Ib lub xov xwm zoo!!!!

Zoo siab rau peb haiv hmoob tias peb tau txais ib qho khoom plig zoo tshaj plaws lub sij hawm yuav txog Noël no. Peb muaj lus zoo siab qhia rau neb paub tias cov leej phauj carmelites nyob tim Israël lawv tau tsa daim phiaj zeb sau zaj Peb Txiv ua lus hmoob raws li npaj tseg los lawm. Ua tsaug rau lawv vim lub teb chaw ua rog los lawv tseem nco txog peb hmoob thiab. Thov kom tus Huab Tais kev Thaj Yeeb los nyob hauv txhua peb cov tsev thiab txhua peb lub siab.

Niam Ntsuab Xwm YAJ

Cécile YANG