Nruab xyoo             HNUB CHIV 5           XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB        

YOB 7 : 1-4, 7-8

LUB NTSIAB LUS : Tas txia leej yuav nyob ntiaj teb no tsis ntev thiab yuav ntsib xwv txheej ntau zaus.

Peb muaj chaw tso siab, vim peb nco tias Tswv Ntuj ntsia ntsoov peb mus li.

COV LUS NYOB NTAWV YOB.

1 – « Ib tug neeg ua hauj lwm nyob ntiaj teb no, nws tsis zoo li ib tug tub txib xwb lod ? 

Nws lub neej tsis zoo  li  ib tug neeg ntiav zog xwb lod ?  

2 – Kuv zoo li ib tug qhev ntshaw  mus so nyob hauv qhov ntxoov ntxoo. 

Kuv zoo li ib tug tub zog tos nws tus nqi  zog.       

3 – Kuv tos ntev hli, kuv tsis tau raws li kuv tos. Kuv nyob ntau hmo hauv kev txom nyem.  

4 – Yog kuv pw saum kuv daim lev, kuv hais tias thaum twg thiaj yuav kaj ntug ? 

Kuv nyuam qhuav sawv, kuv hais tias : ceeb laj tos txog tsaus ntuj. 

Kuv lub tswv yim ntxhov, xav ub xav no mus txog thaum lub hnub poob qho. 

7 – HUAB TAIS, thov koj nco tias kuv lub neej tsuas ntev li nqus ib pas cua xwb. 

Thov koj nco tias kuv yuav tsis tau rov pom txoj kev noj qab nyob zoo. 

8  – Txij no mus, neeg qhov muag yuav pom tsis tau kuv ntxiv, kuv yuav ploj mus. 

Tsuas tshuav koj lub qhov muag thiaj yuav ntsia ntsoov kuv xwb. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              PEB CAV TXOG HUAB TAIS                 

(NPN 147-2)

Txais: Peb cav lus zoo txog Huab Tais vim nws nplij cov neeg ntxhov siab.

1 – Peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj vim nws siab zoo, tsim nyog peb hu nkauj cav txog Huab Tais cov txiaj ntsim. Huab Tais rov txhim Yes Lus Xas Les. Nws sau cov His Xas Lais nyob pej kum teb rov los.

2 – Nws nplij cov neeg siab ntuag, nws qhwv lawv tej qhov txhab. Nws txheeb tau cov hnub qub, nws tis lawv npe.

3 – Peb tus Huab Tais loj, nws muaj hwj huam. Nws lub tswv yim thoob tsib, leej tib neeg ntsuas tsis tau.

Huab Tais txheem cov neeg me, nws txo cov neeg lim hiam rau hauv av.

ZAJ NYEEM OB        

KOS LIS NTHOS 9 : 16-19, 22-23

LUB NTSIAB LUS : Ib tug neeg ntseeg tshaj lub Moo Zoo yuav nco tias :

1 – Yog Tswv Ntuj tshoj nws lub siab kom tshaj lub Moo Zoo.

2 – Nws pub lub Moo Zoo dawb rau luag.

3 – Nws ua sawv daws tus tub txib.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

16 – Tsis yog vim kuv xav nto koob meej, kuv thiaj tshaj lub Moo Zoo. Tshaj lub Moo Zoo yog tes dej num kuv yuav tsum ua. Yog kuv tsis tshaj lub Moo  Zoo,  mas  kuv  txoj  hmoov  phem. 

17 – Yog kuv ua tus xaiv txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo, mas kuv yuav muaj cai txais koob haum ;

tab sis tsis yog kuv xaiv, yog txoj hauj lwm uas Ntuj muab rau kuv ua. 

18 – Li ntawd mas kuv yuav txais koob haum dab tsi ? Kuv cov koob haum yog pub lub Moo Zoo dawb rau luag txais, kuv tsis noj tej yam uas lub Moo Zoo pub rau kuv noj. 

19 – Kuv yog ib tug neeg twj lij, tsis zwm rau leej twg, tab sis kuv txhob txwm xaiv txoj kev ua sawv daws qhev, vim kuv xav yaum neeg coob coob. 

22 – Thaum kuv nrog cov neeg tsis muaj zog, kuv ua neeg tsis muaj zog, kom rub tau cov tsis muaj zog. 

Kuv npuab txhua leej txhua tus, vim kuv xav cawm kom tau ib txhia. 

23 – Kuv ua txhua yam rau lub Moo Zoo, kom kuv tau txais ib feem nyob hauv lub Moo Zoo cov txiaj ntsim. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO           

MAS KOS 1: 29-39

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus tshaj lub Moo Zoo tias Tswv Ntuj xav cawm neeg. Yes Xus ua sawv daws tus tub txib. Nws tsis saib nws txoj kev khwv.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

29 – Tam sim ntawd, Yes Xus tawm hauv tsev txoos, nws nrog Yas Kos thiab Zam nkawd mus hauv Xis Moos thiab As Nres nkawd tsev.

30 – Xis Moos niam tais mob kub cev, nws pw saum txaj. Tam sim ntawd, lawv tham txog tus niam tais rau Yes  Xus paub. 

31 – Yes Xus txav los tuav niam tais txhais tes, tsa nws sawv. Tus mob kub cev cia li thim hlo. Ces nws tsob hwb lawv.

32 – Yav tsaus ntuj, thaum lub hnub poob qho lawm, sawv daws coj tas nrho cov neeg mob thiab cov raug dab huv si tuaj rau Yes Xus.

33 – Tas lub nroog sau nthwv tuaj nyob ua ke ntawm nws qhov rooj.  

34 – Yes Xus kho neeg coob coob, cov uas nyias raug nyias hom mob, thiab nws tseem ntiab ntau tus dab tawm. Nws tsis pub dab hais lus li, vim cov dab paub nws.

35 – Thaum sawv ntxov, thaum tseem tsaus ntuj nti, Yes Xus sawv, nws tawm mus rau ib qho chaw tsis muaj neeg, ces nws teev Ntuj nyob ntawd.

36 – Xis Moos thiab nws cov npawg raws Yes Xus qab. 

37 – Thaum lawv nrhiav tau Yes Xus, lawv hais rau nws tias : « Sawv daws nrhiav koj. » 

38 – Yes Xus hais rau lawv tias : « Peb mus lwm qhov chaw, hauv cov zej zog nyob tsis deb ntawm no,

kom kuv tau kev tshaj lus nyob ntawd thiab, yog vim li ntawd, kuv thiaj tawm tuaj ». 

39 – Ces Yes Xus mus thoob lub xeev Nkas Lis Lais, nws tshaj lus nyob hauv cov tsev txoos,

thiab nws ntiab dab phem.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG