Nruab xyoo             HNUB CHIV 4           XYOO B

ZAJ NYEEM IB              

PHAU TSIB 18 : 15-16, 18-20

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus yog tus tseem Yaj Saub uas Tswv Ntuj xa tuaj qhia Tswv Ntuj cov lus rau lub ntiaj teb neeg. Peb yuav tsum txais Yes Xus cov lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV PHAU TSIB.

15 – Nej tus Huab Tais Tswv Ntuj yuav tsa ib tug Yaj Saub nruab nrab nej,

yog ib tug Yaj Saub zoo li kuv, Mais Xes. Nej yuav mloog nws lus.

16 – Tsoom His Xas Lais, thaum nej tau ua lub Txoos nyob ntawm lub roob Hos Les,

nej tau thov nej tus Huab Tais Tswv Ntuj kom nws tsa Yaj Saub.

18 – Nej tus Tswv Ntuj thiaj tau hais rau kuv, Mais Xes, tias :

“Kuv yuav tsa ib tug Yaj Saub zoo li koj nyob hauv nruab nrab lawv.

Kuv yuav tso kuv cov lus nyob hauv tus Yaj Saub lub ncauj.

Tus Yaj Saub yuav cev cov lus kuv qhia rau lawv mloog.

19 – Yog muaj ib tug neeg uas nws tsis mloog kuv cov lus uas tus Yaj Saub sawv kuv chaw hais rau lawv,

mas kuv yuav nug tus neeg ntawd tias vim li cas nws tsis mloog kuv lus.

20 – Tab sis, yog ib tug Yaj Saub muaj cuab kav tuav txog kuv lub npe

hais tej lus kuv tsis tau qhia kom nws hais, mas tus Yaj saub ntawd yuav tuag.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             YOG NEJ HNOV HUAB TAIS LUB SUAB                   

(NPN 95)

Txais: Hnub no yog nej hnov Huab Tais lub suab lawm, nej tsis txhob cia nej lub siab tawv li pob zeb.

1 – Nej tuaj, peb sawv daws hu nkauj zoo siab cav txog Huab Tais!

Peb qw suab zoo siab hawm lub tsua cawm peb. Peb txav los ntawm nws xub ntiag ua nws tsaug!

Peb npuaj teg hu nkauj cav txog nws.

2 – Nej chaws los, peb khoov cev, peb pe. Peb txhos caug hawm tus Huab Tais tsim peb los.

Nws yog peb tus Tswv Ntuj, peb yog nws haiv neeg, yog pab yaj nws txhais tes hwj.

3 – Hnub no, nej cia li mloog Huab Tais lub suab. Nej tsis txhob cia nej lub siab tawv li pob zeb

zoo li thaum nej nyob Mes Lis Npas thiab nyob Mas Xas hauv teb chaws suab puam.

Thaum ntawd, nej cov yawg koob twb pom kuv cov hauj lwm muaj hwj huam,

tsis kav lawv tseem twv kuv thiab sim kuv.

ZAJ NYEEM OB            

1 KOS LIS NTHOS 7 : 32-35

LUB NTSIAB LUS : Tas tsoom ntseeg yuav tsum paub tias Tswv Ntuj xaiv leej puav los ua neeg nyob tab seeb kom tau pab Tswv Ntuj haiv neeg zoo dua thiab leg Tswv Ntuj cov hauj lwm. Cov tsev neeg ntseeg yuav thov kom Tswv Ntuj hu leej puav nyob hauv lawv tsev los xaiv lub neej nyob tab seeb ua Tswv Ntuj cov hauj lwm.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

32 – Kuv xav pom nej ua ib co neeg tsis muaj chaw ntxhov siab. 

Tus txiv neej uas nws tsis muaj poj niam, nws muab siab rau leg Huab Tais cov hauj lwm,

nws nrhiav txoj kev ua xis Huab Tais siab. 

33 – Tus yuav poj niam lawm, nws muab siab rau leg ntiaj teb cov hauj lwm,

nws nrhiav txoj kev ua xis nws poj niam siab. Ces nws lub siab fab rau ob tog huv tib si. 

34 – Tus poj niam tsis muaj txiv, xws li tus nkauj xwb, nws kuj muab siab rau leg Huab Tais cov hauj lwm,

nws nrhiav txoj kev ua kom nws lub cev thiab nws lub tswv yim ntshiab tuaj. 

Hos tus yuav txiv lawm, nws muab siab rau leg ntiaj teb cov hauj lwm,

nws nrhiav kev kom ua xis nws tus txiv lub siab. 

35 – Kuv hais qhov ntawd, vim yog ib yam zoo rau nej ; tsis yog kuv xav cuab ntxiab rau nej. 

Kuv xav coj nej mus cuag tej yam tsim nyog, tej yam khi nej rau Huab Tais tib leeg. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

 NTAWV MOO ZOO         

MAS KOS 1 : 21-28

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus coj tus yam ntxwv ua Tswv Ntuj tus Tub Txib,

 tab sis nws cov lus muaj peev xwm.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

21 – Yes Xus lawv mus hauv Kas Fas Naus. Hnub Xas Npas Tos, 

Yes Xus mus hauv lub tsev txoos, nws qhia sawv daws tam sim ntawd. 

22 – Zeej tsoom qhuas nws cov lus qhia, vim nws qhia lawv xws li neeg muaj peev xwm,

tsis zoo li cov kws Ntawv Ntshiab.

23 – Nyob hauv lawv lub tsev txoos, tam sim ntawd, muaj ib tug neeg raug ib tug dab tsis huv nthe nthe tias : 

24 – « Yes Xus Nas Xas Les, koj xav ua dab tsis rau wb ? Puas yog koj tuaj rhuav wb ?

Kuv paub koj yog leej twg : koj yog Tswv Ntuj tus Ntshiab. » 

25 – Yes Xus cem nws tias : « Ua twj ywm, koj cia li tawm hauv tus neeg no mus. » 

26 – Dab tsis huv siv zog muab tus neeg ntawd co heev heev, nws nthe ib suab nrov nrov ces nws tawm hauv tus neeg mus. 

27 – Tas sawv daws ntshai, lawv sib nug zom zaws tias : qhov ntawd yog dab tsi ? 

Puas yog ib txog kev qhuab qhia tshiab muaj peev xwm ?  Tab yog dab tsis huv, los nws tswj lawv, ces lawv mloog nws lus.     

28 – Ces ib sij huam, Yes Xus lub moo nto lug rau txhua qhov, mus thoob ib cheeb tsam hauv xeev Nkas Lis Lais.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG