Lub Caij Plaub Caug     HNUB CHIV 4     XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Hnub no, yog lub zos muaj neeg txais ib nqe kab ke ua lub Cim Ntxuav mas nyeem cov zaj xyoo A thiaj haum zoo dua.

ZAJ NYEEM IB    

2 XWM 36 : 14-16, 19-23.

LUB NTSIAB LUS :   Tsoom His Xas Lais ua txhaum ntau, lawv raug txim ib ntus,

Tswv Ntuj cog lus rov tsa lawv.

NTAWV XWM PHAU OB HAIS TIAS :

14 – Lub caij ntawd nyob Yus Das teb, cov Thawj Leej Choj, thiab tsoom pej xeem sawv daws ua tsis ncaj rau Tswv Ntuj. Lawv ua tej yam phem xws li cov pej kum haiv neeg.

Lawv ua ntau yam tsis huv rau lawv cov yawg koob tus HUAB TAIS Tswv Ntuj lub Tuam Tsev uas Tswv Ntuj

qee ua nws tug nyob Yes Lus Xas Les.

15 – Lawv cov yawg koob tus HUAB TAIS Tswv Ntuj xa ib co tiam lis tuaj tsis tseg rau lawv,

vim nws xav txuag nws haiv neeg thiab nws lub Tuam Tsev.      

16 – Lawv luag cov neeg uas nws xa tuaj. Lawv thuam nws cov lus.

Lawv hnyos nws cov Yaj Saub. Ces Tswv Ntuj lub siab thiaj npau tsis muaj dab tsi yuav cheem tau nws.  

19 – Tswv Ntuj xa tus vaj Kas Ntes tuaj hlawv Tswv Ntuj lub Tuam Tsev,

lawv rhuav lub ntsa zeb xov Yes Lus Xas Les, lawv zes hluav taws hlawv cov tuam tsev kom kug tas,

lawv muab tej toob xib muaj nqis kim kim ua piam tseem tas.  

20 – Ces cov uas lawv tau dim ntawm ntsis ntaj ntsis hmuv mas

Nas Npws Kos Dos Nos Xos coj lawv mus nyob txim nyob Npas Npis Los teb. 

Ces His Xas Lais ua tus vaj Npas Npis Los qhev,

lawv tseem ua nws cov tub thiab nws cov xeeb ntxwv qhev

los txog lub caij uas cov vaj Pes Xis tuaj nyob Npas Npis Los.  

22 – Thawj xyoos uas Kws Los ua vaj Pes Xis mas Tswv Ntuj tuaj tshoj Kws Los siab. 

Ces Kws Los ua raws li lo lus uas HUAB TAIS qhia rau Yes Les Mias. 

Kws Los tshaj lus ceeb toom mus thoob nws lub teb chaws tias :   

23 – « Tus vaj Pes Xis Kws Los hais li no : HUAB TAIS, tus Tswv kav lub ntuj,

nws tso tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb no rau hauv kuv xib teg. 

Nws muab txoj hauj lwm no rau kuv ua, kuv yuav txhim ib lub Tuam Tsev teev nws nyob

Yes Lus Xas Les nyob Yus Das teb.  Li ntawd, nyob hauv kuv tsoom pej xeem,

leej twg yog haiv His Xas Lais mas kom Tswv Ntuj nrog nws nyob, 

thiab kom nws rov mus pem Yes Lus Xas Les mas ! »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nkauj Paj Nruag              TSHUA TXOG YES LUS XAS LES                    

(NPN 137)

Txais: Huab Tais, yog kuv tsis nco txog koj, thov kom kuv tus nplaig txhav.

1.         Peb zaum ntawm ntug dej Npas Npis Los,

peb nco txog Xis Yoos, peb kua muag poob.

Peb muab peb tej nkauj nog ncas khuam rau tej ceg ntoo txiv muag nas.

2 – Nyob ntawd, cov tub rog uas ntes peb, yuam peb hu nkauj. Cov lwg peb, yuam peb ua lom zem.

“Nej hu Xis Yoos ib zag nkauj rau peb mloog.”

3 – Peb yuav ua cas hu tau Huab Tais ib zag nkauj nyob pej kum teb? Yes Lus Xas Les, yog kuv tsis nco txog koj lawm, thov kom kuv sab tes xis qhuav.

4 – Yes Lus Xas Les, yog kuv tsis nco txog koj, yog kuv tsis muab koj ua kuv qhov chaw zoo siab,

ZAJ NYEEM OB

ES FES XOS 2 : 4-10.

LUB NTSIAB LUS :  Txoj kev cawm uas Ntuj pub dawb nyob hauv Leej Pleev.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB ES FES XOS.

4 – Tab sis, Tswv Ntuj lub siab zam txhaum dav tis ua dav, nws muab nws txoj kev nyiam los hlub peb. 

5 – Li ntawd, txawm tias peb twb tuag lawm, vim peb cov txhaum, tsis kav, Tswv Ntuj ua kom peb nrog Leej Pleev rov muaj txoj sia : qhov no, yog Ntuj lub txiaj ntsim cawm peb.

6 – Tswv Ntuj tsa peb nrog Leej Pleev sawv rov los, nws coj peb los zaum saum cov txheej ntuj, nyob hauv Yes Xus Pleev. 

7 – Tswv Ntuj xav qhia meej rau cov tiam tom ntej pom tias nws lub txiaj ntsim nplua nuj tas nrho,

nyob hauv Yes Xus Pleev, ces nws thiaj ua siab zoo rau peb.

8 – Yog lub txiaj ntsim cawm peb tiag, vim peb ntseeg. 

9 – Txoj kev cawm tsis tuaj hauv peb tuaj, vim txoj kev cawm yog Tswv Ntuj pub ua paj tshab rau peb. 

Txoj kev cawm kuj tsis tuaj ntawm cov hauj lwm tuaj thiab, kom tsis txhob muaj ib tug tau kev khav. 

10 – Peb yog cov hauj lwm tawm ntawm Tswv Ntuj txhais tes los ; Tswv Ntuj tsim peb nyob hauv Yes Xus Pleev, kom peb ua cov hauj lwm zoo, uas Tswv Ntuj ib txwm npaj rau peb ua. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

ZAM  3: 14-21.

LUB NTSIAB LUS :  Nis Kos Des Mos nrog Yes Xus tham.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO :

14 – « Neeg Leej Tub yuav tsum raug luag tsa nws siab xws li Mais Xes tsa tus nab nyob teb chaws suab puam,

15 – kom xwv tus ntseeg txog nws, muaj txoj sia nyob mus li.

16 – Vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no : nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau,

kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag, tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li. 

17 – Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv lub qab ntuj kom

nws muab txim rau lub qab ntuj neeg, nws xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg. 

18 – Tus ntseeg txog Leej Tub, nws tsis raug txiav txim.  Tus tsis ntseeg, nws twb raug txiav txim lawm,

vim nws tsis ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej lub npe. 

19 – Kev txiav txim yog zoo li no :

Qhov pom kev tuaj nyob hauv lub qab ntuj neeg, tab sis tsoom neeg nyiam qhov tsaus ntuj dua qhov pom kev, vim lawv cov hauj lwm phem.

20 – Tus twg ua qhov phem, mas nws ntxub qhov pom kev, ces nws tsis los nyob hauv qhov pom kev,

vim nws ntshai tsam cov hauj lwm phem yuav qhib los. 

21 – Hos tus ua qhov tseeb, mas nws los nyob hauv qhov pom kev,

kom luag pom tias nws ua nws cov hauj lwm nyob hauv Tswv Ntuj. »

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG