Co cov lus tim Khawv

Nyob zoo ib ntsoov neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj,
Hnub tim 16 lub 12 hlis ntuj 2023, cov phooj ywg ntseeg Los Tsuas tau caw peb
tsoom ntseeg nyob Tsheeb tsam Paris thiab Aumonerie Fab Kis Teb, mus koom thaj
txi ntuj nrog cov txiv plig des Missions Etrangères de Paris (MEP) nyob Paris 6è.
Nco txog tsoom tub tshaj ntuj lus thiab cov tim khawv raug tua tuag nyob Los
Tsuas Teb vim lawv txoj kev ntseeg.
Thaum qhib lub txoos, suab paj nruag pib nrov cov leej choj hnav dawb nrog txoj
phuam liab nkag los ua ib kab sab raws tus tswm ciab. Kuv pom tias zoo nkauj
cuag li ib cov npauj npaim ya raws lub teeb yuav mus ntsauv paj. Ua cas yuav zoo
ntxim kuv siab tag npaum li, kuv yeej ntsia tsis dhua ua rau kuv hnov tias kuv ob
txhais kho taw tsis tsuj av lawm, kuv ib ce sib sib xws li kuv cia li nrog lawv ya…
Cov txiv plig faib ua 2 pab, ib pab mus zaum rau sab xis ib pab mus zaum rau sab
laug. Thaum lawv mus zaum txhij tag lawm, hov pom ib tug txiv Plig nrig ib tug pas
maj mam los zaum nrog lawv. Kuv ntsia mas zoo nkaus li kuv twb yuav paub tus
txiv plig ntawd. Thaum saib nws tseeb tseeb lawm, ua cas hov yog txiv plig Antoine
Sène() Lub thaj txi ntuj no kuj muaj ntau haiv neeg tuaj xws li, neeg Los Tsuas, Nyab Laj, Thaib, Hmoob … Lub txoos ua lus fab kis tab sis tsab ntawv, cov nkauj, cov thov ntuj ua lus Los Tsuas, lus Nyaj Laj thiab lus Thaib. Peb Hmoob kuj hu zaj nkauj “Huab Tais lub vaj txiv ntoo” ZNQ 79. thaum txais Lub Cim Yug. Ntawv Moo Zoo : “Nej tsis txhob ntshai cov neeg tua nej lub cev” (MT 10, 24-30) Txiv plig piav tsab ntawv Moo Zoo, nws kuj tuav txog txhua tus tim khawv lub npe thiab hais txog lawv txoj kev raug tsim txom, raug tua vim lawv txoj kev ntseeg. Thaum nws tuav txog THOJ Xyooj Paj Lug lub npe, nws kuj tsa muag ntsia peb cov Hmoob thiab kom peb zam txim vim nws hais tau tsis meej. Xyooj Paj Lug yog tib tug xib hwb pab cov txiv plig mus kho mob thiab tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau hmoob nyob toj siab. Muaj ib zaug thaum Txiv Plig Txhiaj Tshaj thiab Xyooj nkawv rov qab pem toj siab los tsev cov neeg phem ntes tau nkawv, lawv kom Xyooj khiav tab sis nws xum nyob nrog Txiv Plig Txhiaj Tshaj. Cov neeg phem thiaj li muab nkawv tua ua ke pov rau hauv ib tug kwj deg. Xyooj tau tas sim neej raws li Zam ntawv Moo Zoo (Zam 15:13) hais tias: « Tsis muaj leej twg muaj txoj kev nyiam loj dua tus uas siv nws txoj sia rau nws cov phooj ywg » Zoo li kuv twb pom 17 leej tim khawv zem zuag nyob nrog peb thiab xav tias txiv plig Txhiaj Tshaj thiab Xyooj Paj Lug nkawv yuav pom peb Hmoob tuaj koom lub thaj txi ntuj no. Txhua txhia yam no ua rau kuv caj pas ti ti, kua muag tshuav poob nco txog lub sij hawm lawv raug tsim txom…. Kuv zoo siab tias peb Hmoob kuj tuaj koom lub txoos no thiab peb hnav peb cov tsoos hmoob. Yog tias peb tuaj coob zog mas haj yam yuav zoo tshaj. Thaum teev ntuj tag, peb sawv daws kuj npaj tau ib pluag mov noj ua ke, sib fim, ua kev zoo siab nrog tsoom leej choj, leej phauj thiab cov phooj ywg tib si. Kuv rov ntsib Antoine Sène() uas yog ib tug txiv plig Oblat, neeg los tsuas. Nws lub
npe hmoob hu ua Txiv plig Vam Tuam, nws txawj hais lus hmoob vim nws tau nrog
Hmoob nyob Guyane thiab nyob Thaib Teb. Lub caij nyoog twb dhau los lawm ze
30 lub xyoo no mam rov sib ntsib hnub no. Lub sij hawm thaum peb sib ncaim
ntawd Antoine Sène twb tsis tau txais Lub Cim tiag Tes. Wb rov tham txog thaum
peb mus kawm kev cai ntuj nyob Bagnères-de-Bigorre thiab peb taug kev mus
Lourdes…
Kuv kuj rov ntsib nws tus muam, yog ib tug phooj ywg zoo, wb tau rov nco txog
thaum peb coj cov tub ntxhais hluas hmoob/los tsuas mus ua si thaum lub caij
sov…..
Tsoom ntseeg, txhua xyoo thaum lub 12 hlis ntuj yeej muaj lub thaj txi ntuj rau
cov Leej Ntshiab nrog cov txiv MEP, peb sawv daws hov tuaj koom thov ntuj rau
lawv thiab.
Rau cov phooj ywg tau tuaj koom lub txoos teev ntuj hmo no, tab txawm kuv coj
tsis tau nej hu zaj nkauj “Huab Tais lub vaj txiv ntoo” zoo raws li siab xav los thov
txim nawb (yog thawj zaug peb hu nrog paj nruag) thiab txhua txhia yam xws li
hais dhau los saum no ua rau kuv lub siab npau npog twb ua yuav luag tsis taus
pa!
Nyob zoo xyoo tshiab thov kom Huab Tais Ntuj pov hwm peb sawv daws.
Co, Tsev Hmoob Catholique Cheeb Tsam Paris

Cécile YANG