Caij Hla             HNUB CHIV 5            XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Xauv yog Paj Lug thawj lub npe. Txij thaum nws pib ntseeg txog Yes Xus nws kub siab tshaj kev ntseeg rau luag.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

26 – Thaum Xauv tuaj txog Yes Lus Xas Les lawm, nws xav mus nrog cov thwj tim sib koom. 

Tab sis sawv daws ntshai nws, lawv tsis ntseeg tias nws yog ib tug thwj tim tiag. 

27 – Ces Npas Nas Npes thiaj coj Xauv mus cuag cov Hauv Paus Xa Lus. 

Nws piav rau lawv txog qhov Xauv tau pom Huab Tais hais lus rau nws ntawm kev,

thiab piav tias Xauv muaj peev xwm tshaj Yes Xus lub npe nyob Das Mas, nws tsis ntshai. 

28 – Txij hnub ntawd los, Xauv nrog cov Hauv Paus Xa Lus mus los hauv Yes Lus Xas Les. 

Nws muaj lub siab tawv qhawv tshaj lus qhia txog Yes Xus lub npe.

29 – Nws hais lus rau cov Hes Las, nws nrog lawv tham. 

Tab sis lawv nrhiav kev kom tau muab nws tua. 

30 – Cov kwv tij hnov li ntawd, mas lawv coj Xauv mus rau Xes Ntxas Les, 

ces lawv xa nws ntawm Xes Ntxas Les mus rau Tas Xis.

31 – Lub caij ntawd, cov Koom Txoos nyob hauv xeev Yus Das,

Nkas Lis Lais, thiab Xas Mas Lias tau nyob thaj yeeb. 

Sawv daws txhim cov Koom Txoos, thiab sawv daws taug txoj kev hwm Huab Tais. 

Leej Ntuj Plig Ntshiab nplij cov Koom Txoos, ces lawv huam vam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, kuv yuav cav txog koj thaum koj haiv neeg sib txoos.

1 – Kuv yuav ua raws li cov lus kuv tau cog rau Huab Tais nyob ntawm cov neeg hwm Huab Tais xub ntiag.

Cov neeg pluag yuav tau noj txaus siab. Cov neeg nrhiav Huab Tais yuav cav txog nws.

2 – Npoo ntuj npoo ntiaj teb yuav rov nco txog Huab Tais. Lawv yuav tig rov los cuag nws.

Tas ib tsoom haiv neeg nyob ntiaj teb yuav txhos caug pe nws.

3 – Tsoom neeg tuag mus zwm av yuav khoov cev hawm Huab Tais. Tus dua nras cov xeeb ntxwv yuav tsob hwb nws.

4 – Luag yuav qhia txog Huab Tais rau tsoom tub ki uas yuav hlob tuaj paub.

Lawv yuav tshaj Huab Tais txoj kev ncaj rau cov tseem yuav yug los.

LUB NTSIAB LUS : Yog peb ntseeg txog Yes Xus tiag mas peb mloog nws lus,

 peb ua cov hauj lwm pab luag tej.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB.

18 – Cov me nyuam, peb txhob muab peb lo lus thiab tus nplaig los nyiam xwb. 

Peb ua kiag tej yam hauj lwm los nyiam kom tseeb mog ! 

19 – Peb ua li ntawd, mas peb thiaj paub tias peb nyob hauv txoj kev tseeb. 

Peb lub siab yuav tiaj tus nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. 

20 – Tab yog peb lub siab rov muab txim rau peb, los Tswv Ntuj tseem loj tshaj peb lub siab,

thiab nws paub tas puas tsav yam. 

21 – Cov zoo nyiam, yog peb lub siab tsis  muab txim rau peb,

mas peb tso siab lug mus nyob ze Tswv Ntuj. 

22 – Yog peb thov yam twg ntawm Tswv Ntuj, mas peb yuav tau txais yam ntawd ntawm nws,

vim peb coj nws cov lus qhia, thiab peb ua xis nws siab. 

23 – Tswv Ntuj Lo Lus qhia yog lo lus no : kom peb ntseeg txog nws Leej Tub Yes Xus Pleev lub npe,

thiab peb yuav sib nyiam, raws li nws qhia kom peb ua. 

24 – Tus coj Tswv Ntuj cov lus qhia, nws nyob hauv Tswv Ntuj, thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws. 

Peb paub tias Tswv Ntuj nyob hauv peb, vim muaj Leej Ntuj Plig uas Tswv Ntuj pub rau peb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Peb txais txoj sia ntawm Yes Xus los. Peb yuav khaub zig Yes Xus mus li.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

1 – « Kuv yog tsob tseem txiv cawv. Kuv Txiv yog tus tswv teb txiv cawv. 

2 – Nyob hauv kuv, txoj hmab twg tsis txi txiv, kuv Txiv muab txiav pov tseg. 

Txoj hmab twg txi txiv, kuv Txiv tav nws ntsis kom txi ncw dua. 

3 – Kuv Txiv twb tav nej lub ntsis lawm, vim lo lus kuv tau hais rau nej. 

4 – Nej nyob hauv kuv, ib yam li kuv nyob hauv nej. Yog nej tsis nyob hauv kuv, mas nej txi tsis taus txiv,

xws li txoj hmab uas tsis txuas rau tus kav, mas nws txi tsis taus txiv. 

5 – Kuv yog tsob txiv cawv, nej yog cov ceg. Tus uas nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws, mas nws txi txiv ncw. Yog nej ncaim ntawm kuv, nej ua tsis tau dab tsi. 

6 – Yog leej twg tsis nyob hauv kuv, luag yuav muab nws pov tseg rau sab nraud xws li tus ceg khaub, nws yuav qhuav. Luag yuav sau cov ceg qhuav mus pov rau hauv hluav taws kom kub hnyiab. 

7 – Yog nej nyob ruaj hauv kuv, thiab kuv cov lus nyob ruaj hauv nej, mas nej thov dab tsi, nej yuav tau raws li nej thov. 

8 – Qhov ua kom kuv Txiv muaj koob meej, mas yog nej txi txiv ntau thiab nej los ua kuv thwj tim.” 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG