim.

3 – Cov ruam nqa teeb, tab sis tsis nqa roj nrog. 

4 – Hos cov xyuam xim nqa teeb thiab ntim roj rau hauv hwj nrog.            

5 – Nraug vauv los lig, ces lawv qaug dab ntub. Sawv daws tsaug zog. 

6 – Thaum ib tag hmo, ib lub suab nthe tias : “Nraug vauv los txog lawm ! _Nej tawm los txais _nws !” 

7 – Ces tas cov ntxhais hluas sawv los npaj teeb. 

8 – Cov ruam hais rau cov xyuam xim tias : “Nej pub ib qho roj rau peb mas, peb cov teeb tuag lawm. » 

9 – Tab sis cov xyuam xim teb rau cov ruam tias : “Ntshai roj yuav tsis txaus rau nej thiab rau peb.

Nej mus muas roj tom cov tub luam rau nej.” 

10 – Thaum cov ntxhais ruam mus muas roj lawm, ces nraug vauv los txog.

Cov uas tau npaj txhij tos, nrog nraug vauv chaws mus hauv chav tsev ua tshoob,

ces luag kaw qhov rooj.

11 – Thaum kawg, lwm cov ntxhais los txog thiab, lawv hais tias : “Huab Tais, Huab Tais, thov koj qhib qhov rooj rau peb.”

12 – Tab sis nraug vauv teb tias : “Kuv hais tseeb rau nej, kuv tsis paub nej yog leej twg !”

13 – Ua li mas nej zov hmo mog, vim nej tsis paub hnub twg thiab lub sij hawm twg.”

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG