Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Responsables régionaux

Responsable Paris

Président :

Mr Tsab Tshu-Nus

Tél : 06-80-93-89-07

e-mail : zg.tsab@orange.fr

Vice-président :

Mr Vwj Tswv-Neeb

Secrétaire :

Mme Tsab Kuam-Neeb

Trésorier :

Mr Vwj Txwj-Nab et Mr Vwj Neej-Zoo

Conseillers :

Mr Yaj Xaiv-Tsom

Mr Yaj Ywj-Pheej

Mr Thoj ntxoov-Oo

Mme Lis Mim

Mr Yaj Ces-Kem

Coj kev ntseeg :

Mr Vaj Nyiaj-Lwm

Pab Xh coj kev ntseeg :

Mr Muas Nkaj-Tsab

Mr Yaj Tshuas-Rwg

Mr Vaj Vam-Phaj

Accompagnateur des catéchumènes :

Mme Thoj Zoov-Tsu

Mme Yaj Choj

Txwj Laus :

Mr Muas Ntsum-Laj

Mr Vaj Nyiaj-Lwm

Mr Yaj ntxhoo-yeeb

Mr Lis Nkiag-Pov

Mr Vwj Tswv-Neeb

Mr Xyoj Ntsuab-Ntxhais

Tswj tsiab peb caug thiab lwm yam :

Mr Vwj Txwj-Nab

Mr Tsab Nyiaj-Tuam

Pab tu tsev teev ntuj :

Mr Lauj Suav

Mme Lis Xaiv-Phiab

Mme Ham Maiv-Yig

Responsables en Rhône-Alpes

Président :

Mr Thoj Txawj-Teem

Vice président :

Mr Yaj Txooj-Tub

Secrétaire :

Mme Thoj Txawj-Teem

Trésorier :

Mme Lauj Nyiaj-Tpoj

Saib kev ib siab ob qeg :

Mr Vaj Ntshiab-Leej

Mme Vaj Ntshiab-Leej

Coj teev ntuj :

Mr Yaj Nyiaj-Pheej

Mr Xyooj Txhiaj-Pos

Cov txwj-laus :

Mr Yaj Ntxoov-Lis

Mr Thoj Tswv-Zaj

Mr Xyooj Npaug-Txhim

Mr Lis Ntxhoo-Kub

Mr Lauj Zoov-Ncaib

Cov coj teev ntuj :

Yaj Nyiaj-Pheej

Père Collado José

Ntaus nkauj :

Lauj Vam-Tub

Pab hu nkauj :

Niam Lauj Vam-Tub

Cov pab ua kab ke xa plig :

Lis Tswv Yeej

Yaj Txooj-Tub

Vwj Vam-Lis

Yaj Nyiaj-Pheej

Vaj Ntshiab-Leej

Responsable Orléans

Responsable :

Mr Yaj Tuam / Ya Toua

Secrétaire :

Mr Xyooj Ntxoov Ntshiab

Trésorier :

Mr Yaj Tswj-Ntug

Mr Xyooj Tooj-Ntsais

Observateur :

Mr Yaj Tswv-Nkaub

Mr Xyooj Zoov-Pov

Conseillers :

Mr Hawj Nchaiv-Kaus

Mr Xyooj Zoov-Kos

Mr Xyooj Vam-Huas

Mr Xyooj Txawj-Zeb

Mr Tsab Tooj-Tsua

Mr Yaj Vam-Hawj

Mr Yaj Nchaiv-Vwj

Animateur lithurgique :

Mme Yaj Ntxhi

Mr & Mme Yaj Nchaiv-Vwj

Animateurs chants :

Mr & Mme Hawj Nchaiv-Kaus

Mme Yaj Ntxhi

Accompagnateur synthé :

Mr & Mme Xyooj Tooj-Ntsais

Mettre chants sur partition :

Mr & Mme Xyooj Nyiaj-Ntxawg ( Nicolas)

Kab ke Xa plig :

Mr & Mme Yaj Nchaiv-Vwj

Lien avec la pastorale des migrants et Don Bosco :

Mr & Mme Yaj Tuam