Caij Hla            HNUB CHIV 6                XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus tuaj tshoj tas txhia haiv neeg kom ntseeg txog nws. Nws pub Leej Tswv Yim Ntshiab rau tas txhia haiv neeg.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

23 – Ces Pob Zeb hu lawv los tsev, nws cheem lawv nrog nws nyob. Tag kis tom qab, Pob Zeb mam sawv kev nrog lawv mus. Ob peb tug kwv tij nyob Yos Pes ua nws luag mus thiab. 

24 – Hnub tom qab, lawv tuaj txog Xes Ntxas Les. Kos Nes Lias nyob hauv tsev tos lawv. 

Nws twb sau nws tsev neeg thiab nws cov phooj ywg tib si tuaj nyob hauv nws tsev tos. 

25 – Thaum Pob Zeb tab tom yuav chaws los hauv tsev, kos Nes Lias tuaj tos Pob Zeb,

 nws txhos caug ntawm Pob Zeb ko taw, pe Pob Zeb. 

26 – Tab sis Pob Zeb rub nws sawv, thiab hais tias : « Koj sawv, kuv kuj yog ib tug neeg thiab xwb. » 

34 – Ces Pob Zeb pib hais tias : « Nyem no, kuv paub tseeb tias Tswv Ntuj tsis kws leej twg cai. 

35 – Nyob hauv tas txhua haiv neeg, yog leej twg hwm Ntuj thiab coj txoj kev ncaj,

mas leej twg ntxim Tswv Ntuj siab. 

36 – Tswv Ntuj xa nws lo lus tuaj rau cov His Xas Lais. Nws xa lub Moo Zoo tias neeg yuav nyob thaj yeeb nyob hauv Yes Xus Pleev. Yes Xus Pleev yog sawv daws tus Huab Tais. 

44 – Pob Zeb tseem tab tom hais lus, ces Leej Ntuj Plig Ntshiab cia li nqes los rau saum cov neeg mloog Lo Lus. 

45 – Cov ntseeg uas nrog Pob Zeb tuaj yog ib co neeg txais lub cim txiav lawm. 

Lawv pom tias Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj nqes los rau saum

cov neeg teev pej kum dab thiab, mas lawv poob siab tas nrho. 

46 – Lawv hnov cov neeg ntawd hais tej hom lus txawv cav txog Tswv Ntuj. 

Pob Zeb thiaj hais tias :

47 – « Ua cas peb yuav pub tsis tau cov dej ua lub cim ntxuav rau cov neeg uas tau txais 

Leej Ntuj Plig Ntshiab ib yam li peb ? » 

48 – Ces Pob Zeb kom lawv ua lub cim ntxuav rau cov neeg ntawd nyob hauv Yes Xus Pleev lub npe. 

Lawv thov kom Pob Zeb nrog lawv nyob ob peb hnub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais muab nws lub hwj huam cawm neeg rau sawv daws pom.

1 – Nej hu ib zag nkauj tshiab rau Huab Tais vim nws ua dej num muaj tsim nto moo.

Nws sab xis muaj zog, nws sab npab ntshiab ua kom nws yeej.

2 – Huab Tais ua kom sawv daws paub nws txoj kev cawm neeg. Nws muab nws txoj kev ncaj rau ib tsoom haiv neeg pom. Nws nco ntsoov txog nws lub siab hlub neeg. Nws pheej xeeb rau His Xas Lais lub cuab lub yig.

3 – Npoo ntuj npoo ntiaj teb pom peb tus Tswv Ntuj txoj kev cawm neeg. Ntiaj teb nrag cai, nej hu nkauj cav txog Huab Tais. Nej nqua suab hu nkauj ntxuag suab paj nruag.

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. Yog vim nws nyiam peb, nws thiaj tso nws Leej Tub tuaj txhiv peb.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB.

7 – Cov zoo nyiam, peb yuav sib nyiam sib hlub mog ! 

Vim  txoj kev nyiam tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, ua li mas tus twg nyiam,

tus ntawd yug ntawm Tswv Ntuj los, thiab nws paub Tswv Ntuj. 

8 – Tus tsis txawj nyiam, mas nws tsis paub Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. 

9 – Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb tawm los rau qhov muag pom xyeem li no :

Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Twm Zeej tuaj nyob ntiaj teb no, kom peb ciaj nyob hauv nws Leej Tub. 

10 – Nws txoj kev nyiam yog zoo li no : 

tsis yog peb tau nyiam Tswv Ntuj, yog Tswv Ntuj tau nyiam peb,

thiab yog nws xa nws Leej Tub tuaj ua nqi txhiv peb ntawm peb cov txhaum. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus xav kom peb sib nyiam sib hlub. Nws xav kom peb mloog nws lus, xws li nws mloog Leej Txiv.

ZAM NTAWV MOO ZOO HAIS TIAS :

9 – “Kuv nyiam nej ib yam li Leej Txiv nyiam kuv. Nej nyob hauv kuv txoj kev nyiam mog. 

10 – Yog nej coj kuv cov lus qhia, mas nej nyob ruaj hauv kuv txoj kev nyiam,

ib yam li kuv coj kuv Txiv cov lus qhia thiab kuv nyob ruaj hauv nws txoj kev nyiam. 

11 – Kuv hais tej no rau nej kom kuv txoj kev kaj siab nyob hauv nej, nej thiaj txais kev kaj siab puv  nej. 

12 – Kuv lo lus qhia yog lo lus no : 

nej sis nyiam sis hlub zoo li kuv tau nyiam tau hlub nej.

13 – Tsis muaj leej twg muaj txoj kev nyiam loj dua tus uas siv nws txoj sia rau nws cov phooj ywg. 

14 – Yog nej ua qhov kuv qhia nej, mas nej yog kuv cov phooj ywg. 

15 – Kuv tsis hu nej ua kuv cov tub txib, vim tus tub txib tsis paub qhov uas tus tswv ua. 

Tab sis kuv hu nej ua phooj ywg, vim tas ib puas tsav yam kuv hnov ntawm kuv Txiv, 

mas kuv qhia nej paub tas huv si. 

16 – Tsis yog nej xaiv kuv, yog kuv xaiv nej thiab yog kuv xa nej mus kom nej txi txiv,

 kom nej cov txiv nyob ruaj, kom xwv nej tuav txog kuv lub npe thov yam twg ntawm Leej Txiv,

mas nws muab rau nej. 

17 – Lo lus qhia uas kuv muab rau nej yog kom nej sis nyiam sis hlub. »

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG