Caij Tos Huab Tais        HC 1           XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB   

HIS XAIS  63 : 16-17, 19, 64 : 3-8

LUB NTSIAB LUS : Peb thov kom Tswv Ntuj zam txhaum rau peb xws li nws xub ua ntau zaus rau cov His Xas Lais thaud, peb tso siab, vim Tswv Ntuj nqes los nrog neeg nyob.

COV LUB NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS :

16 – HUAB TAIS, koj yog peb txiv. Has Nplas Has tsis paub peb lawm.

       His Xas Lais zeem tsis tau peb. HUAB TAIS, tus ua peb txiv yog koj.

       Txij txheej thaud los, koj lub npe hu ua « Tus txhiv peb. »

17 – HUAB TAIS, yog vim li cas koj thiaj ua kom peb poob zoo nyob deb ntawm koj txoj kev ? 

       Yog vim li cas koj thiaj ua kom peb lub siab tawv thiab tsis xav hwm koj ? Thov koj rov los mas,

        vim koj cov tub txib thiab cov xeem neeg ua koj lub cuab tam. 

19 – Tau ntev los lawm peb yog cov neeg uas koj tsis tswj. peb yog cov neeg tsis tuav koj lub npe

hu txog koj. Ab ! Kheev lam koj nqes los, mas cov roob yuav muaj dej ntws ua ntshua niab.                

3 – Tsis muaj ib lub pob ntseg tau hnov, tsis muaj ib lub qhov muag tau pom lwm tus Tswv Ntuj ua zoo npaum li koj rau cov neeg tso siab rau koj. Koj mus cuag cov neeg, mus taug kev ncaj thiab

nco nraim koj tej kev. Saib, koj tau npau taws, peb tau ua txhaum. Tau ntev los peb tsis npuab koj.

5 – Peb sawv daws tau ua zoo li tus neeg tsis huv. Peb tej num zoo li ib co khaub ncaws tsuas.

      Peb sawv daws ntsws xws li cov nplooj ziab tshav. Peb cov txhaum ntsawj peb xws li cua. 

6 – Tsis muaj leej twg hu txog koj lub npe, tsis muaj leej twg tsim dheev los nyob khov kho hauv koj.

      Vim koj muab koj lub ntsej muag zais, koj tso peb zwm rau peb cov txhaum.

7 – Tsis kav, HUAB TAIS koj yog peb txiv. Peb yog av luaj, koj yog tus puab peb. 

      Yog koj txhais tes puab peb sawv daws. 

8 – HUAB TAIS, koj txhob npau taws heev dhau. Koj txhob nco txog peb cov txhaum mus li. 

      Thov koj ntsia mas ! Peb sawv daws yog koj haiv neeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              THOV COJ PEB ROV LOS CUAG KOJ                

(NPN 80-2)

Txais: Huab Tais, thov coj peb rov los cuag koj. Thov koj pub peb pom koj lub ntsej muag ces peb yuav tau txais kev cawm.

1 – Tus zoo Tswv zov His Xas Lais, koj mloog mog. Koj zaum saum koj lub theej kiab, koj ci ntsa iab.

Koj qhib koj lub hwj huam tawm los, koj tuaj cawm peb mas!

2 – Tswv Ntuj muaj hwj huam tas nrho, koj rov los mas! Koj nyob saum ntuj dauv muag los ntsia, koj yuav pom. Thov koj nqes los xyuas koj lub vaj txiv cawv. Koj nqes los xyuas tsob txiv cawv uas koj txhais tes xis tau cog thiab xyuas tus tub uas txais koj lub zog.

3 – Thov koj tso koj txhais tes rau saum tus nyob ntawm koj sab xis, rau saum tus tub uas txais koj lub zog.

Peb yuav tsis txav mus deb koj ib zaug ntxiv. Koj ua kom peb muaj txoj sia nyob, peb yuav hu txog koj lub npe.

ZAJ NYEEM OB

1 KOS LIS NTHOS 1 : 3-9

LUB NTSIAB LUS : Thaum peb ntsib kev ntseeg thawj zaug peb tau txais Yes Xus lub txiaj ntsim. Tas peb sid peb yuav ua kom kev paub Yes Xus thiab kev nyiam Yes Xus hlob mus zuj zus txog hnub peb yuav rov mus pom Yes Xus.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV PLEEV NYOB KOS LIS NTHOS :

3 – Thov  kom  peb  Txiv  Tswv Ntuj thiab Huab Tais Yes Xus Pleev pub txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb rau nej. 

4 – Kuv ua Tswv Ntuj tsaug tsis tseg, vim lub txiaj ntsim uas Tswv Ntuj tau pub rau nej,

nyob hauv Yes Xus Pleev. 

5 – Vim nej nplua nuj nyob hauv Yes Xus : nej tau Lo Lus muaj nqe li nyiaj,

nej tau zaj txuj ci muaj nqe li kub, 

6 – vim li ntawd, nej tej hauj lwm ua Leej Pleev tim khawv muaj zog tuaj. 

7 – Tsis tshuav ib lub txiaj ntsim uas nej tsis tau txais,

thaum  nej tos peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev yuav tawm los rau pom xyeem. 

8 – Nws yuav ua kom nej nyob ruaj nreb txog qhov kawg, kom hnub uas peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev rov los txog, mas tsis muaj ib qho xyeej nyob hauv nej.

9 – Tswv Ntuj tsis fav xeeb li, yog nws hu nej kom nej nrog nws

Leej Tub peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev koom ib txog hmoov.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO

MAS KOS     13 : 33-37

LUB NTSIAB LUS : Peb yuav ceev faj xws li cov neeg zov hmo : vim niaj hnub Yes Xus tuaj cuag peb. Yog peb txawj pom Yes Xus nyob hauv cov xwm niaj hnub tshwm sim, hnub kawg peb yuav tsis ntshai Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO :

33 – Nej ceev faj, nej zov hmo, vim nej tsis paub tias thaum twg thiaj yog lub sij hawm. 

34 – Zoo li ib tug neeg tawm rooj mus deb : Nws tso nws vaj tse cia,

nws muab cai rau cov tub txib, nws faib ib leeg ib txog hauj lwm. 

Nws kom tus zov qhov rooj zov hmo. 

35 – Nej zov hmo mog, vim nej tsis paub thaum twg tus tswv tsev yuav rov los,

puas yog thaum tsaus ntuj, los thaum ib tag hmo, thaum qaib qua los thaum kaj ntug. 

36 – Tsam nws los txog thaum nej tsis nco faj,  nws pom nej tsaug zog. 

37 – Qhov kuv hais rau nej no, kuv kuj hais rau tas sawv daws huv si :

« Nej zov hmo mog ! »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj      

Cécile YANG