Luj Caij Tos Huab Tais HC4 XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB    

2 XAS MUAS

LUB NTSIAB LUS : Das Vis xav tias nws yuav tsum txhim ib lub tsev rau Tswv Ntuj nyob, thiaj phim. Tab sis Tswv Ntuj hais rau Das Vis tias Das Vis yuav muaj koob meej yog vim nws tus xeeb ntxwv Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV XAS MUAS :

1 – Thaum Das Vis tuaj nyob hauv nws tsev thiab HUAB TAIS pab nws rhuav cov yeeb ncuab nyob ib ncig ntawm nws tib si, ces tus vaj Das Vis hais rau tus Yaj Saub Nas Taas tias :

2 – « Koj ntsia saib ! Kuv nyob hauv ib lub tsev ntoo faj khaum, hos Tswv Ntuj lub Xab Cog Lus nyob hauv ib lub Tsev Tsam Phooj xwb! » 

3 – Nas Taas teb rau tus vaj tias : « Koj ua raws li koj siab nyiam, vim HUAB TAIS nrog koj nyob. » 

4 – Hmo ntawd, Nas Taas hnov Tswv Ntuj lo lus no :

5 – « Koj mus hais rau kuv tus tub txib Das Vis tias HUAB TAIS hais li no : Puas yog koj yuav txhim ib lub tsev rau kuv nyob txawm hauv ?

8 – Nas Taas, nyem no koj mus hais rau kuv tus tub txib Das Vis  tias : 

 HUAB TAIS Xas Npas Os hais li no : 

 Kuv yog tus tau rho koj hauv cov tshav zaub thiab hauv nruab nrab

 pab yaj los tsa ua tus tswv saib kuv tsoom pej xeem His Xas Lais. 

9 – Kuv tau nrog koj ua tas puas tsav yam hauj lwm. Kuv tau rhuav koj cov yeeb ncuab tib si nyob ntawm koj xub ntiag. Kuv yuav pub kom koj lub npe nto moo loj cuag li cov vaj loj tshaj nyob thoob tas ntiaj teb.  

11 – HUAB TAIS yuav ua kom koj loj. HUAB TAIS yuav tsim ib tsev neeg los pub rau koj.

16 – Koj tsev neeg thiab koj txoj kev ua vaj yuav nyob mus li nyob ntawm kuv xub ntiag.

 Koj lub theej kiab yuav nyob ruaj nreb mus ib txhis. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              KUV HU NKAUJ CAV TXOG HUAB TAIS      

(NPN 89-2)

Txais: Kuv yuav hu nkauj cav txog Huab Tais lub siab zoo tas ib txhiab ib txhis.

1 – Kuv yuav hu nkauj cav txog Huab Tais txoj kev cog lus mus li!

Kuv lub ncauj yuav tshaj rau sawv daws paub tias: “Koj lub siab ncaj mus txheej dhau txheej.”

Huab Tais hais tias, “Kuv txoj kev hlub nyob ruaj nreb mus li!”

Nyob saum ntuj, Tswv Ntuj txoj kev ncaj nyob ruaj nreb mus li.

2 – Kuv cog lus rau kuv tus tub txib Das Vis tias “Kuv tsa koj caj ces kom nyob mus li!

Kuv txhim ib lub theej kiab rau koj zaum txheej dhau txheej.”

3 – Das Vis yuav hu kuv tias: “Koj yog kuv Txiv, yog kuv tus Tswv Ntuj,

yog kuv phab tsua, yog kuv tus cawm seej.” Huab Tais hais tias, “Kuv yuav hlub nws,

kuv lo lus cog yuav nyob ruaj mus li.”

ZAJ NYEEM OB  

 LOS MAS 16

LUB NTSIAB LUS : Txij thaum Yes Xus yug los nyob ntiaj teb no peb paub txoj hmoov zoo uas Tswv Ntuj ib txwm npaj rau lub ntiaj teb neeg.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

25 – Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam, nws ua kom peb nyob ruaj nreb, raws li lub Moo Zoo kuv xa tuaj,

thiab raws li tus Yes Xus Pleev uas kuv tshaj txog. Yog txoj kev qhib ib yam tob,

uas Ntuj muab zais tob tob txij lub hauv paus los. 

26 – Tiam sis, nyem no, Ntuj muab rau sawv daws pom xyeem. 

Cov Ntawv twb xub hais txog cov txuj ci tob tob zais ntshis  ntawd. Tswv Ntuj yeej ib txwm txiav tias,

yuav ceeb toom cov txuj ci tob tob ntawd rau txhua haiv neeg paub, kom rub tau sawv daws los ua neeg mloog lus nyob hauv txoj kev ntseeg. 

27 – Tswv Ntuj ua li ntawd, vim nws tib leeg yog tus thoob tsib. Thov kom Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv Yes Xus Pleev, mus txog txhiab niag tim puas xyoo. Ua li !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO        

LUS KAS 1

LUB NTSIAB LUS : Yog vim Mab Liab zoo siab ua Tswv Ntuj ntxhais txib, ces nws tau xeeb Yes Xus. Yog vim peb zoo siab ua Tswv Ntuj cov tub txib, peb thiaj muaj Yes Xus nyob hauv peb.

COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO :

26 – Lub rau hli, Tswv Ntuj xa tus Tshiab Nkas Nplias mus cuag ib tug

ntxhais hauv ib lub zos nyob Nkas Lis Lais.  Lub zos ntawd hu ua Nas Xas Les. 

27 – Tus ntxhais ntawd, lawv muab qhaib rau ib tug txiv neej hu ua Yos Xes, xeem Das Vis. 

Hos tus ntxhais lub npe hu ua Mab Liab. 

28 – Tus Tshiab chaws mus hauv Mab Liab tsev, nws hais rau Mab Liab tias :

« Koj nyob kaj lug, tus tau txiaj ntsim puv siab ! Huab Tais nrog koj nyob. »

29 – Mab Liab hnov lo lus ntawd, nws lub siab nphau npog, nws xav hauv nruab siab tias lo lus hawm ntawd yog dab tsi. 

30 – Tus Tshiab hais rau Mab Liab tias : « Mab Liab, koj tsis txhob ntshai. 

Tswv Ntuj saib koj ntxim Tswv Ntuj siab.      

31 – Zaum no, koj yuav xeeb tub, koj yuav yug ib tug tub, koj yuav tis nws npe hu ua Yes Xus. 

32 – Nws yuav yog ib tug loj, luag yuav hu nws ua tus Nyob Siab leej Tub. 

Huab Tais Tswv Ntuj yuav muab nws txiv Das Vis lub theej kiab rau nws.

33 – Nws yuav ua vaj kav Yas Kos tsev neeg tiam dhau tiam. Nws txoj kev ua vaj yuav tsis muaj caij kawg. »

34 – Mab Liab hais rau tus Tshiab tias : « Qhov ntawd yuav muaj tuaj zoo li cas, vim kuv tsis paub ib tug txiv neej. »  

35 – Tus Tshiab teb rau Mab Liab tias :  « Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav los nyob saum koj,

tus Nyob Siab lub hwj huam yuav los roos koj.  Li ntawd, tus ntshiab yug los  yuav hu  ua Tswv Ntuj Leej Tub. 

36 – Saib ! Es Lis Xas Npes, tus uas txheeb koj, luag hu nws ua pog khoom, 

nws hnub nyoog laus lawm, tab sis nws kuj xeeb tub lawm thiab. 

Lub hlis no, nws xeeb tub tau rau hli lawm. 

37 – Vim tias, tsis muaj ib yam uas Tswv Ntuj  ua tsis tau. »

38 – Ces Mab Liab hais tias : « Kuv yog Huab Tais tus ntxhais txib. 

Kuv xav kom muaj raws li koj hais. » Tus Tshiab thiaj tso Mab Liab tseg.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG