Yes Xus Yug los HUAB TAIS YES XUS TAWM TUAJ     Xyoo  B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

HIS XAIS 60 : 1 – 6

LUB NTSIAB LUS :   Yav tom ntej, Yes Lus Xas Les yuav muaj koob meej.

NTAWW HIS XAIS HAIS TIAS :

1 – Yes Lus Xas Les, koj sawv ! Kom koj qhov pom kev ci ntsa iab mas !

Vim koj qhov pom kev tuaj txog, thiab HUAB TAIS lub hwj chim sawv los ziab koj. 

2 – Ntsia saib ! Qhov tsaus ntuj vov tas lub ntiaj teb.  Ib twv huab dub vov cov haiv neeg. 

Tab sis HUAB TAIS lub hwj chim nyob hauv koj. 

3 – Cov kuj cuab taug kev mus, nyob hauv koj qhov pom kev.

Koj yog lub hnub tawm tuaj kaj cov vaj kom lawv pom kev mus. 

4 – Koj tsa muag ntsia nyob ncig koj mog !  Koj yuav pom sawv daws sib sau tuaj cuag koj. 

Koj cov tub tuaj tej teb chaws deb tuaj, lawv ris koj cov ntxhais ntawm duav.

5 – Koj pom li ntawd, koj yuav ua ntsej muag luag ntxhi. 

Koj lub plawv yuav dhia paj paws, koj lub siab yuav nthuav. 

Tej txhab kub nram dej ntuj tuaj thawj koj.  Cov kuj cuab tej nyiaj tej kub tuaj nyob hauv koj.

6 – Cov ntxhuav tuaj ua npoj ntws. Cov thauj tuaj ntawm Mas Dias thiab Es Fais.

Lwm cov tuaj Ses Npas tuaj, lawv thauj kub thiab txab txiv yoov tuaj,

lawv tshaj HUAB TAIS cov hauj lwm loj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag:              TXHUA HAIV NEEG TXHOS CAUG HAWM            

(NPN 72-2)

Txais: Huab Tais, tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav txhos caug hawm koj.

1 – Tswv Ntuj, thov koj pub txoj kev haum pheej rau tus vaj. Thov koj pub txoj kev ncaj rau vaj ntxwv leej tub kom nws tswj koj haiv neeg raws kev ncaj, kom nws kav cov neeg me raws kev haum pheej.

2 – Lub caij nws ua vaj, txoj kev haum pheej tawg paj, yuav muaj kev thaj yeeb mus txog thaum tsis muaj lub hli. Nws yuav ua vaj kav txhua lub hiav txwv, nws yuav kav txij tus Niam Dej mus txog npoo ntiaj teb kawg.

3 – Cov vaj nyob Tas Xis thiab cov vaj kav cov pov txwv, yuav nqa paj tshab tuaj cev rau nws.

Cov vaj nyob As Las Npias thiab Xas Npas yuav hawm nws. Tas ib tsoom vaj yuav txhos caug pe nws,

ib tsoom haiv neeg yuav tsob hwb nws.

4 – Nws yuav npo tus pluag uas hu txog nws, nws yuav cawm cov neeg me uas tsis muaj chaw khaub zig.

Nws yuav hlub tus pluag thiab tus neeg me tsis muaj tsim. Nws yuav cawm cov pluag txoj sia.

ZAJ NYEEM OB              

ES FES XOS           

LUB NTSIAB LUS:     Paj Lug yog tus tub tsob hwb Leej Pleev cov txuj zais ntshis.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV ES FES XOS:

2 – Kuv xav tias nej yeej tau hnov piav txog qhov Tswv Ntuj pub txiaj ntsim zoo li cas rau kuv,

kom kuv tau kev pab nej.

3 – Tswv Ntuj qhib nws cov txuj ci zais tob tob los rau kuv pom xyeem :

yog cov lus kuv nyuam qhuav piav me ntsis rau nej ntawd.

5 – Ntuj tsis tau qhib cov txuj zais tob no rau txheej laus thaud,

xws li nws nyuam qhuav qhib rau nws cov Hauv Paus Xa Lus ntshiab,

thiab rau nws cov Yaj Saub, nyob hauv Leej Ntuj Plig : 

6 – yog qhov tias cov neeg teev pej kum dab txais ib lub cuab tam xws luag,

lawv ua tes taw nyob hauv tib lub Cev, lawv txais Ntuj cov lus cog ib yam li luag,

nyob hauv Yes Xus Pleev, vim lawv mloog lub Moo Zoo. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO

MAS TAIS 2 : 1 – 12

LUB NTSIAB LUS:  Cov kws hnub qub tuaj hawm Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO.

1 – Yes Xus yug los nyob Npes Les Hes, Yus Das teb, yog lub caij Hes Los ua vaj. 

Muaj ib co kws hnub qub tuaj Toob Fab tuaj txog Yes Lus Xas Les. 

2 – Lawv nug tias : « Tus vaj Yus Das uas nyuam qhuav yug los nyob qhov twg ? 

Peb pom nws lub hnub qub tawm nyob Toob Fab, peb tuaj hawm nws. » 

3 – Tus vaj Hes Los hnov li ntawd, nws lub siab nphau npog. 

Tas Yes Lus Xas Les kuj nrog nws ua siab nphau npog thiab.  

4 – Hes Los hu cov thawj leej choj thiab pej xeem cov kws ntawv tuaj tas huv tib si. 

Nws nug lawv txog qhov chaw uas Leej Pleev yuav yug los. 

5 – Lawv teb tias : « Nyob Npes Les Hes, Yus Das teb, vim tus yaj saub sau tseg tias :

6 – Koj, Npes Les Hes, Yus Das thaj av, koj tsis yog lub zos Yus Das me tshaj cov,

vim ib tug thawj coj yuav tawm hauv koj los, nws yuav zov kuv haiv His Xas Lais. »

7 – Hes Los hu cov kws hnub qub twj ywm tuaj. 

Nws kom lawv qhia meej lub sij hawm uas lub hnub qub tau tawm tuaj.   

8 – Ces nws cia lawv mus Npes Les Hes. Hes Los hais rau lawv tias :

« Nej mus tshuaj tus me nyuam kom meej, thaum nej nrhiav tau nws,

nej xa xov qhia kuv paub, vim kuv xav mus hawm nws thiab. »

9 – Tus vaj tso lus li ntawd, ces lawv sawv kev mus. 

Thaum ntawd, lub hnub qub uas lawv tau pom nyob Toob Fab rov mus ua lawv ntej. 

Nws mus nres saum qhov chaw uas tus me nyuam nyob. 

10 – Lawv rov pom lub hnub qub, mas lawv zoo siab kawg. 

11 – Lawv chaws mus hauv tsev,

lawv pom tus me nyuam thiab nws niam Mab Liab, lawv pe, lawv hawm nws. 

Lawv qhib lawv cov phij xab, lawv cev kub, cev txab ntoo xyab,

thiab cev txab txiv yoov ua paj tshab rau nws. 

12 – Ntuj qhia lawv hauv npau suav kom txhob rov qab mus pem Hes Los tsev. 

Ces lawv taug dua ib txog kev rov mus lawv teb chaws.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG