Caij Hla              HNUB CHIV 7               XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

15 – Lub caij ntawd, muaj ze ntawm ib puas nees nkaum leej tuaj sib txoos ua ke.

Pob Zeb sawv ntsug hauv nruab nrab cov kwv tij, nws hais tias :

16 – « Kwv tij sawv daws, cov lus uas Leej Ntuj Plig kom sau rau hauv Ntawv Ntshiab yuav tsum tshwm sim tuaj. Leej Ntuj Plig siv Das Vis lub ncauj hais txog Yus Das, uas yog tus coj luag kev tuaj ntes Yes Xus.

17 – Yus Das yog ib tug nyob hauv peb. Yes Xus faib ib txog hauj lwm xws li peb txoj rau nws ua.

20 -Ntawv Nkauj Paj Nruag sau tias:

Cia lwm tus ua nws cov dej num.

21 – Vim li ntawd, cov neeg uas tau nrog peb ua ke tas lub caij Huab Tais Yes Xus

nrog peb mus mus los los, 22 txij hnub Zam ua kab ke ntxuav los txog hnub uas

Ntuj nqa nws hauv peb mus lawd, mas yuav tsum muaj ib tug hauv cov neeg

ntawd los nrog peb ua tim khawv txog nws txoj kev sawv rov los. »

23 – Ces lawv coj tau ob leeg los, yog tus Yos Xes Npas Xas Npas, uas sawv daws

hu nws ua Zus Tws, thiab Mas Thias.

24 – Lawv thov Ntuj li no : « Huab Tais, koj paub sawv daws lub siab tas huv si. Thov koj qhia saib tus twg yog tus koj xaiv 25 los leg cov dej num tshaj lus uas Yus Das tso pov tseg, vim nws khiav mus nraim hauv nws qhov chaw. »

26 – Ces lawv rho ntawv, txoj hmoo los raug Mas Thias. Lawv thiaj muab nws los

ntxiv rau pab Kaum Ib leeg Hauv Paus Xas Lus.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab !

2 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS

11 – Nws lub siab hlub cov neeg hwm nws npaum li lub ntuj nyob siab lub ntiaj teb.

12 – Nws xyeeb peb cov txhaum mus deb peb, deb cuag li sab hnub tuaj nyob deb sab hnub poob.

19 -bHUAB TAIS tsa nws lub theej kiab rau txheej ntuj saud, nws lub hwj chim ua vaj kav tas txhia yam.

20 -bNej uas yog nws cov Tshiab, nej uas yog cov tub muaj peev xwm loj, nej mloog nws lus.

11 – Cov zoo nyiam, yog Tswv Ntuj nyiam peb npaum li ntawd, mas peb kuj yuav

sib nyiam sib hlub thiab.

12 – Tsis muaj leej twg tau ntsia ntsoov Tswv Ntuj ib zaug li. Yog peb sib nyiam sib hlub, mas Tswv Ntuj nyob hauv peb, thiab nws txoj kev nyiam uas zoo txhij zoo txhua hlob

tiav nyob hauv peb.

13 – Peb paub tias peb nyob hauv Tswv Ntuj, thiab nws nyob hauv peb vim qhov no : yog qhov nws pub nws Leej Ntuj Plig rau peb.

14 – Ntawm peb, mas peb tau ntsia ntsoov, ces peb ua tim khawv zeem tias Leej Txiv tau xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg.

15 – Tus lees tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, mas Tswv Ntuj nyob txawm

hauv nws, thiab nws nyob hauv Tswv Ntuj.

16 – Peb paub Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb lawm, ces peb ntseeg. Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam : tus twg nyob hauv txoj kev nyiam, mas nws kuj nyob hauv Tswv Ntuj, thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

11 – Hos kuv, mas kuv los cuag koj. Leej Txiv Ntshiab, koj zov lawv nyob hauv koj lub Npe uas koj muab rau kuv, kom xwv lawv ua ib leeg xws li wb ua ib leeg.

12 – Thaum kuv nrog lawv nyob, kuv zov lawv nyob hauv koj lub Npe uas koj muab rau kuv. Kuv txuag lawv, ces tsis muaj ib tug ploj li, tsuas muaj kev ploj tus tub, kom tshwm sim raws li Ntawv sau cia.

13 – Zaum no kuv rov los cuag koj, kuv hais tej no rau

hauv lub qab ntuj neeg, kom xwv lawv tau kuv txoj kev kaj siab phwj yaws los nyob hauv lawv.

14 – Kuv muab koj lo lus pub rau lawv, lub qab ntuj neeg thiaj li ntxub lawv, vim

lawv tsis yog qab ntuj neeg tug, ib yam li kuv tsis yog qab ntuj neeg tug.

15 – Kuv tsis thov kom koj rho lawv hauv lub qab ntuj neeg mus, kuv thov kom koj txuag

lawv ntawm tus Phem.

16 – Lawv tsis yog lub qab ntuj neeg tug ib yam li kuv tsis yog lub qab ntuj neeg tug.

17 – Thov koj qee lawv mus nyob hauv txoj kev tseeb : Koj lo lus yog qhov tseeb.

18 – Kuv xa lawv mus nyob hauv lub qab ntuj neeg, ib yam li koj xa kuv los nyob hauv lub qab ntuj neeg.

19 – Kuv rov qee kuv, kom lawv ntshiab tuaj nyob hauv qhov tseeb.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG