Nruab xyoo      HNUB CHIV 2         XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

1 XAS MUAS 3 : 3-10, 19-20

LUB NTSIAB LUS : Cov uas Tswv Ntuj hu lawv los ua nws cov neeg tshaj nws cov lus, mas yog cov xyiv fab mloog Tswv Ntuj tuaj tshoj lawv.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV XAS MUAS.

3 – Tswv Ntuj lub teeb tseem tsis tau tuag.  Xas Muas pw hauv HUAB TAIS Kem Ntshiab uas Tswv Ntuj lub Xab Cog Lus nyob. 

4 – HUAB TAIS hu Xas Muas tias : « Xas Muas ! Xas Muas ! » Tus me nyuam teb tias : « Kuv nyob ntawm no ! »

5 – Ces nws khiav mus hais rau Es Lis tias : « Koj hu kuv, kuv thiaj los. » Es Lis hais tias :

« Tub, kuv tsis tau hu koj. Koj rov mus pw. » Xas Muas rov mus pw. 

6 – HUAB TAIS rov hu nws dua tias :  « Xas Muas ! Xas Muas ! »

Ces Xas Muas mus txog ntawm Es Lis, nws hais rau Es Lis tias : « Koj hu kuv, kuv thiaj los ntawm no. »

Es Lis hais tias : « Tub, kuv tsis tau hu koj.  Koj rov mus pw. »

7 – Xas Muas tseem tsis tau paub HUAB TAIS.  Vim  tsis tau muaj leej twg  qhia HUAB TAIS lo lus rau nws. 

8  – HUAB TAIS rov hu Xas Muas zaum peb.  Xas Muas sawv mus txog  ntawm Es Lis, nws hais tias :

« Koj hu kuv, kuv thiaj los ntawm no. »

9  – Ces Es Lis thiaj mam to taub tias yog HUAB TAIS hu tus me nyuam ntawd. 

Es Lis hais rau Xas Muas tias : « Koj mus pw.  Yog muaj tus hu koj mas koj yuav hais tias :

HUAB TAIS, koj hais lus mas.  Koj tus tub txib mloog koj ! » Ces Xas Muas rov mus pw qhov chaw qub. 

10  – HUAB TAIS tuaj nyob ntawd.  HUAB TAIS hu nws xws li thawj peb zaug ua ntej tias :

« Xas Muas ! Xas Muas ! » Xas Muas teb tias : »Koj hais lus mas !  Koj tus tub txib mloog koj ! »

19 – Xas Muas hlob.  HUAB TAIS nrog nws nyob. 

HUAB TAIS tau hais dab tsi rau Xas Muas lawm mas HUAB TAIS tsis ua yam ntawd poob li ! 

20 – Txij Daas mus txog Npes Xas Npes mas, tas tsoom His Xas Lais paub tias Xas Muas yog tus yuav nce ua HUAB TAIS tus Yaj Saub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag    KUV YUAV UA RAWS KOJ SIAB                      

(NPN 40-1)

Txais: Tswv Ntuj, kuv nyob ntawm no. Kuv yuav ua raws li koj lub siab nyiam.

1 – Kuv tos ntsoov Huab Tais! Nws khoov los ze kuv thiab nws hnov kuv lub suab.

Nws tso ib zag nkauj tshiab rau hauv kuv lub ncauj, yog zaj nkauj cav txog peb tus Tswv Ntuj.

2 – Koj qhib kuv pob ntseg kom kuv hnov koj cov lus. Koj tsis xav yuav tsiaj thiab txhiam xws txi rau koj.

Koj tsis kom kuv hlawv tsiaj los them txim txhaum. Kuv thiaj hais tias, “Koj saib kuv tuaj cuag koj.”

3 – Kuv tus Tswv Ntuj, kuv yuav ua raws li cov lus koj sau tseg rau kuv nyob hauv kauj ntawv.

Kuv zoo siab ua raws li koj qhia. Koj txoj cai nyob rawv hauv kuv nruab siab.

4 – Kuv tshaj koj txoj kev ncaj nyob hauv cov txoos. Huab Tais, koj paub tias kuv yeej tsis cheem kuv di ncauj.

ZAJ NYEEM OB                 

 1 KOS LIS NTHOS

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg txog Yes Xus, lawv coj lawv lub cev mus taug kev mloog Yes Xus. Lawv tsis mus taug kev plees kev yis.

13 – Tej  txhiam laj txhiam xws yog cia rau lub plab, lub plab kuj yog cia ntim tej txhiam laj txhiam xws :

Tswv Ntuj yuav rhuav lub plab thiab cov txhiam xws tib si.  Lub cev tsis yog cia ua dev ua npua. 

Lub cev yog tshwj tseg rau Huab Tais, thiab Huab Tais kuj tshwj zias nws tseg rau lub cev. 

14 – Tswv Ntuj uas nws tau tsa Huab Tais sawv rov los, nws lub hwj huam kuj yuav tsa peb sawv rov los thiab. 

15 – Nej tsis paub tias nej lub cev yog Leej Pleev cov tes taw lod ?

Kuv puas yuav muab Leej Pleev cov tes taw los ua niam ntiav tes taw ? Yeej tsis ua ib zaug li ! 

16 – Nej tsis paub tias tus twg mus nrog ib tug poj ntiav pw, mas nws nrog tus poj ntiav ua ib lub cev ?  Vim muaj lus hais tias : ‘Nkawd ob leeg yuav yog ib lub cev xwb.’ 

17 – Hos tus npuab Huab Tais, nws nrog Huab Tais koom ib lub tswv yim xwb. 

18 – Nej txav deb ntawm txoj kev ua dev ua npua mog. Tas puas tsav yam txhaum neeg ua,

mas tsuas yog txhaum tuaj sab nraud tuaj rau hauv neeg lub cev. Hos tus ua dev ua npua, mas nws ua txhaum rau nws lub cev kiag. 

19 – Nej tsis paub tias nej lub cev yog Leej Ntuj Plig Ntshiab lub tsev nyob lod ? 

Nws nyob hauv nej ; nej txais nws ntawm Tswv Ntuj los. Tab sis nej tsis paub tias nej tsis yog nej tug. 

20 – Vim muaj tus tau muas nej tiag ! Li ntawd mas nej kav tsij ua kom Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv nej lub cev mog !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO   

ZAM 1 : 35-42

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus cov thwj tim xub ntsib Yes Xus thawj zaug, lawv qhuas txog Yes Xus tam sid.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

35 – Hnub tom qab, Zam nrog nws ob tug thwj tim rov sawv ntsug nyob ntawd dua. 

36 – Nws ntsia Yes Xus hla tuaj mus, nws hais tias : « Neb ntsia !  Tswv Ntuj tus Yaj. » 

37 – Ob tug thwj tim hnov Zam hais li ntawd, nkawd raws Yes Xus qab mus. 

38 – Yes Xus tig los, nws pom nkawd raws nws, ces Yes Xus hais rau nkawd tias :

« Neb nrhiav dab tsi ? »  Nkawd hais rau Yes Xus tias :

« Las Npis, lo lus no txhais tias Xib Hwb, koj tsev nyob qhov twg ? » 

39 – Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb tuaj, neb yuav pom. »

Ces nkawd mus, nkawd pom qhov chaw Yes Xus nyob.  Hnub ntawd, nkawd nrog Yes Xus nyob. 

Thaum ntawd kwv yees plaub teev hnub qaij.

 40 – Ob tug thwj tim uas hnov Zam hais li ntawd thiab nkawd raws Yes Xus qab mus,

ib tug yog As Nres, Xis Moos Pob Zeb tus kwv. 

41 – As Nres xub ntsib nws tus tij laug Xis Moos, nws hais rau Xis Moos tias :

« Wb ntsib tus Mes Xias lawm, »  -lo lus no txhais tias : Leej Pleev- 

42 – As Nres coj Xis Moos mus cuag Yes Xus. Yes Xus ntsia Xis Moos, nws hais tias :

« Koj yog Xis Moos, Zam tus tub, koj lub npe yuav hu ua Kes Fas, » -lo lus no txhais tias : Pob Zeb-.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG