Nruab xyoo          HNUB CHV 3            XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB              

YOS NAS 3 : 1-10

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj zam rau cov neeg ua hauj lwm them txim txhaum.

COV LUS NYOB NTAWV YOS NAS.

1 – Thaum tus vaj ntses ntuav Yos Nas rau tim ntug dej hiav txwv lawm, Tswv Ntuj hais rau Yos Nas tias :

2 – “Yos Nas, koj sawv. Koj mus txog lub tuam tsheej Nis Nis Vas,

cov lus koj yuav ceeb toom rau lawv mas kuv mam qhia rau koj paub.”

3 – Yos Nas mloog Tswv Ntuj lus, nws sawv kev tsees mus lawm Nis Nis Vas

uas yog ib lub tsheej loj thiab zoo saib. Yuav mus peb hnub thiaj hla dhau lub tsheej.

4 – Yos Nas mus txog Nis Nis Vas, nws mus ib hnub ntxiv nws thiaj mus txog hauv plawv tsheej.

Ces nws tshaj rau sawv daws tias : “Tshuav plaub caug hnub mas Tswv Ntuj yuav rhuav lub tsheej Nis Nis Vas. »

5 – Tam sim ntawd, cov neeg nyob Nis Nis Vas ntseeg txog Tswv Ntuj.

Lawv ceeb toom rau tas tsoom sid tias :

“Tsis hais tus laus tus hluas, tus hlob los tus yau, sawv daws yuav yoo mov thiab hnav ntaub tsaj them txim.”

6 – Thaum tus vaj kav lub tsheej Nis Nis Vas tau hnov cov lus ntawd, nws sawv ntawm nws lub theej kiab

mus hle nws cov ris tsho muaj hwj chim ua vaj tseg. Nws muab ntaub tsaj los hnav, nws mus zaum hauv qhov tshauv.

7 – Tus vaj hais ib lo lus ceeb toom rau cov neeg hauv lub tsheej Nis Nis Vas tias :

“Tej neeg, tej tsiaj txhu, cov hlob cov yau sawv daws yuav tsis txhob noj mov tsis txhob haus dej.

8 – Tus twg kuj yuav hnav ntaub tsaj ntaub ntxhib thiab yuav hu txog Tswv Ntuj tas zog.

Tsis hais leej twg, nyias yuav tso nyias txoj kev txhaum pov tseg tib si.

Tus twg los yuav tsis txhob ua ib qho txhaum ntxiv.

9 – Nyaj tej zaum Tswv Ntuj siab nqig lawm. Nws tso qhov npau taws tseg, ces peb nyaj yuav tsis tuag.”

10 – Tswv Ntuj pom cov neeg nyob Nis Nis Vas muab siab rau tso txoj kev ua txhaum pov tseg.

Tswv Ntuj thiaj hloov siab, nws tsis tso xwv txheej los raug Nis Nis Vas.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             HUAB TAIS, THOV KOJ QHIA             

(NPN 25-1)

Txais: Huab Tais, thov koj qhia koj txoj kev nyiam, kev hlub thiab kev cawm rau peb.

1 – Huab Tais, koj ua kom kuv paub koj txoj kev; qhia koj txoj xub ke rau kuv paub.

Koj coj kuv mus taug koj txoj kev tseeb. Koj qhia kuv mas vim koj yog tus Tswv Ntuj cawm kuv.

2 – Huab Tais, koj nco txog koj lub siab khuv leej neeg thiab nco ntsoov koj lub siab nyiam uas koj ib txwm muaj. Koj txhob nco txog kuv cov txhaum. Huab Tais, koj nco txog kuv vim koj hlub kuv.

3 – Huab Tais siab zoo siab ncaj tas nrho! Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg txhaum.

Nws coj cov neeg me mus rau txoj kev ncaj. Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg me paub.

ZAJ NYEEM OB           

1 KOS LIS NTHOS 7 : 29-31

LUB NTSIAB LUS : Lub ntiaj teb no yuav dua. Peb yuav nyob tsis ntev nyob ntiaj teb no. Peb txhob cia peb lub siab daig rau dab tsi nyob ntiaj teb no.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

29 – Kwv tij sawv daws, kuv hais rau nej tias, tsis tshuav zim txwv ntev lawm.  

Li ntawd cov muaj poj niam yuav coj lub neej xws li lawv tsis muaj poj niam. 

30 – Cov neeg quaj yuav ua xws li lawv tsis muaj chaw quaj. 

Cov nyob hauv txoj kev lom zem, yuav ua xws li lawv tsis lom zem. 

Cov muas tau cuab yeej, yuav ua zoo li lawv tsis muaj dab tsi ua lawv tug. 

31 – Cov uas siv tej twj nyob ntiaj teb no, lawv yuav ua zoo li lawv tsis siv. 

Vim ntiaj teb lub ntsej muag yuav dua. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

 NTAWV MOO ZOO                

MAS KOS 1: 14-20

LUB NTSIAB LUS : Thaum Yes Xus hu nws cov thwj tim, lawv mloog Yes Xus tam sim ntawd. Lawv ua piv txwv rau peb, vim Yes Xus hu peb thiab.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

14 – Thaum luag ntes Zam lawm, ces Yes Xus mus Nkas Lis Lais teb.  Nws tshaj lub Moo Zoo qhia txog Tswv Ntuj, nws hais tias :

15 – « Txog lub caij teem lawm, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm :

nej hloov siab, nej ntseeg txog lub Moo Zoo mog. »

16  – Yes Xus taug ntug dej ntuj Nkas Lis Lais, nws pom Xis Moos, thiab Xis Moos tus kwv As Nres. 

Nkawd tab tom pov vas rau hauv dej ntuj, vim nkawd yog tub puav ntses. 

17 – Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb raws kuv mus, kuv yuav muab neb hloov ua tub puav neeg. »

18  – Nkawd tso plhuav cov vas puav ntses tseg tam sis ntawd, nkawd raws Yes Xus mus.

19 – Yes Xus mus ntxiv me ntsis tom ntej, nws pom Yas Kos, uas yog Ntxes Npes Dais tus tub, thiab Yas Kos tus kwv Zam. Nkawd kuj nyob hauv nkoj thiab, nkawd tseem tab tom ntxiv cov vas ntses.        

20 – Yes Xus hu nkawd.  Ces nkawd tso plhuav nkawd txiv Ntxes Npes Dais tam sis ntawv thiab cov tub zog rau hauv nkoj, nkawd raws Yes Xus mus.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG