Caij Hla            HNUB CHIV 3          XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus, uas co Yus Das muab tua, mas Tswv Ntuj tsa nws sawv rov los.

Peb yuav tsum tig los mloog Tswv Ntuj.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

13 – Yog Has Nplas Has, His Xas Has, thiab Yas Kos tus Tswv Ntuj, thiab peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj muab koob meej rau nws tus tub txib Yes Xus, uas nej muab nws ntes. Thaum Pis Las Tos xav tso nws mus, mas nej tsis kam lees nws. 

14 – Nej tsis lees tus siab Ntshiab thiab siab Ncaj. Nej thov kom luag zam rau ib tug tua neeg. 

15 – Hos nej muab tus Tswv pub txoj sia tua. Tiam sis Tswv Ntuj tsa nws sawv hauv cov tub tuag rov los lawm. Peb ua tim khawv pom.

17 – Kwv tij sawv daws, kuv paub hais tias thaum nej ua li ntawd, nej yeej tsis paub dab tsi.

Nej cov nom los kuj tsis paub thiab. 

18 – Li ntawd, Tswv Ntuj ua raws li nws tau xuas cov Yaj Saub lub ncauj xub hais ntxov los tias nws Leej Pleev yuav raug luag tsim. 

19 – Ua li mas nyem no, nej yuav thov txhaum thiab nej yuav tig los hloov ib lub siab tshiab kom Ntuj so nej cov txhaum. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, cia koj lub ntsej muag ci tuaj rau peb mas!

1 – Tswv Ntuj, koj yog tus ncaj. Thaum kuv hu txog koj, koj teb kuv. Thaum kuv raug kev txhawj xeeb, koj daws kuv kev ntxhov. Koj mloog kuv lo lus thov koj.

2 – Nej paub tias Huab Tais ua tej yam zoo tas nrho rau tus ntseeg txog nws. Huab Tais mloog kuv thaum kuv hu txog nws.

3 – Huab Tais, cia koj lub ntsej muag ci tuaj rau peb. Koj tso kev zoo siab rau hauv kuv nruab plawv.

4 – Kuv lub siab kaj, kuv mus pw, kuv tsaug zog. Huab Tais, vim koj tib leeg thiaj ua tau kom kuv nyob nyab xeeb.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB

1 – Kuv cov me nyuam, kuv sau tej yam ntawd tuaj rau nej, kom nej tsis txhob ua txhaum. Txawm tias yog muaj ib tug tau ua txhaum lawm, los peb muaj ib tug cev lus rau peb nyob ze Leej Txiv,
tus ntawd yog Yes Xus Pleev, tus siab ncaj.
2 – Yes Xus tuag vim nws muab nws los ua nqi txhiv peb ntawm peb cov txhaum.
Tsis yog txhiv peb xwb, nws txhiv tas lub qab ntuj neeg ntawm lawv cov txhaum huv tib si.

3 – Qhov ua kom peb pom tias peb paub Leej Txiv, yog qhov no : yog peb coj
nws cov lus qhia. 4 Tus hais tias : “Kuv paub Leej Txiv,” tab sis nws tsis
coj Leej Txiv cov lus qhia, mas nws yog ib tug neeg dag, qhov tseeb tsis nyob hauv nws.

5 – Hos tus coj Leej Txiv lo lus, mas txoj kev nyiam Tswv Ntuj hlob tiav nyob hauv nws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Cov thwj tim ntseeg tias Yes Xus sawv rov los mas Yes Xus thiaj qhib lawv lub tswv yim kom lawv to taub txhia yam uas Tswv Ntuj qhia.

COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO.

(Ob tug thwj tim mus txog Es Mas Ws nkawd khiav rov los,

nkawd piav rau cov thwj tim tias thaum Yes Xus lov mov

ces nkawd zeem tau Yes Xus.)

36 – Thaum lawv tseem sib tham txog tej lus ntawd, Yes Xus sawv ntsug hauv nruab nrab lawv,

nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. » 

37 – Cov thwj tim ceeb nkaus, lawv ntshai kawg, lawv xav tias lawv pom ib tug dab. 

38 – Ces Yes Xus hais rau lawv tias : « Vim li cas nej poob siab ? 

Vim li cas tej zaj ua xyem xyav li ntawd sawv los nyob hauv nej lub siab ? 

39 – Nej ntsia kuv ob txhais tes thiab ob txhais taw :  yog kuv tiag ! Nej xuas kuv saib ! Nej ntsia mas :

dab tsis muaj nqaij tsis muaj pob txha, xws li nej pom kuv muaj. »

40 – Yes Xus hais li ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes ob txhais taw rau lawv saib. 

41 – Lawv zoo siab dhau, lawv tseem tsis tau xav ntseeg. Lawv yoob tas. Yes Xus hais rau lawv tias: 

« Nyob ntawm no, nej muaj dab tsi noj ? » 

42 – Lawv muab ib ya ntses txhiab rau Yes Xus.

43 – Yes Xus tuav, nws noj yav ntses ntawd nyob ntawm lawv xub ntiag.

44 – Yes Xus hais rau lawv tias :

« Thaum kuv tseem nrog nej nyob, kuv hais cov lus no rau nej : Tas ib puas tsav yam uas Mais Xes Txoj Cai, cov Yaj Saub, thiab cov Nkauj Paj Nruag sau txog kuv, yuav tsum tshwm sim kom tiav. » 

45 – Ces Yes Xus qhib lawv lub tswv yim kom lawv to taub Ntawv. 

46 – Nws hais rau lawv tias : « Ntawv sau hais tias Leej Pleev yuav raug luag tsim txom. 

Hnub peb, nws yuav sawv hauv cov tuag rov los. 

47 – Thiab Ntawv tseem hais tias yuav tsum tshaj txoj kev tig los hloov siab ntxub kev txhaum kom

Ntuj zam txhaum rau ib tsoom haiv neeg nyob hauv Leej Pleev lub Npe. Yuav xub tshaj nyob Yes Lus Xas Les. 

48 – Nej yuav ua tim khawv txog tej ntawd.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG