Khis tes thiab tis npe rau peb tus leej choj saib xyuas thiab coj peb hauv lub koom cuab kev ntseeg hmoob Fab Kis Teb Jean-Paul HAVARD

Hnub tim 9 lub 3 hli ntuj xyoo 2024.

Nws yog ib lub caij nyoog zwm cia rau hauv peb hmoob kav tos liv lub siab, ua rau peb sawv daws tuaj hnub ntawd kom peb ras los ua ib co zoo tim khawv.

 « Kuv sau koj lub npe rau hauv kuv txhais xib tes » His Xais 49: 16

Sob lus no coj peb rau hnub sib fim nyob ntawm lub zos Baule hauv lub xeev Loiret uas peb muab lub npe hmoob rau txiv plig Jean-Paul Havard, peb tus leej choj saib xyuas thiab coj peb hauv lub koom cuab kev ntseeg hmoob Fab Kis Teb.

Peb twb vam thiab cia siab tias yuav yog ib hnub tshav ntuj nrig ua peb lub tswv yim hom khaj rau txiv plig Jean-Paul Havard lub hmoov. Nws tsuas los nag xwb ! Puas yog Huab Tais Ntuj tso ib kob nag koob hmoov pub rau peb txhua tus tuaj txhua 4 ces kaum Fab Kis Teb tuaj ?

Hnub ntawv lub ntuj kuj tso ib lub cim rau peb pom zoo li ib tug duab zaj, raws li Huab Tais Tswv Ntuj tau cog lus rau Nom Hes nrog tus duab zaj lub caij dej nyab ntiaj teb tom qab 40 hnub. Txhais tau hais tias Tswv Ntuj yeej muab txoj kev Thaj Yeeb rau txiv plig Jean-Paul thiab nrog rau peb tsoom Hmoob sawv daws.

Yav dhau los mas muaj cov txiv plig laus OMI tau tuaj tshaj Ntuj lus rau Los Tsuas Teb, xws li txiv plig Nyiaj Pov / père Yves Bertrais, txiv plig Neej Vaj / père René Charrier, txiv plig Txhiaj Foom / père Daniel Taillez… Li no txiv plig Jean-Paul tau txais ib lub npe hmoob raws li peb hmoob kab lis kev cai.

Nyob Orléans, muaj txiv plig Tshaj Yeej / père François Roulleau, hnub no txiv plig Jean-Paul hu ua Paj Lug, txhais tau tias yog cov lus paj lug los puas cov lus paj. Tsis tas li kuj yog tus thwj tim Paj Lug.

Ib pab tub ntxhais hluas los hu nkauj coj lub txoos teev ntuj nrog rau 3 tug txiv tsev coj suab nkauj ntawm cov tiam lis xeev. Ib co niam tsev coj suab hauv lub tsev teev ntuj Don Bosco tuaj txhawb cov hluas no. Ua tsaug rau pab hluas uas lawv tau coj sawv daws hu nkauj kom muaj sia thiab hu ib co nkauj tawm tshiab nyob hauv phau ntawv nkauj tshiab.

Peb kuj tau npaj ib co rooj nthuav txuj ( ateliers ) txog txoj kev ua paj ntaub, txoj kev cog qoob cog loo thiab txoj kev sau ntawv kom pab txhawb yus txoj kev ntseeg thiab kom los paub txog haiv neeg hmoob.  Txhua lub rooj nthuav txuj tau npaj ib lub hom phiaj los qhia tias peb sawv daws koom los ua  kwv tij sib pab sib hlub sib hwm ; xws li tau caw cov los koom ntawd kom los xaws lawv lub npe ua paj ntaub, los cog noob rau hauv cov khob ntim av, los sau ib lo lus los puas ib zaj thov ntuj npaj rau lub sij hawm « txi ntuj » hauv lub txoos.

Muaj lo lus ua tsaug ntau rau pawg ntseeg Beaugency/Meung-sur-Loire uas lawv tau txais peb thiab qhib lub tsev teev ntuj Saint Aignan nyob ntawm lus zos Baule.

Peb yuav nco ntsoov txog tus Tsob Hwb Jean-Marie Dubernet thiab nws tus txij nkawm Christiane lub txiaj ntsim, uas nkawv kuj yog ob tug ua hauj lwm rau Pastorale des Migrants saib xyuas thiab txhawb lub tiam lis xeev Orléans.

Ua tsaug rau Annie Josse, uas nws yog tus coj thiab saib xyuas txog ntawm cov koom cuab kev ntseeg hauv lub Service National Missions et Migrations, nws tau tuaj fim peb thiab txhawb peb lub koom cuab kev ntseeg Hmoob.

UA TSAUG rau neb txhua tus tau txhawb nqa txhia yam thiaj li muaj hnub ntawd !!!!

Yog peb tsis xav kom txhua yam plam mus ces peb yuav tau kub siab los sib pab txhawb kom txoj kev tshaj Tswv Ntuj lus moo zoo thiab txoj kev qhuab qhia ntawm peb tej txuj muaj ntxiv, peb yuav tsum tau los sib koom tuav peb Hmoob keeb kwm thiab tej kab li kev cai thiaj yuav tsis ploj rau hauv peb lub neej yav tom ntej.

                       niam Ntsuab Xwm YAJ / Joanne YANG

Nyob rau ib lub ces kaum tsev, ze ntawm sab phab ntsa iav, nws muaj ib co tsoos tshob hmoob, ib co hnab ntaub, kaus mom thiab lwm yam zoo li ib co npauj npaim, ntoo cuam, ib co thawv ntim phuam ntawv.

Txhua yam ntawm cov khoom no mas nws yog ua paj ntaub tawm laug rau. Thaum peb pom cov xim,  thiab cov qauv paj ntaub zoo zoo nkauj mas yeej ua rau peb lub siab qhua txog.

Lub rooj nthuav ntxuj no nws tsis yog coj tej khoom tuaj teeb rau saib xwb, nws yog ib lub caij rau peb nco hawm txog peb tej txuj ci thiab peb lub npe hmoob.

Lub hom phiaj xav muab nthuav tawm mas yog  kom sawv daws nco txog txoj kev ua paj ntaub muaj nuj nqe kawg nkaus rau peb Hmoob.

Ntawm peb haiv Hmoob ib txwm txoj kev ua paj ntaub nws yeej yog ib leej niam qhia rau nws tus ntxhais.

Thaum kuv los npaj lub rooj nthuav txuj no mas kuv tshawb fawb paub txog keeb kwm ntawm txoj kev ua paj ntaub.

Ua ntej tiam 20, peb cov Hmoob tsis txawj ntaub txawj ntawv. Tiam sis lawv kuj txawj muaj tswv yim los xaws ua ib cov qauv paj ntaub uas nws zoo li ib co cim rau lawv.

Lub sij hawm tawg rog nyob rau tim Thaib Teb, cov niam tsev xaws ib co paj ntaub rau tej daim ntaub uas nws kos ib co tsiaj txhu thiab me nyuam tib neeg ; muaj muag tim tej tab laj tshav puam hmoob. Lub caij ntawd mas cov txiv tsev yeej tau los xyaum xaws paj ntaub los pab cov niam tsev.  Cov paj ntaub ntawd nws xaws txog peb hmoob lub neej nyob tim Los Tsuas Teb thiab Thaib Teb kom peb nco ntsoov txog peb lub neej dhaum los lawm.

Xaws paj ntaub mas yog sib yus ob txhais tes thiab yuav tsum muaj siab vim nws sib sij hawm ntau.

Zoo li yog ib qho txuj ci nws yuav ploj zuj zus vim hais tias muaj cov tshuab hlau txawj xaws tau paj ntaub thiab tib neeg lub luag hauj lwm khwv noj khwv haus ua rau lawv tsis muaj siab los xyaum thiab tsis muaj sij hawm rau.

Hnub no, ib txhia kuj nyiam xaws paj ntaub rau tej khoom cia rau saib hauv vaj hauv tsev kom zoo nkauj.

Thaum qhov kawg ntawm lub rooj nthuav txuj, txhua tus cov niam tsev tuaj koom ntawd los xyaum tawm laug. Peb cov niam tsev Hmoob kuj los qhia thiab pab lawv tawm laug. Txawm lawv los xyaum xwb los lawv muaj kev zoo siab hlo los xaws lawv lub npe, xaws ib lub paj los puas ib lub plawv paj ntaub.

Muab xav los mas txoj kev ua paj ntaub nws yog ib txoj kev sib fim, txuas kev phooj ywg thiab kom los tsim kev ywj pheej.

Tiam sis yog thaum peb muab txoj kev ua paj ntaub saib ntawm kev ntseeg los mus mas nws muaj nuj nqe tshwm sim pub rau peb paub.

Txhais tau hais tias yus xav muaj kev phooj ywg zoo nws yog los ntawm yus lub siab coj zoo ib yam li yus xaws ib cov qauv paj ntaub kom zoo nkauj tshaj li.

Txhais tes ua paj ntaub…

Txoj kev cog qoob cog loo muab tau ib lub ntsia lus tseem ceeb nyob hauv zaj paj lug uas Yes Xus hais txog lub noob zaub roj.

Ib lub me nyuam noob zaub me me txawj hlob luaj li ib tsob ntoo, ces tej noog  ya saum ntuj los nkaum hauv. Txoj kev qhuab qhia kuj zoo li ib txoj kev cog qoob loo tawg paj txi txiv thiab kom muaj kev kaj. Yuav yog muaj koob muaj hmoov pab thiaj li yuav loj hlob thiab huam vam.

Kuv yeej lees tau tias kuv tsis txawj cog tej qoob loo. Thaum kuv los npaj lub rooj nthuav txuj no, nws kuj ua rau kuv txaus siab los cog paj, cog txiv ntoo thiab cog zaub rau hauv kuv lub vaj kom cia tau saib zoo nkauj. Cia li ua rau kuv xav txog tias txawm kuv tsis paub cog qoob loo los kuv yeej muaj lub peev xwm yuav los tsim kom tau tej yam zoo nkauj thiab zoo noj pub rau kuv thiab rau luag tej tib si.

Kuv yog ib leej niam thiab kuv kuj yog ib tug coj qhia kev ntseeg rau ib pab hluas, kuv yeej ntshaw kom txhua yam kev qhia nws yog tam li ib co noob me me yuav loj hlob ua tswv yim thiab kev kawm hauv kuv pab me nyuam thiab kuv pab tub ntxhais hluas ntawd. Vam thiab cia siab tias lawv yuav xeev los ua ib co tib neeg muaj kev kaj ib yam li tsob ntoo txi txiv thiab loj loj ntxoov rau txhua leej txhua tus.

Txoj kev cog qoob loo nws qhia tau ntau yam txhawb tau kuv kom paub zoo txog tej nroj tsuag thiab muaj kev fim nrog cov neeg nyob ze ntawm kuv. Li no kuv kawm tau tias tsis txhob lam xav tias tej yam me nyob  hauv kev cog qoob loo los puas nyob hauv lub neej tsis muaj nuj nqe. Yuav tau qhib lub siab los xam pom tias txhua yam noob me me yog ib lub noob cia siab, muaj kev thoob tsib thiab muaj kev hlub yus yuav tau los muab cog kom txhawb tau yus lub neej thiab lwm leej lwm tus lub neej, ib yam lub me nyuam noob los ua tau ib tsob ntoo loj. 

Txhais tes cog qoob loo…

Thaum ub, peb Hmoob nyob pem toj siab, nyob ua pab ua pawg hauv tej lub zos tim Los Tsuas Teb.

Hmoob lub neej mas yeej los nyob raws kwv raws tij. Rau ib txhia mas kuv los sib raws tsis tau.

Nyob kev deb ces yuav xa moo tsis yooj yim kiag li. Txhua lub zos nws yeej muaj ib tug tswv zos. Thaum cov Hmoob xav tau kev pab, kev tshaj xo, lawv kuj mus thov kom tus tswv zos pab nrhiav ib tug neeg mus tshaj lub moo uas yog yuav tau mus taw kom txog ntawm lub zos ntawd.

Peb Hmoob tsis muaj tus ntaub ntawv, tsis muaj ib txoj kev twg yuav los pab kom tshaj moo tau yooj yim.

Txij li txiv plig Nyiaj Pov thiab tus mes kas uas yog William A. Smalley thiab tus Xib Hwb Linwood G. Barney lawv los sib pab tsim thiaj li tau cov ntawv RPA rau peb haiv Hmoob siv los txog niaj hnub no.

Txiv plig Nyiaj Pov tau nyob ib lub sij hawm ntev nrog Hmoob vim tias nws xav mloog lawv hais lus thiab xav nkag siab Hmoob lo lus ; li no nws thiaj sib cov ntawv latin thiab txuas ib co cim kom sau tau peb Hmoob lo lus.

Hauv lub caij nyoog ntawd, txiv plig Nyiaj Pov tau sau ib co phau ntawv hais txog Hmoob tej kab ke xa plig, kwv txhiaj thiab txhais phau Ntawv Moo Zoo.

Rau kuv tus kheej, kuv muaj hmoo tias kuv niam tau siv nws lub sij hawm los qhia ntawv hmoob rau peb pab nus muag thaum kuv tseem yau. Kuv tau mus nyob ib ntus tim teb chaws Mes Kas uas kuv pom tias cov hluas mes kas thiab dub mes kas lawv txawj hais lus thiab sau ntawv hmoob. Lawv txawj hais kwv txhiaj tom tshav pob thaum noj peb caug.

Nws yog ib yam txhawb tau kuv txoj kev xav thiab kuv yog Hmoob ces kuv yuav tau xyaum tiag kom kuv paub sau thiab hais lus kom zoo dua los npaj qhia rau kuv tej me nyuam mus yav tom ntej.

Lub rooj nthuav txuj no pab tau kuv kawm tau ntau yam thiab ua tau kom sawv daws txawj mloog thiab muaj kev sib qhia thiab sib pauv tswv yim. Nws yog muaj txiv plig Cwj Vuam Chiv thiab Xaiv Tsom Yaj nkawv ob tug los nthuav txog txiv plig Nyiaj Pov lub luag hauj lwm tsim tus ntawv Hmoob rau peb haiv Hmoob.

Tus ntawv Hmoob peb sib no nws hloov tau peb haiv Hmoob lub neej. Nws pab tau peb Hmoob sib txuas lus, sib nug moo mus thoob lub ntiaj teb thiab sau tau txhua yam peb lub siab xav tau. Nws yog ib tug txuj tam li tus yawm sij qhib tau lub qho rooj rau peb mus kom tau deb.

Nws sau tau peb cov lus uas qhia tias peb los ua Huab Tais Yes Xus ib tug thwj tim. Tus niam ntawv tsim tau mas zoo li lub tsho looj ib tug tib neeg, los sib puas ib haiv neeg, tiam sis qhov tseeb nws yog lub cim ntawm peb lub npe Hmoob.

Txhais tes sau ntawv

Cécile YANG