Lub Caij Yes Xus yug los HWM YIM NEEG NTSHIAB XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

HAUV PAUS 15

LUB NTSIAB LUS:     Huab Tais nrog Has Nplas cog lus.

1 – Thaum tej xwm no  dhau  tas lawm, HUAB TAIS yees tawm los hais lus rau Has Nplas hnov li no :

« Koj txhob ntshai mog, Has Nplas!  Kuv yog daim leem phiaj thaiv koj.  Koj yuav txais koob haum loj kawg. » 

2 – Has Nplas teb tias : 

« HUAB TAIS Tswv Ntuj, koj yuav muab dab tsi pub rau kuv ?  Kuv twb yuav dua, kuv tsis muaj tub muaj kiv… »

3 – Has Nplas hais ntxiv tias : 

« Koj tsis pub kom kuv muaj ib tsob noob li ces ib tug qhev uas yug hauv kuv tsev yuav los txais kuv lub cuab tam. » 

4 – HUAB TAIS lo lus tseem nrov tuaj rau Has Nplas tias : 

« Tus ntawd yuav tsis yog tus los txais koj lub cuab tam, tus yuav txais koj lub cuab tam yog koj ib tug tub uas yog tseem koj roj ntsha tiag. »

5 – HUAB TAIS coj Has Nplas mus nraum zoov thiab hais rau nws tias : 

« Koj tsa muag ntsia saum ntuj thiab suav cov hnub qub saib koj suav puas txheeb. »  

Ces nws hais tias : 

« Koj cov xeeb ntxwv yuav coob npaum li ntawd. »  

6 – Has Nplas ntseeg HUAB TAIS, ces HUAB TAIS muab Has Nplas lub siab ntseeg suav ua kev ncaj rau Has Nplas.   

1 – HUAB TAIS pub rau Xas Las raws li nws tau hais thiab ua rau Xas Las raws li nws tau cog lus. 

2 – Ces Xas Las xeeb tub, nws yug  ib tug tub rau Has Nplas Has thaum nws laus lawm, yug rau lub caij uas Tswv Ntuj tau teem cia.  

3 – Has Nplas Has tis npe rau nws tus tub uas Xas Las yug  hu ua His Xas Has.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HUAB TAIS NCO NTSOOV NWS LO LUS      

(NPN 105)

Txais:  Huab Tais nco ntsoov lo lus nws tau cog rau peb mus txheej dhau txheej   

1 – Nej cav lus zoo txog Huab Tais, nej hu txog nws lub npe!

Nej qhia nws cov hauj lwm nto koob meej rau txhua haiv neeg paub. Nej hu nkauj rau Huab Tais, nej ntaus paj nruag cav txog nws. Nej tshaj nws cov hwj huam yees ntxwv.

2 – Nej cav txog Huab Tais lub npe ntshiab! Nej cov uas nrhiav Huab Tais, nej zoo siab mog!

Nej nrhiav Huab Tais, nrhiav nws lub zog. Nej nrhiav nws lub ntsej muag mus li.

3 – Nej nco ntsoov txog cov hwj huam yees ntxwv nws tau ua. Nej nco ntsoov nws cov hauj lwm nto moo.

Nws cov lus txiav txim yeej txhua lo lus. Vim nej yog nws tus tub txib Has Nplas Has cov xeeb ntxwv,

yog Yas Kos cov tub, nej yog cov nws xaiv.

4 – Nws nco ntsoov cov lus nws tau cog cia, yog lus cog ruaj rau txhiab tiam tub ki,

yog cov lus nws nrog Has Nplas Has cog, nws rov zeem tseeb rau His Xas Has.

ZAJ NYEEM OB

HES NPLAWS 11

LUB NTSIAB LUS:              Txheej laus thaud txoj kev ntseeg.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HES NPLAWS :

8 – Yog vim Has Nplas Has ntseeg, mas nws thiaj mloog Ntuj hu nws kom sawv kev mus ib lub teb chaws uas nws yuav txais los ua nws lub cuab tam.  Ces nws sawv kev, nws tsis paub tias nws yuav mus txog qhov twg. 

11 – Yog vim Xas Las ntseeg, mas tab nws txawm laus heev lawm, nws muaj peev xwm xeeb tub. Xas Las ntseeg tias tus  tau cog lus rau nws, yuav tsis fav xeeb. 

12 – Vim li ntawd, tus neeg uas twb yuav txog nws lub caij tuag tseem yug tau ib co xeeb ntxwv coob npaum li cov hnub qub nyob saum ntuj thiab cov suab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv uas suav tsis txheeb.

17 – Yog vim Has Nplas Has ntseeg, mas thaum Tswv Ntuj sim nws, nws cia li muab  Is Xas Has txi rau Ntuj, txawm tias Is Xas Has yog nws tib leeg tub twm zeej. 

18 – Is Xas Has twb yog tus yuav txais tej yam uas Tswv Ntuj cog lus tias yuav pub.  Tswv Ntuj twb hais txog Is Xas Has tias :  ‘koj yuav muaj ib co xeeb ntxwv tawm ntawm Is Xas Has.’

19 – Has Nplas Has xav tias Tswv Ntuj tsa tau cov neeg tuag kom ciaj rov los.  Ces Has Nplas Has rov qab tau nws tus tub.  Zaj hais txog Is Xas Has no yog ib zag paj lug. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO

LUS KAS 2 : 22, 39-40

LUB NTSIAB LUS :   Cev Yes Xus rau Ntuj hauv lub tuam tsev teev Ntuj.

COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO:

22 – Thaum txog lub caij yuav ua kab ke ntxuav ob niam tub raws li Mais Xes Txoj Cai, Mab Liab thiab Yos Xes nkawd coj Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les, kom tau cev tus me nyuam rau Huab Tais.

39 – Thaum lawv ua txhua yam raws li Huab Tais Txoj Cai tas lawm, lawv rov mus Nkas Lis Lais, hauv lawv lub nroog Nas Xas Les. 

40 – Hos ntawm tus me nyuam, nws hlob, nws muaj zog zuj zus, kev thoob tsib  puv nws siab ntsws.  Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nyob saum nws.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG