Caij Hla         HNUB CHIV 8         XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Hnub nyoog Leej Ntuj Plig nqes los.

LUB NTSIAB LUS : Leej Tswv Yim Ntsiab yog zoo li cua : nws ua kom neeg lub siab muaj zog li cua hlob. Kuj yog zoo li hluav taws : nws ua kom neeg pom kev thiab kub siab.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

1 – Thaum txog lub Hnub Nyoog Tsib Caug, tas cov thwj tim huv tib si tuaj sib txoos ua ke. 

2 – Ib sij huam, txawm muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob hlob ntsawj,

lub suab ntawd nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob. 

3 – Ces lawv pom tej ntshua nplaim zoo li nplaim taws,

ncau ua tej tus nplaim me ya tuaj tsaws saum cov thwj tim txhua tus. 

4 – Lawv sawv daws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv hauv lawv,

ces lawv pib hais ntau xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais tau.

5 – Thaum ntawd, muaj ib co Yus Das kub siab ntseeg tuaj ntawm tas cov teb chaws

hauv lub qab ntuj khwb tuaj nyob Yes Lus Xas Les. 

6 – Thaum lawv hnov lub suab nrov, tas ib tsoom neeg tuaj ntsauv vij vog. 

Sawv daws ua siab poob nthav vim tias thaum cov thwj tim hais lus,

mas lawv nyias hnov hais nyias xeem lus.

7 – Lawv ceeb tas nrho, xav tsis thoob, ces lawv hais tias :

« Tas cov neeg uas hais lus ntawd, lawv tsis yog ib co Nkas Lis Lais lod ?  

8 – Ua li cas peb thiaj nyias hnov lawv hais nyias xeem lus ? 

9 – Peb yog ib co neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, peb nyob Mes Xos Pos Tas Mias tuaj, Yus Das, Kas Pas Dos, Poos Tus, As Xias, 

10 – Fis Zias, Pas Fis Lias, nyob Hais Nkws Tos thiab Lis Npias teb chaws uas ze Xis Les Nas,

peb yog neeg Los Mas tuaj nyob ntawm no. 

11 – Peb yog ib co Yus Das thiab ib co teev dab txais kev ntseeg, ib co Khes Tas, As Las Npias,

peb puav leej hnov lawv hais peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, thov koj xa Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los ua kom lub ntiaj teb rov tshiab tuaj.

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais!

Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, koj loj tas nrho.

Koj hnav koob meej ci ntsa iab.

Koj hnav qhov pom kev li lub tsho tshaj sab muaj hwj chim.

Koj nthuav lub ntuj zoo li ib chaws ntaub.

2 – Huab Tais, koj cov hauj lwm ntau tas nrho.

Koj tsim tas txhua yam raws kev thoob tsib.

Koj tsim txhua yam tsiaj nyob puv ntiaj teb.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais!

3 – Txhua leej txhua tus tos koj yuav pub txhiam xws rau lawv raws caij nyoog.

Koj pub rau lawv ces lawv cev tes txais.

Koj nthuav koj txhais tes ces lawv tau txais txhua yam zoo.

4 – Yog koj rho txoj pa ntawm leej twg mas lawv txoj sia tu,

lawv rov mus ua av luaj.

Thaum koj xa koj lub tswv yim tuaj mas lawv rov tsheej xeeb muaj txoj sia.

Koj ua kom lub ntiaj teb rov tshiab tuaj.

LUB NTSIAB LUS : Leej Tswv Yim Ntshiab pab sawv daws kom nyias txawj ua nyias txoj hauj lwm nyob hauv lub Koom Txoos.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

3 – Vim li ntawd, kuv thiaj li hais rau nej tias :

Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig tsis qhib ib tug qhov ncauj kom hais tias : ‘Muab Yes Xus rhuav pov tseg.’ Yog ib tug neeg tsis muaj Leej Ntuj Plig qhia nws, mas nws hais tsis tau tias :

‘Yes Xus yog Huab Tais.’

4 – Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg tuaj xwb. 

5 – Muaj ntau txoj kab xwm, tab sis yog tuaj ntawm tib tug Huab Tais tuaj. 

6 – Muaj ntau txoj hauj lwm, tab sis yog tib tug Tswv Ntuj ua cov hauj lwm

ntawd nyob hauv txhua leej tib neeg. 

7 – Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid. 

8 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zaj lus thoob tsib rau lawv. 

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zag txuj ci rau lawv. 

9 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv muaj ib lub siab ntseeg. 

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj kho mob. 

10 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua Yaj Saub.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj pom tias puas yog dab.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj hais ntau xeem lus.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj txhais ntau xeem lus. 

11 – Tas ib puas tsav yam ntawd, yog Leej Ntuj Plig tib leeg ua,

yog Leej Ntuj Plig tib leeg muab faib rau zeej tsoom sawv daws, raws li nws nyiam.

12 – Ib yam li neeg lub cev : neeg muaj tib lub cev xwb :

tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam :

txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb. 

Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd. 

13 – Vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg,

thiab nyob hauv tib lub cev xwb. 

Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij,

peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Thaum Leej Tswv Yim los nyob hauv ib tug neeg, yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim ntws los nyob hauv tus neeg ntawd tsis tseg.

37 – Hnub xaus lub ntees nqaum paj nqaum nruas, yog ib hnub loj. 

Yes Xus sawv ntsug nyob ntawd, nws hais nrov nrov tias :

« Leej twg nqhis, mas kom nws tuaj cuag kuv.

38 – Leej twg ntseeg txog kuv, mas kom nws haus. 

Yuav tshwm sim raws li Ntawv hais tias :

ib co niam dej muaj txoj sia yuav txhawv ntawm nws lub hauv siab los. » 

39 – Yog Yes Xus hais txog Leej Ntuj Plig uas cov ntseeg txog nws yuav tau txais. 

Vim Leej Ntuj Plig tseem tsis tau los, rau qhov tias Yes Xus tseem tsis tau txais koob meej.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG