Nruab Xyoo        HNUB CHIV 34       XYOO A

                                                                  Hwm Yes Xus ua Vaj

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

ES XES KIAS _34             11-16

LUB NTSIAB LUS :   Yes Xus yog tus Vaj hlub tsoom ntseeg xws tus tswv zov yaj hlub nws pab yaj.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV ES XES LIAS :

11 – HUAB TAIS Tswv Ntuj hais li no : Zaum no, tus yuav tsob hwb kuv pab yaj yog kuv. 

Kuv yuav mus tshuaj xyuas. 

12 – Kuv yuav mus tshuaj xyuas kuv pab yaj zoo li ib tug tswv zov yaj,

thaum nws rov nrhiav tau nws cov yaj uas tawg ua lwj ua liam,

thaum uas ntuj tsaus pos huab nti.

13 – Kuv yuav kom lawv tsiv ntawm cov haiv neeg uas lawv nrog nyob,

kuv yuav sau lawv ntawm pej kum teb los,

kuv yuav coj lawv rov los rau hauv lawv thaj av. 

Kuv yuav cia lawv nog zaub nyob pem His Xas Lais tej hauv roob,

nram tej vos hav thiab tas qhov txhia chaw uas muaj neeg nyob hauv lub teb chaws. 

14 – Kuv yuav cia lawv nog zaub nyob hauv ib thaj chaw zaub mos nyoos,

thiab His Xas Lais tej hauv roob yuav yog lawv chaw nog zaub uas lawv yuav tau so dhuav. 

Kuv pab yaj yuav nog tej hav nyom ntsuab xiab saum His Xas Lais tej toj roob. 

15 – HUAB TAIS Tswv Ntuj hais li no: 

Yog kuv yuav coj kuv cov yaj mus nog zaub, thiab ua kom lawv tau so. 

16 – Kuv yuav nrhiav tus poob zoo, kuv yuav coj tus ncaim npoj rov los poo npoj,

kuv yuav qhwv tus raug qhov txhab, kuv yuav kho tus muaj mob kom zoo. 

Tus yaj rog thiab noj qab nyob zoo kuv yuav saib xyuas nws. 

Kuv yuav coj cov yaj mus nog zaub raws txoj kev ncaj.     

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             HUAB TAIS YOG TUS TSWV ZOV YAJ                       

(NPN 23-2) (Zaj 73)

Txais: Huab Tais yog tus Zoo Tswv Zov Yaj, nws zov kuv, kuv tsis ntshaw dab tsi li!

1 – Huab Tais yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis ntshaw dab tsi.

Nws tso kuv nyob hauv tej tshav zaub mos.

2 – Nws coj kuv mus so nyob ze dej, nws rov ntxiv zog rau kuv tus plig.

Nws coj kuv mus taug txoj kev ncaj kom nws lub npe nto koob meej.

3 – Cov neeg ntxub kuv, lawv hnyos kuv. Koj npaj ib roog qav rau ntawm kuv xub ntiag.

Koj pleev roj tsw qab rau saum kuv taub hau. Koj hliv cawv puv lub ntim rau kuv haus.

4 -Tas kuv sim neej, kev kaj siab thiab kev hlub nrog nraim kuv.

Tas kuv sim neej, kuv yuav nyob hauv Huab Tais tsev.

ZAJ NYEEM OB               

1 KOS LIS NTHOS            15 : 20-26, 28

LUB NTSIAB LUS :   Tswv Ntuj tso tas puas tsav yam kom zwm rau Yes Xus. Thiab Yes Xus coj tas  txhia leej txhia tus kom tuaj zwm rau Tswv Ntuj.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

20 – Tab sis tsis yog zoo li ntawd. Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm tiag. 

Nyob hauv ib tsoom neeg uas mus tsaug zog lawm, mas Leej Pleev yog thawj tug uas tau sawv rov los. 

21 – Tim ib tug neeg, mas txoj kev tuag thiaj li txeem los. Tab sis ib tug neeg rov coj tau txoj kev sawv rov los rau cov tuag. 

22 – Sawv daws tuag nyob hauv As Das. Tab sis sawv daws yuav ciaj rov los nyob hauv Leej Pleev. 

23 – Nyias muaj nyias lub sij hawm sawv rov los : tus xub sawv, yog Leej Pleev, nws yog tus ntaus thawj. 

Thaum txog Leej Pleev lub Hnub Nyoog tawm rov los, mas Leej Pleev cov neeg yuav sawv rov los. 

24 – Thaum ntawd yuav yog lub zim txwv kawg : Leej Pleev yuav rhuav cov vaj, _cov tswj lub ntiaj teb,

thiab cov muaj hwj _huam, ces nws yuav muab lub hwj chim ua vaj cob rov rau Leej Txiv Tswv Ntuj.  

25 – Leej Pleev yuav ua vaj mus txog lub caij Leej Txiv tso tsoom yeeb

ncuab tas tib si rau hauv nws qab xib taws. 

26 – Tus yeeb ncuab kawg, uas nws yuav rhuav, yog txoj kev tuag. 

28 – Thaum Leej Tub tau tas puas tsav yam nyob hauv nws qab xib taws lawm,

mas nws kuj yuav zwm rau tus uas tau muab tas txhua tsav txhua yam los zwm rau nws,

kom Tswv Ntuj nyob hauv txhua leej txhua tus.  

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                      

MAS TAIS 25:31-46

LUB NTSIAB LUS :   Yes Xus yog tus Vaj _txiav txim rau nws tsoom pej xeem, nws _tsuas saib lawv puas tau ua cov hauj lwm sib nyiam sib hlub.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

31 – “Thaum Neeg Leej Tub yuav rov los, nws yuav muaj koob meej. Tas tsoom Tshiab yuav nrog nws los. 

Nws yuav zaum saum nws lub theej kiab muaj koob meej. 

32 – Tas ib tsoom haiv neeg yuav sib sau nyob ntawm nws xub ntiag. 

Nws yuav cais _tsoom neeg xws li tus zov yaj cais cov yaj ntawm cov tshis. 

33 – Nws yuav cia cov yaj rau ntawm nws sab xis, cia cov tshis rau ntawm nws sab laug.   

34 – Ces tus Vaj yuav hais rau cov nyob sab xis tias : “Nej los mog ! Nej yog cov uas kuv Txiv pub txoj hmoov zoo rau.  Nej txais lub Ceeb Tsheej uas Ntuj npaj tseg rau nej txij puag

thaum pib tsim lub sim ceeb los ua nej tug. 

35 – Vim tias kuv tshaib plab, nej pub rau kuv noj ; kuv nqhis dej,

nej pub rau kuv haus, kuv yog ib tug pej kum neeg, nej txais kuv ; 

36 – kuv liab qab, nej muab rau kuv hnav ; kuv mob, nej tuaj xyuas kuv ;

kuv nyob hauv tsev loj faj, nej tuaj tsham kuv.”

37 – Ces cov neeg ncaj yuav teb tias :

“Huab Tais, thaum twg peb tau pom koj tshaib plab ces peb tau pub rau koj noj,

pom koj nqhis dej, ces peb tau _muab rau koj haus, 

38 – pom koj yog ib tug pej kum neeg, ces peb tau txais koj,

pom koj liab qab ces tau muab rau koj hnav ? 

39 – Pom koj mob los nyob hauv tsev loj faj, ces peb tau tuaj xyuas koj ?” 

40 – Tus Vaj yuav teb rau lawv li no : “Kuv hais tseeb rau nej. 

Nej tau ua npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom _kwv, mas yog nej ua rau kuv.”

41 – Ces tus vaj yuav hais rau cov nyob sab laug tias : “Nej txoj hmoov phem. _Nej khiav mus deb kuv,

mus nyob hauv cov hluav taws kub tsis txawj tuag, uas Ntuj npaj rau tus dab phem thiab nws cov dab. 

42 – Vim thaum kuv tshaib plab nej tsis pub rau kuv noj, kuv nqhis dej nej tsis pub rau kuv haus, 

43 – kuv yog ib tug pej kum neeg nej tsis txais kuv, kuv liab qab nej tsis muab rau kuv hnav,

kuv mob thiab kuv nyob hauv tsev loj faj nej tsis tuaj xyuas kuv.” 

44 – Ces cov ntawd yuav teb rau tus Vaj tias :

“Huab Tais, thaum twg peb tau pom koj tshaib plab los nqhis dej,

pom koj yog ib tug pej kum neeg, pom koj _liab qab,

pom koj mob los nyob hauv tsev loj faj, ces peb tsis tau pab koj ?” 

45 – Ces tus Vaj yuav teb rau lawv tias : “Kuv hais tseeb rau nej,

nej tsis tau ua rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv npaum li cas,

mas yog nej tsis tau ua rau kuv.” 

46 – Ces cov no yuav mus raug txim ib txhiab ib txhis. 

Hos cov siab ncaj yuav mus txais txoj sia nyob mus li.  

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG