LUB LIS PIAM NTSHIAB – HNUB CHIV NQAUM NPLOOJ

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

NTAWV MOO ZOO

MAS KOS 11 : 1-10            XYOO B

1 – Thaum lawv tuaj yuav txog Yes Lus Xas Les, ntsia pom Npes Fas Zes thiab Npes Tas Nias,

ze lub Roob Txiv Ntoo Roj, Yes Xus xa ob tug thwj tim mus ua ntej.  

2 – Nws hais rau nkawd tias :  « Neb mus hauv lub zos tom neb hauv ntej.

Thaum neb nyuam qhuav mus txog hauv zos, neb yuav pom ib tug me nyuam luj uas tseem tsis tau muaj neeg caij ib zaug li, khi nyob ntawd. Neb daws txoj hlua, neb cab los. 

3 – Yog muaj neeg hais rau neb tias : « Neb ua dab tsi li ntawd ? » 

Mas neb teb tias : « Yog Huab Tais yuav siv. Ib me ntsis nws yuav xa rov qab los. » 

4 – Ob tug thwj tim mus, nkawd pom ib tug me nyuam luj khi nraum zoov,

ze ib lub qhov rooj ntawm ntug kev. Nkawd daws tus me nyuam luj. 

5 – Muaj ob peb tug neeg nyob ntawd nug nkawd tias :

« Neb daws tus me nyuam luj no ua dab tsi? » 

6 – Nkawd teb rau lawv raws li Yes Xus xub qhia, ces lawv cia nkawd daws nkawd.

7 – Nkawd coj tus me nyuam luj los rau Yes Xus.

Nkawd muab nkawd cov tsho ntev pov rau saum me nyuam luj nraub qaum, ces Yes Xus caij. 

8 – Muaj neeg coob muab lawv cov tsho  ntev pua txoj kev,

ib txhia xuas cov nplooj ntoos ntsuab uas lawv txiav tom teb los pua kev. 

9 – Cov neeg ua Yes Xus ntej thiab lawv Yes Xus qab sawv daws qw tias :

« Thov koj cawm peb mas ! Tus uas Huab Tais xa tuaj muaj koob meej. 

10 – Lub Ceeb Tsheej uas tab tom los, muaj koob meej, yog peb txiv Das Vis lub Ceeb Tsheej. 

Tus nyob saum cov txheej ntuj siab,  thov koj cawm peb. » 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

UA THAJ TXI NTUJ

ZAJ NYEEM IB    

HIS XAIS 50 : 4-7.

LUB NTSIAB LUS :  Lus paj huam cav txog Tswv Ntuj tus tub txib.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS.

4 – HUAB TAIS Tswv Ntuj tau muab cov thwj tim tus nplaig rau kuv. Nws qhia kuv kom kuv txawj hais ib lo lus nplij tus qaug zog. Niaj tag kis nws tsa kuv pob ntseg kom kuv tsim dheev,

kom kuv mloog xws li cov thwj tim mloog.

5 – HUAB TAIS Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, mas kuv tsis npau taws, kuv tsis yig, kuv tsis thaub qab. 

6 – Lawv ntaus kuv, mas kuv tig kuv nraub qaum rau lawv ntaus.  Lawv xav rho kuv cov hwj txwv, mas kuv tig kuv sab plhu rau lawv.  Lawv xav ib tawg ncuav rau kuv thiab xav nto qaub ncaug rau kuv ntsej muag,

los kuv tsis fee plhu rau lawv.  

7 – Tab sis HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv, vim qhov ntawd mas kuv tsis poob ntsej muag. 

Ces kuv ua kuv ntsej muag tawv li pob zeb. Kuv paub tias kuv yuav tsis raug kev txaj muag. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              UA CAS KOJ TSO KUV POV TSEG?                

(NPN 22-1)

Txais: Kuv tus Huab Tais, kuv tus Tswv Ntuj! Ua cas koj tso kuv pov tseg?

1 – Leej twg pom kuv, lawv thuam kuv, lawv luag kuv. Lawv co taub hau hnyos kuv tias:

“Nws tso siab rau Huab Tais, cia Huab Tais npo nws. Nws nyiam Huab Tais, cia Huab Tais cawm nws mas!”

2 – Lawv zoo li pab dev sawv ncig kuv; cov neeg phem ntawd puav kuv kev, lawv nkaug kuv tej tes taw.

Kuv suav tau kuv cov pob txha tas tib si.

3 – Lawv muab kuv cov khaub ncaws los sib faib, lawv twv saib leej twg yuav tau kuv cov ris tsho.

Huab Tais, thov koj txhob txav mus deb kuv! Koj yog kuv lub zog, koj tsuag tsuag tuaj pab kuv mas!

4 – Kuv yuav tshaj koj lub npe rau kuv cov kwv tij. Kuv yuav cav txog koj hauv nruab nrab lub txoos.

Nej cov uas hwm Huab Tais, nej cav lus zoo txog nws mog. Yas Kos tsoom tub ki, nej cav txog nws lub koob meej! His Xas Lais tsoom tub ki, nej hwm nws mog!

ZAJ NYEEM OB

FIS LIS POS 2 : 6-11.

LUB NTSIAB LUS :  Yuav sib haum xeeb, thiab yuav nyiam ua tus me.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB FIS LIS POS.

6 – Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj,

tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : 

nws muab nws lub hwj chim hle. 

7 – Nws yeem ua ib tug qhev, nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. 

Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg. 

8 – Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag,

thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam. 

9 – Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab.  

Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws. 

10 – Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe, 

tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb,

mas tus ntawd cia li txhos caug hawm. 

11 – Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais :

Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

YES XUS KEV TXOM NYEM, RAWS MAS KOS

MAS KOS 14 : 1-15 : 47    XYOO B

LUB NTSIAB LUS:  Yes Xus raug txom nyem raws li Mas Kos ntawv Moo Zoo.

P – Tshuav ob hnub yuav txog lub hnub nyoog Hla thiab noj cov mov tsis muaj poov xab.

Cov Thawj Leej Choj thiab cov Thoob Xwm Ntawv nrhiav kev ntes Yes Xus thiab muab Yes Xus tua. Lawv hais tias :

L – Txhob ua thaum sawv daws nqaum paj nqaum nruas. Ntshai tsam tsoom pej xeem ua ntxhov hnyo.

P – Thaum Yes Xus nyob Npes Tas Nias, nyob hauv tus mob ruas Xis Moos tsev,

Yes Xus tab tom zaum ntawm tsum mov, ib tug poj niam los hauv tsev, nws tuav ib lub hwj zeb dawb

ntim ib co tshuaj tsw qab muaj nqe kawg. Tus poj niam dam lub hwj zeb dawb

thiab nws hliv tshuaj rau saum Yes Xus taub hau. Muaj tej tus khib tias :

L – Ua cas yuav ua tshuaj tsw qab nkim dag li ntawd ?

Yuav muab cov tshuaj ntawd muag peb puas lub txiag kuj tau,

ces muab cov nyiaj pub rau cov neeg pluag.

P – Lawv cem tus poj niam. Yes Xus hais rau lawv tias :

Y – Cia nws ua mas ! Ua cas nej yuav ua ntxhov nws siab ? Nws tau ua ib txog hauj lwm zoo rau kuv.

Nej yuav muaj neeg pluag nrog nej mus li. Nej ua zoo rau lawv thaum twg kuj tau.

Tab sis nej yuav tsis muaj kuv nrog nej mus li. Qhov nws ua tau mas nws ua lawm.

Nws xub muab tshuaj tsw qab los pleev kuv lub cev, vim nws xav pam kuv ua ntej.

Kuv hais tiag rau nej tias : lawv tshaj Moo Zoo mus txog qhov twg nyob tas ntiaj teb,

mas lawv kuj yuav piav txog qhov tus poj niam no tau ua, kom sawv daws nco nws.                                         

P – Muaj ib tug nyob hauv Pab Kaum ob leeg, nws hu ua Yus Das Kas Lis Yaus,

nws mus cuag tus Thawj Leej Choj kom tau muab Yes Xus rau lawv ntes.

Cov Leej Choj hnov nws hais li ntawd lawv zoo siab, lawv cog lus tias yuav muab nyiaj rau nws.

Ces Yus Das nrhiav ib lub sij hawm zoo muab Yes Xus rau lawv ntes.

Thawj hnub lawv noj cov mov tsis muaj poov xab, lawv noj Pluas Hla,

cov thwj tim thiaj hais rau Yes Xus tias :

L – Koj xav kom peb mus npaj noj Pluas Hla nyob ghov twg ?

P – Yes Xus tso ob tug thwj tim mus, nws hais rau nkawd tias :

Y – Neb mus tom Tsheej. Neb yuav ntsib ib tug txiv neej nqa ib hub dej. Neb raws nws qab.

Nws mus hauv lub tsev twg mas neb yuav hais rau tus tswv tsev tias :

Xib Hwb nug tias kem tsev nws yuav nrog nws cov thwj tim noj Pluas Hla nyob qhov twg ?

Tus tswv tsev yuav qhia ib kem tsev dav uas lawv npaj rooj zaum tas nyob txheej tsev saud.

Neb yuav npaj Pluas Hla nyob ntawd rau peb.

P – Ob tug thwj tim txawm mus txog lub Tsheej. Nkawd nrhiav tau txhia yam xws li Yes Xus hais rau nkawd. Ces nkawd npaj Pluas Hla. Tsaus ntuj los, Yes Xus nrog Pab Kaum ob leeg tuaj.

Thaum law noj nyob ntawm lub rooj mov, Yes Xus hais tias :

Y – Kuv hais tiag rau nej : muaj ib tug nyob hauv nej yuav muab kuv rau lawv ntes.

Yog ib tug nrog kuv noj mov.

P – Cov thwj tim tu siab. Lawv nyias hais nyias zom zaws rau Yes Xus tias :

L – Puas yog kuv ?

P – Yes Xus hais tias :

Y – Yog ib tug hauv Pab kaum Ob leeg no uas nrog kuv cev tes rau hauv ib lub phaj.

Leej Neeg tus Tub rov mus, raws li Ntawv xub hais tseg txog nws.

Tab sis tus muab Leej Neeg tus Tub rau luag ntes mas nws txoj hmoov phem.

Tus neeg ntawd tsis txhob yug los mas zoo dua rau nws !

P – Thaum lawv noj mov txog tog, Yes Xus yuav ib co mov, nws hais zaj foom hmoov zoo, nws muab lov,

nws muab faib rau nws cov thwj tim. nws hais tias :

Y – Nej txais, qhov no yog kuv lub cev.

P – Ces nws yuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug.

Nws muab lub ntim rau lawv sawv daws haus. Nws hais rau lawv tias :

Y – Qhov no yog kuv cov ntshav.

Yog cov ntshav cog lus uas yuav ntws los pab ib tsoom neeg coob.

Kuv hais tiag rau nej tias txij no mus kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv ntxiv

mus t kog hnub kuv yuav rov haus dua cov cawv tshiab nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

P (Sawv daws zaum)

Thaum lawv hu cov zaj nkauj ntxuag qeej tas lawm, lawv sawv kev mus pem lub Roob Txiv Ntoo Roj.

Yes Xus hais rau lawv tias :

Y – Nej sawv daws yuav ntog, vim Ntawv sau tseg tias: Kuv yuav ntaus tus zov yaj, ces cov yaj yuav tawg tas. Tab sis thaum kuv sawv rov los, kuv yuav ua nej ntej mus Nkas Lis Lais teb.

P – Pob Zeb teb rau Yes Xus tias :

L – Tab yog lawv sawv daws ntog, kuv yuav tsis ntog.

P – Yes Xus hais rau nws tias

Y – Kuv hais tiag rau koj: hmo no kiag, thaum qaib tseem tsis tau qua ob tsig,

koj twb yuav npog kuv peb zaug.

P – Hos Pob zeb cav tias :

L – Tab yog kuv yuav tsum nrog koj tuag mas kuv yuav tsis npog koj.

P – Cov thwj tim tas huv si kuj hais ib yam. Lawv tuaj txog ib thaj chaw hu ua Nkes Ntxes Mas Nis.

Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias :

Y – Nej nyob ntawm no. Kuv yuav mus teev Ntuj.

P – Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam nrog nws mus.

Yes Xus hais rau lawv tias :

Y – Kuv tu siab yuav tuag. Nej nyob ntawm no, nej zov hmo.

P- Yes Xus mus deb me ntsis, nws khoov tiav,

nws thov Ntuj saib lub sij hawm ntawd hla mus deb ntawm nws puas tau.

Nws hais tias :

Y – As Npas ! Txiv ! Koj ua yam twg kuj tau tib si !

Thov koj ua kom lub ntim no txav mus deb ntawm kuv mas !

Tab sis, txhob ua li kuv nyiam. Koj ua li koj nyiam.

P – Yes Xus rov los pom cov thwj tim tsaug zog. Nws hais rau Pob zeb tias :

Y – Xis Moos, koj tsaug lod ? Koj tsis muaj peev xwm zov hmo ib teeb lod?

Nej zov hmo mas ! Nej thov kom nej txhob poob hauv txoj kev ntxias.

Neeg lub siab kub, tab sis neeg lub cev tsis muaj zog.

P – Yes Xus rov mus. Nws thov Ntuj, nws rov hais li qub.

Yes Xus rov qab los, nws pom cov thwj tim tsaug zog,

vim lawv qhov muag tawv. Lawv tsis pom qab hais dab tsi rau nws.

Yes Xus tseem rov los,  yog zaum peb,  nws hais rau lawv tias :

Y – Zaum no, nej xav tsaug zog xav so kuj tau.

Nyem no txog lub caij lawm ! Leej Neeg tus Tub raug muab rau luag ntes.

Nej sawv mas ! Tus muab kuv rau luag ntes nws tuaj txog ze lawm.

P – Thaum Yes Xus tseem tab tom hais zoo li ntawd, Yus Das tuaj txog.

Yus Das yog ib tug nyob hauv Pab Kaum ob leeg.

Muaj ib pab neeg coob tuav ntaj tuav qws nrog nws tuaj.

Cov Thawj Leej Choj, cov Thoob Xwm Ntawv, cov Txwj Laug xa lawv tuaj.

Tus muab Yes Xus rau lawv ntes xub qhia lawv tias :

L – Tus kuv yuav nwj yog Yes Xus. Nej ntes nws.

Nej coj nws mus, nej muab siab rau !

P – Tam sim ntawd, Yus Das los ze ntawm Yes Xus. Yus Das hais tias :

L – Las Npis !

P – Ces Yus Das nwj Yes Xus. Pab neeg ntawd tuav nkaus Yes Xus, muab nws ntes.

Muaj ib tug nyob ntawd rho hlo nws rab ntaj tib ntag rau tus Tuam Leej Choj tus qhev.

Nws txiav tus qhev ib ya pob ntseg.Yes Xus hais rau lawv tias :

Y – Kuv puas yog ib tug tub sab ! Ua cas nej tuav ntaj tuav qws tuaj ntes kuv ?

Kuv niaj hnub nyob nruab nrab nej, nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj.

Ua cas thaum ntawd nej tsis ntes kuv ? Yog vim yuav tsum muaj raws li Ntaww xub hais tseg.

P – Ces cov thwj tim tso Yes Xus tseg, law tso tes khiav. Muaj ib tug hluas raws Yes Xus qab.

Nws npua ib daig pam, nws tsis hnav tsho. Lawv nthos nkaus nws.

Tab sis nws tso plhuav daim pam pov tseg, nws cia li khiav tsis hnav dab tsi.

Lawv coj Yes Xus mus txog tus Tuam Leej Choj tsev. Cov Tuam Leej Choj, cov Txwj Laug, cov ThoobXwm Ntawv sawv daws sib sau nyob ntawd. Pob zeb lawv Yes Xus qab deb me ntsis mus hauv tus Tuam Leej Choj lub loog. Nws nrog cov qhev zaum nte taws ntawm lub cub tawg. Tas cov Thawj Leej Choj thiab cov Xas Nes Nrees nrhiav ib zag liam rau Yes Xus kom tau muab nws tua. Lawv nrhiav tsis tau ib zag.

Muaj ntau leej tuaj liam rau Yes Xus, tab sis lawv hais tej zaj tsis sib haum.

Ces muaj ob peb leeg sawv tsees thiab lam liam rau Yes xus tias :

L – Peb hnov nws hais tias :

kuv yuav rhuav lub Tuam Tsev Ntshiab no uas yog neeg tes txhim,

thiab kuv yuav ua peb hnub mas rov txhim tau lub uas tsis yog neeg txhais tes txhim.

P – Tab yog thaum lawv hais tej ntawd lawv zaj liam tsis sib haum thiab.

Ces tus Tuam Leej Choj sawv hauv nruab nrab sawv daws,

nws nug Yes Xus tias :

L – Koj tsis teb dab tsi lod ! Cov tim khawv ntawd hais dab tsi txog koj?

P – Yes Xus ua twj ywm, nws tsis teb dab tsi. Tus Tuam Leej Choj rov nug Yes Xus tias :

L – Koj puas yog Leej Pleev, uas nws yog Tus nto koob hmoov Leej Tub ?

P – Yes Xus teb tias :

Y – Kuv Yog ! Nej yuav pom Leej Neeg tus Tub zaum ze tus muaj hwj huam,

yuav pom nws tuaj nyob saum cov huab nyob saum ntuj.

P – Tus Tuam Leej Choj dua nws lub tsho, nws hais tias :

L – Ua cas tseem yuav nrhiav tim khawv ntxiv ? Nej twb hnov nws cov lus thuam Ntuj.

Nej xav zoo li cas ?

P – Sawv daws txiav txim rau Yes Xus tias :

Nws tsim nyog tuag ! Ces muaj tej tus nto aub ncaug rau saum Yes Xus.

Lawv muab ib daig ntaub los npog nws ntsej muag thiab lawv tej niag nrig rau Yes Xus. Lawv hais rau Yes Xus tias :

L – Koj ua Yaj Saub mas !

P – Cov qhev lawv kuj tej niag ncuav pias rau Yes Xus. Thaum ntawd, Pob Zeb nyob hauv lub loog.

Tus Tuam Leej Choj ib tug ntxhais txib tuaj. Nws pom Pob Zeb nte taws, nws ntsia ntsoov Pob Zeb thiab hais tias :

L – Koj kuj yog ib tug nrog Yes Xus Nas Xas Les nyob.

P – Tab sis Pob Zeb tsis lees. Nws hais tias :

L – Kuv tsis paub ! Kuv tsis to taub koj hais dab tsi.

P – Ces Pob Zeb tawm mus txog ntawm lub qhov rooj loog.

Tus ntxhais txib rov pom Pob Zeb, nws rov hais rau cov neeg nyog ntawd tias :

L – Tus ntawd yog ib tug neeg nrog Yes Xus !

P – Pob Zeb rov tsis lees thiab.

Ib me ntsis, cov neeg nyob ntawd rov hais rau Pob Zeb tias :

L – Koj yog ib tug neeg nrog Yes Xus tiag ! Koj twb yog ibtug Nkas Lis Lais ne !

P – Ces Pob Zeb twv ntuj twv teb. Nws hais tias :

L – Kuv tsis paub tus neeg nej hais ntawd.

P – Thaum ntawd ib tug qaib qua tsig ob.

Pob Zeb thiaj rov nco txog lo lus uas Yes Xus hais rau nws tias :

Qaib tsis tau qua ob tsig koj twb yuav tsis lees kuv peb zaug. Ces Pob Zeb tsa suab hlo quaj.

Nyuam qhuav kaj ntug, cov Thawj Leej Choj nrog cov Txwj Laug, cov Thoob Xwm Ntawv thiab pab Xas Nes Nrees tib si sab laj. Lawv muab Yes Xus khi tas, lawv coj Yes Xus mus rau Pis Las Tos.

Pis Las Tos nug Yes Xus tias :

L – Koj yog Yus Das tus vaj, puas yog ?

P – Yes Xus teb tias :

Y – Koj hais li.

P – Cov Thawj Leej Choj liam ntau yam rau Yes Xus.

Pis Las Tos rov nug Yes Xus tias :

L – Koj tsis teb dab tsi ! Saib, lawv liam pes tsawg yam rau koj ?

P – Hos Yes Xus tsis teb dab tsi ntxiv. Pis Las Tos xav tsis thoob.

Niaj xyoo, thaum txog lub hnub nyoog ua Hmoov, Pis Las Tos tso ib tug neeg raug txim mus.

Tsoom sid thov kom tso leej twg mas nws tso leej twg. Thaum ntawd, nyob hauv tsev loj faj, muaj ib tug hu ua Npas Las Npas. Lawv ntes nws nrog ib pab neeg ntxeev siab uas tau tua neeg.

Tas tsoom sid mus pem tsev nom, lawv taij kom Pis Las Tos tso ib tug neeg mus, xws li ua kam los lawm.

Pis Las Tos teb rau lawv tias :

L – Nej puas xav kom kuv tso Yus Das tus Vaj mus ?

P – Pis Las Tos paub tias yog vim cov Thawj Leej Choj khib lawv thiaj coj Yes Xus tuaj rau nws.

Cov Thawj Leej Choj cob tsoom sid kom thov Pis Las Tos tso Npas Las Npas mus.

Pis Las Tos rov hais tias :

L – Ua li, tus nej hu ua cov Yus Das tus Vaj, kuv yuav ua dab tsi rau nws ?

P – Lawv rov nthe tias :

L – Koj muab nws tua nyob saum ntoo cuam !

P – Pis Las Tos hais rau lawv tias :

L – Nws ua dab tsi phem ?

P – Lawv tseem haj yam nthe tias :

L – Koj muab nws tua nyob saum ntoo cuam !

P – Pis Las Tos xav ua kom tsoom sid zoo siab, nws tso Npas Las Npas mus.

Nws kom luag nplawm Yes Xus, ces nws muab Yes Xus rau cov Yus Das kom lawv muab nws tua nyob saum ntoo cuam. Cov tub rog coj Yes Xus mus hauv lub theeb xeev,

nyob hauv tus nom txiav txim lub tsev. Lawv hu pab tub rog tuaj huv tib si. Lawv muab ib lub tsho liab raus Yes Xus hnav. Lawv muab ib co pos los ua ib lub kauj rau Yes Xus ntoo.

Ces lawv lam hawm Yes Xus tias :

L- Cov Yus Das tus Vaj, peb hawm koj.

P- Lawv muab ib tug pas txhiav los ntaus Yes Xus taub hau.

Lawv nto aub ncaug rau nws. Lawv kim caug pe nws. Thaum lawv thuam Yes Xus tas, lawv muab nws lub tsho liab hle, lawv muab Yes Xus cov ris tsho rov rau Yes Xus hnav.

Ces lawv coj Yes Xus mus sab nraud kom tau muab Yes Xus tua nyob saum ntoo cuam.

(Sawv daws sawv)

Lawv kom ib tug neeg hla nyob ntawd kwv Yes Xus tus ntoo cuam. Yog ib tug hu ua Xis Moos Xis Les Nas.

Nws yog As Les Xas Nros thiab Lws Fws txiv. Nws mus tom liaj rov los.

Lawv coj Yes Xus mus txog qhov chaw hu ua Nkos Nkos Tas, txhais ua Khauj Khaum Taub Hau.

Lawv muab ib co cawv xyaw txab ntoo rau Yes Xus haus. Tab sis Yes Xus tsis haus. Ces lawv tsa Yes Xus rau saum ntoo cuam. Lawv muab Yes Xus cov ris tsho los sib faib, lawv twv saib yog leej twg yuav tau dab tsi.

Tav li cuaj teev saw ntxov, lawv thiaj tsa Yes Xus rau saum ntoo cuam.

Muaj ib daig txiag sau ntawv piav txog Yes Xus lub txim tias :

‘Cov Yus Das tus Vaj.’

Lawv tsa ob tug tub sab nyob saum ntoo cuam nyob ntawm Yes Xus sab xis thiab sab laug.

Cov neeg dhau kev co taub hau tsawm Yes Xus tias :

L – Koj yog tus muaj peev xwm rhuav lub Tuam Tsev Ntshiab

thiab ua peb hnub rov tsa tau li qub. Koj rov cawm koj mas ! Koj nqe saum ntoo cuam los mas !

P – Cov Thawj Leej Choj nrog cov Thoob Xwm Ntawv hnyos Yes Xus tias :

L – Nws cawm tau luag tej, nws cawm tsis tau nws. Nws yog Leej Pleev! Nws yog His Xas Lais tus Vaj !

Nyem no, kom nws nqe saum ntoo cuam los mas ! Kom xwv peb pom thiab ntseeg !

P – Ob tug nyob saum ntoo cuam zoo li Yes Xus, nkawd kuj tsawm Yes Xus.

Txij tav su mus mas ntiaj teb tsaus ntuj nti mus txog hnub qaij peb teev.

Tav li peb teev Yes Xus, qw ib suab nrov nrov tias :

Y – Kuv tus Tswv Ntuj ! Kuv tus Tswv Ntuj ! Ua cas koj tso kuv pov tseg?

P – Qees leej nyob ntawd hnov Yes Xus hais li ntawd, lawv hais tias :

L – Saib! Nws hu Es Lis !

P – Muaj ib tug khiav mus nqa ib co rwb tub cawv qaub, nws muab chob rau ib tug pas txhiav cev rau Yes Xus haus.

Nws hais tias :

Cia saib Es Lis puas tuaj txo nws nqes los !

P – Ces Yes Xus qw ib suab nrov, nws txoj sia tus nrho.

(Sawv daws txhos caug).

Daim ntaub thaiv qhov rooj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj ntuag phua rhe ua ob daig.

Tus xab txheeb sawv ntsug nyob ntawm Yes Xus xub ntiag, nws pom Yes Xus txoj sia tu li ntawd, nws hais tias :

L – Tus neeg ntawd yog Tswv Ntuj tus Tub tiag !

P – Nyob ntawd kuj muaj ib co poj niam nyob deb ntsia. Nyob hauv cov poj niam ntawd, muaj Mab Liab Mas Ntas Las, thiab Mab Liab uas yog Yas Kos yau thiab Yos Xes niam

thiab muaj Xas Los Mes. Yog cov uas thaum Yes Xus nyob Nkas Lis Lais teb

lawv raws Yes Xus mus los, thiab lawv tsob hwb Yes Xus.

Tseem muaj ntau leej uas yog cov nrog Yes Xus tuaj pem Yes Lus Xas Les.

Thaum tsaus ntuj lawm, yog hmo ua hnub Xas Npas Tos ntej,

Yos Xes nyob As Lis Mas Tias tuaj.Yog ib tug nyob hauv rooj Txwj Laug.

Nws tos ntshis txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Nws muaj cuab kav mus hauv Pis Las Tos tsev, thov yuav Yes Xus lub cev.

Pis Las Tos poob siab rau qhov Yes Xus tuag sai.

Nws hu tus lwm txheeb tuaj nug saib Yes Xus puas tuag tiag.

Thaum Pis Las Tos paub ntawm tus lwn theeb tias Yes Xus tuag lawm

mas nws tso lus rau Yos Xes yuav Yes Xus lub cev.

Yos Xes twb tau muas ib daig ntaub lawm.

Nws txo Yes Xus lub cev nqes thiab muab daim ntaub los qhwv.

Nws tso Yes Xus lub cev nyob hauv ib lub ntxa

uas luag txaug nyob hauv phab tsua.

Nws muab ib daig txiag zeb dov los kaw lub rooj ntxa.

Mab Liab Mas Ntas Las, thiab Mab Liab uas yog Yos Xes niam,

nkawd nyob ntsia qhov chaw lawv tso Yes Xus.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG