Nruab xyoo          HNUB CHIV 33 XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

NTAWV PAJ LUG 31 : 10-31

LUB NTSIAB LUS: Tus poj niam zoo yog tus nrhiav kev kaj siab lug nyob hauv nws tej hauj lwm ua niam tsev.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV PAJ LUG:

10- Leej twg yuav nrhiav tau ib tug niam tsev nquag ?  Tus niam tsev nquag muaj nqi dua tej hlaws npliag deg ! 

11 – Nws tus txiv tso siab lug rau nws, tus txiv yuav tsis tshaib tsis ntshaw.            

12 – Nws ua zoo rau nws tus txiv tas ib sim neej, nws tsis ua phem rau tus txiv.

13 – Nws tooj xov plaub yaj, saws ntuag nws ob txhais tes ua hauj lwm nrawm nroos. 

14 – Nws zoo li lub nkoj ua luam, uas mus yuav toob xib txog luag pej kum teb rov los. 

15 – Ntuj tsis tau kaj, nws sawv los faib mov rau nws tsev neeg noj, faib hauj lwm rau nws cov ntxhais txib ua. 

16 – Nws ntshaw ib daig teb, nws mus yuav, nws ob txhais tes mus cog hmab txiv cawv rau. 

17 – Nws sia siv khov kho, loj npab ntshuas siv zog ntsos ua num. 

18 – Nws paub tias nws lag luam yuav tau paj, nws lub teeb ci lam lug tas hmo. 

19 – Nws ob txhais tes tuav leg xov, nws ntiv tes nthos nkaus ntxaiv los qaiv.      

20 – Nws cev tes pab cov neeg txom nyem, nws pub mov rau cov neeg pluag noj.    

21 – Lub caij ntuj no nws tsis ntshai daus, vim tas nws tsev neeg tau tsho txooj hnav. 

22 – Nws hnav ntaub maj mos, thiab ntaub liab tsam xem.

23 – Nws tus txiv nto moo nyob ntawm cov qhov rooj tsheej.  Tau nrog cov txwj laus hauv lub teb chaws zaum ua ke.     

24 – Nws ntos ntaub mos coj mus muag, nws ua siv muag rau cov tub lag tub _luam.

25 – Nws muaj zog, muaj hwj chim, nws luag nyav tos yav tom ntej. 

26 – Nws hais lus saib qab saib hau, nws lub ncauj tsuas qhia kev hwm Ntuj hwm neeg. 

27 – Nws saib cov neeg ua hauj lwm hauv nws tsev, nws tsis nyob dag noj luag mov luag zog. 

28 – Nws cov tub sawv los cav tias : nws txoj hmoov zoo.  Nws tus txiv kuj qhuas nws tias : 

29 – Muaj ntau tus poj niam tau ua ntau yam zoo, tab sis koj tseem ua zoo tshaj sawv daws !

30 – Tus muaj xom lees nws xav ntxias luag, tus zoo nkauj kuj tsis muaj nqis dab tsi. 

Tus poj niam hwm Tswv Ntuj mas luag yuav cav txog nws.

31 – Nej pub cov txiv txi ntawm nws txhais tes rau nws.           

Kom nws cov hauj lwm rov cav lus zoo txog nws nyob ntawm cov qhov rooj tsheej.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag           COV TAU TXOJ HMOOV ZOO             

(NPN 128-1) (Zaj 72)

Txais: Cov tau txoj hmoov zoo yog cov hwm Huab Tais thiab taug nws txoj kev.

1 – Cov neeg hwm Huab Tais thiab taug nws txoj kev, lawv txoj hmoov zoo.

Koj tau noj cov txhiam xws koj ob txhais tes khwv.

Koj txoj hmoov zoo, koj tau lub neej kaj siab lug.

2 – Koj poj niam zoo li tsob txiv cawv txi nyob hauv koj tsev.

Koj cov tub ki zoo li cov ntsuag txiv ntoo roj nyob ncig koj lub phaj tsum.

3 – Huab Tais foom hmoov zoo rau tus hwm nws.

Thov kom Huab Tais nyob saum Xis Yoos foom hmoov zoo rau koj.

Niaj hnub tas koj sim neej, koj yuav pom Yes Lus Xas Les vam meej.

ZAJ NYEEM OB              

1 TES XAS LOS NIS 5 : 1-6

LUB NTSIAB LUS : Ib sim neej tsis ntev, peb txhob tsaug zog, txhob hais tias: ob peb hnub tso, mam tig los yuav lub siab tshiab tiag.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB TES XAS LOS NIS.

1 – Kwv tij, tsis tas kuv yuav qhia nej txog lub zim txwv thiab lub hnub nyoog uas Huab Tais yuav rov los. 

2 – Nej twb paub meej tias, Huab Tais lub hnub nyoog yuav los txog xws li ib tug tub sab uas tuaj thaum ib tag hmo. 

3 – Thaum zeej tsoom hais zom zaws tias :  ‘Peb tau nyob kaj lug, thiab nyob nyab xeeb’,        

ces ib sij huam, txoj kev ploj yuav ya ntxiag tuaj raug lawv, xws li tus poj niam cev hnyav, uas ib sij huam nws cia li mob.  Lawv yuav tsis tau kev dim. 

4 – Kwv tij, ntawm nej, mas nej tsis nyob hauv qhov tsaus ntuj ;

lub hnub nyoog ntawd yuav tsis tuaj muab nej, xws li ib tug tub sab. 

5 – Nej sawv daws puav leej yog qhov pom kev cov me nyuam, nej yog cov me nyuam mus nruab hnub. 

Peb tsis yog cov neeg maub hmo ntuj, nyob hauv qhov tsaus ntuj. 

6 – Li ntawd, mas peb tsis txhob tsaug zog xws li luag tej : peb yuav zov hmo ; peb yuav noj me haus tsawg. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO

MAS TAIS 25 : 14-30

LUB NTSIAB LUS : Cov ntseeg lawv muaj ib lub cuab tam muaj nqe kawg : yog lub Moo Zoo. Yog lawv muab lub Moo Zoo los faus hauv lawv lub cim xeeb xwb mas lawv muaj txhaum.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO:

14 – “Yog zoo li ib tug neeg uas yuav mus tawm rooj deb, nws hu nws cov tub txib los,

nws muab nws lub cuab tam rau lawv ceev. 

15 – Nws muab tsib nras nyiaj rau thawj tug, muab ob nras rau tus ob, hos muab ib nras xwb rau tus peb. 

Nws muab rau lawv raws li lawv lub peev xwm, ces nws mus tawm rooj deb lawm. 

16 – Tam sis ntawd, tus uas tau txais tsib nras nyiaj, nqa cov nyiaj ntawd mus ntxeev, nws tau paj tsib nras ntxiv.       

17 – Tus tau txais ob nras kuj ua li ntawd thiab : nws tau paj ob nras _ntxiv.          

18 – Hos tus tau txais ib nras xwb mus khawb ib lub qhov rau hauv av,

nws muab tus tswv nras nyiaj coj mus faus rau hauv. 

19 – Ib lub sij hawm ntev loo tom qab, cov tub txib tus tswv rov los txog.  Nws nrog lawv txheeb nws cov nyiaj. 

20 – Tus uas tau txais tsib nras nyiaj tuaj txog.  Nws cev tsib _nras _ntxiv, nws hais tias :

“Huab Tais, tsib nras nyiaj no yog koj muab rau kuv :

hos ntawm no yog tsib nras uas kuv coj mus ntxeev tau paj ntxiv.”

21 – Tus tswv hais rau nws tias : “Zoo kawg, tub txib siab zoo siab ncaj,

thaum koj saib tej yam tsawg, koj ua ncaj.  Kuv yuav tsa koj saib ntau yam. 

Koj los nyob hauv koj tus huab tais txoj kev zoo siab _mog.” 

22 – Ces tus tau txais ob nras tuaj txog, nws hais tias : “Huab Tais, ob nras nyiaj no yog koj muab rau kuv :

hos ntawm no yog ob nras uas kuv coj mus ntxeev tau paj ntxiv.” 

23 – Nws tus tswv hais rau nws tias : “Zoo kawg, tub txib siab zoo siab ncaj. 

Thaum koj saib tej yam tsawg li no, koj ua ncaj.  Kuv yuav tsa koj saib ntau yam. 

Koj los nyob hauv koj tus huab tais txoj kev zoo siab mog.” 

24 – Tus tub txib uas tau txais ib nras nyiaj xwb tuaj txog, nws hais tias :

“Huab Tais, kuv paub tias koj yog ib tug neeg siab heev.

Koj hlais nplej hauv tej teb koj tsis tau tseb, koj sau qoob hauv tej chaw koj tsis tau pov noob rau. 

25 – Kuv ntshai, kuv thiaj coj koj nras nyiaj mus faus rau hauv av.   Saib ntawm no, _koj rov tau yam uas yog koj tug.” 

26 – Ces tus tswv teb rau nws tias : “Tub txib siab phem thiab tub nkeeg,

koj twb paub tias kuv hlais nplej hauv tej teb uas kuv tsis tau tseb,

thiab kuv sau qoob hauv tej chaw uas kuv tsis tau pov noob rau. 

27 – Tsim nyog koj yuav nqa kuv cov nyiaj mus rau cov tub ceev nyiaj. 

Thaum kuv rov los, kuv yuav tau kuv cov nyiaj nrog cov paj. 

28 – Nej rho nras nyiaj ntawm nws, nej muab rau tus uas muaj kaum nras lawm. 

29 – Vim tias Ntuj yuav pub rau tus uas twb muaj lawm, ces nws yuav tau ntau ntxiv. 

Hos tus uas tsis muaj, Ntuj yuav thau qhov me me uas nws muaj. 

30 – Nej muab tus tub txib tsis tsim txiaj ntawd pov rau nraum zoov hauv qhov tsaus ntuj :

nyob ntawd yuav quaj tom hniav nkawv.”

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG