Nruab xyoo           HNUB CHIV 6          XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB           

LES VIS 13 : 1-2, 45-46

LUB NTSIAB LUS : Txheej thaud, cov His Xas Lais tsis kheev kom cov neeg mob ruas tuaj fim luag tej.

Peb nco ntsoov tias peb cov txhaum yog zoo li ib tug mob ruas kis peb lub siab.

Peb yuav muab siab rau daws txhaum.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV LES VIS.

1 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes thiab As Loos nkawd tias : 

2 – « Yog ib tug neeg daim tawv xoo pob, voos kiav txhab, los tej tawv nqaij pheej txaij,

mas yuav ceev faj tsam yog mob ruas. 

45 – Yog ib tug neeg mob ruas lawm, mas nws yuav tsum hnav tej ris tsho khaub hlab,

cia plaub hau ntxhov, nws yuav npog nws sab di ncauj saud, thiab nws yuav qw tias : 

‘Tsis huv! Tsis huv!’

46 – Nws mob ntev li cas, mas nws tsis huv ntev li ntawd, vim nws tsis huv,

 mas nws yuav nyob twm zeej, nws yuav tsum tawm mus nyob sab yeej nraud. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              TIG LOS CUAG HUAB TAIS                  

(NPN 32-1)

Txais: Huab Tais, thaum kuv raug xwv txheej, kuv tig los cuag koj, koj cawm kuv, koj ua kuv siab kaj lug.

1 – Tus tau txoj hmoov zoo yog tus uas Ntuj rhuav nws qhov txhaum pov tseg,

yog tus uas Ntuj npog nws qhov txhaum. Tus tau txoj hmoov zoo yog tus uas Huab Tais tsis suav nws cov txhaum, yog tus uas nws lub tswv yim tsis dag tias nws tsis lo txhaum.

2 – Kuv qhia kuv cov txhaum rau koj, kuv tsis zais qhov kuv ua yuam kev.

Kuv hais tias, “Kuv yuav lees kuv cov txhaum ntawm Huab Tais.” Koj txo kuv nras txhaum.

3 – Tsoom neeg ncaj, nej hom khaj nyob hauv Huab Tais, nej zoo siab luag ntxhi.

Tsoom neeg siab ncaj, nej qw suab zoo siab.

ZAJ NYEEM OB               

1 KOS LIS NTHOS 10 : 31-33, 11 : 1

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg lawv lub neej yog ib txog hauj lwm tshaj lub Moo Zoo.

Vim li ntawd peb yuav ua peb tej hauj lwm kom zoo tsim nyog tej hauj lwm ua tim khawv.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

31 – Txawm yog nej noj, nej haus, los nej ua yam twg kuj xij, nej yuav ua los cav txog Tswv Ntuj lub koob meej.

32 – Li ntawd, nej txhob ua kom cov Yus Das, cov Hes Las, los Tswv Ntuj lub Koom Txoos muaj chaw yuam kev. 

33 – Kuv los kuj ib yam li ntawd : kuv ua yam twg mas kuv muab siab rau ua kom haum sawv daws siab. 

Kuv tsis nrhiav yam zoo rau kuv. Kuv nrhiav yam zoo rau sawv daws, kom lawv tau txais kev cawm. 

1 – Nej yuav yoog raws li kuv tus lwj lwm, ib yam li kuv yoog raws li Leej Pleev tus lwj lwm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO              

MAS KOS 1 : 40-45

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus cov hauj lwm zoo, yeej nto moo ncha ntws.

Yog cov neeg ntseeg ua cov hauj lwm zoo, Yes Xus yuav nto moo vim cov neeg ntseeg.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

40 – Muaj ib tug neeg mob ruas tuaj cuag Yes Xus, nws thov Yes Xus, nws txhos caug taij tias :

« Yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv. » 

41 – Yes Xus hlub tus neeg ntawd, Yes Xus cev tes tuav nws thiab hais rau nws tias :

« Kuv xav. Koj rov huv mas. » 

42 – Tam sim ntawd, tus mob ruas tso tus neeg ntawd tseg, nws cia li huv hlo.      

43 – Yes Xus qhuab qhia nws nruj nruj thiab kom nws rov mus tam sis ntawd.

44 – Yes Xus hais rau nws tias :

« Koj ua twj ywm, txhob qhia dab tsi rau leej twg li. Koj mus thws koj lub cev rau  tus leej choj saib,

thiab mus cev paj tshab ntxuav koj raws li Mais Xes qhia, ua puav pheej rau luag pom. »

45 – Tab sis tus neeg ntawd tawm plaws mus, nws pib tshaj tej ntawd thiab mus hais rau txhua qhov. 

Ces Yes Xus tsis tau kev tab meeg mus hauv ib lub nroog li. Nws nyob sab nroog nraud, ntawm tej qhov chaw tsis muaj neeg. Neeg tseem tuaj tas qhov txhia chaw tuaj cuag nws.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG