Thov Ntuj hauv tsev rau hnub chiv 5 caij Plaub caug : 29-03-2020

Tswv qhia Mgr Michel PANSARD

Ntawm no yog ib daim phiaj qhia pab thov Ntuj nyob hauv tsev, vim tias lub caij no, txwv tsis pub peb sib sau ua ke txais Yes Xus lub cev. Yog nej nyob twm zeej, xws li nej nyob nej ib leeg xwb. Nej muaj daim phiaj no rov kho kom haum nej los tau.

LUB CAIJ NPAJ :

Yuav tau npaj ib qho chaw los teev Ntuj. Xws li sib sau nyob ntawm ib tug ntoo cuam, los sis puas, ib daim duab ntawm Yes Xus los niam Mab Liab puag tus me nyuam, ib phau ntawv Ntshiab, los phau ntawv Moo Zoo hnub no, nrog ib tug tswm ciab thiab ib res paj… Yog nyob hauv nej tsev neeg, muaj cov txawj hu thiab ntaus nkauj, yeej meem txib lawv, kom lawv npaj ib los ob zaj nkauj.

Cov lus qhia nyob hauv daim ntawv no, sau ua xim liab. Cov zaj hais thiab nyeem rau sawv daws, sau ua xim xiav.

LUB CAIJ THOV NTUJ :

Yog nej muaj ob peb leeg, nej tau nrhiav ib tug los coj zaj thov Ntuj, xws li tus txiv tsev, tus niam tsev los ib tug laus (tus coj ntawd yuav tau los hais cov kab « G »)

G- Peb koom siab nrog peb tus tswv qhia thiab cov ntseeg nyob peb lub xeev ntuj Évry.

Peb sawv daws ua lub cim Ntoo Cuam :

HU TXOG LEEJ TXIV THIAB LEEJ TUB THIAB LEEJ NTUJ PLIG. UA LI

Nej muaj lub txiaj ntsim thiab txoj kev kaj lug tuaj ntawm peb Txiv Tswv Ntuj thiab ntawm Huab Tais Yes Xus Pleev tuaj.

Sawv daws : Peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv.

G- Peb koom siab nrog cov ntseeg uas lub caij no, tseem muaj cai mus teev Ntuj ua ke rau hnub chiv, thiab tag nrho rau cov nyob deb los nyob ze uas tsis muaj lub txoos hnub chiv lawm – lawv kuj tos ntshis txog hnub uas lawv yuav tau rov sib sau dua – peb sawv daws cob peb lub siab rau Tswv Ntuj :

Zaj thov Ntuj rau hnub chiv 5 lub caij Plaub caug :

G- Huab Tais Leej Txiv, thov koj pov hwm peb, kom peb txawj mloog koj Leej Tub Yes Xus, uas nws muab nws txoj sia los cawm ntiaj teb neeg.

Thov kom Tswv Ntuj hlub peb, daws peb cov txhaum thiab coj peb mus txog txoj sia nyob mus li. Ua li.

Ib tug neeg los npaj nyeem Ntawv Moo Zoo : Nyob hauv phau Ntawv Ntshiab mas peb tau hnov tej zaj lus cav txog Yes Xus, uas nws yog Leej Pleev, yog Huab Tais Tswv Ntuj tshwm sim tuaj nyob ntiaj teb no. Nws yog Huab Tais lub suab, nws yog peb lub teeb pom kev, nws yug peb txoj sia ua neej nyob ntiaj teb no. Leej Ntuj Plig, koj los mas. Los qhib peb lub siab, peb lub tswv yim thiab qhia peb txais koj cov lus qhuab qhia kom nws tawg paj txi txiv hauv peb.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO « Kuv yog Txoj Kev Sawv Rov Los thiab yog Txoj Sia » (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45)

3- Lub caij ntawd, nkawd ob viv ncaus xa xov mus hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, tus uas koj nyiam, mas nws mob lawm. » 4- Yes Xus hnov li ntawd, Yes Xus hais tias : « Tus mob no tsis coj mus rau qhov tuag, nws yuav ua kom Tswv Ntuj nto koob meej, kom xwv Tswv Ntuj Leej Tub txais koob meej vim tus mob ntawd. »

5- Yes Xus nyiam Mas Tas, thiab nws tus niam hluas, thiab Las Ntxas Los lawv. 6- Tab yog nws hnov hais tias Las Ntxas Los mob lawm, tsis kav nws tseem nyob qhov qub ob hnub ntxiv thiab. 7- Ces Yes Xus mam li hais rau cov thwj tim tias : « Peb rov mus Yus Das teb. » 17- Thaum Yes Xus tuaj txog, nws pom Las Ntxas Los twb zwm ntxa tau plaub hnub lawm. 20- Thaum Mas Tas hnov tias Yes Xus tuaj, ces Mas Tas mus tos Yes Xus, hos Mab Liab zaum nyob hauv tsev. 21- Mas Tas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, yog koj ntxov tuaj txog ntawm no, mas kuv tus nus yuav tsis tuag. 22- Tsis kav, kuv paub tias nyem no, koj thov yam twg ntawm Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj yuav muab rau koj. » 23- Yes Xus hais rau Mas Tas tias : « Koj tus nus yuav sawv rov los. » 24- Mas Tas hais rau Yes Xus tias : « Kuv paub tias thaum txog hnub kawg, lub caij leej tib neeg lub cev ciaj rov los, mas nws yuav sawv rov los. » 25- Yes Xus hais rau Mas Tas tias : « Kuv yog Txoj Kev Sawv Rov Los thiab yog Txoj Sia : tus ntseeg txog kuv, tab yog nws tuag lawm, nws yuav muaj txoj sia nyob. 26- Leej twg ua neej nyob ntseeg txog kuv, nws yuav tsis tuag ib zaug. Koj puas ntseeg qhov ntawd ? » 27- Mas Tas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, kuv ntseeg. Kuv ib txwm ntseeg hais tias koj yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj nyob hauv lub qab ntuj no. » 33-b Yes Xus tu siab kawg nyob hauv nruab siab, nws ib ce qaub thoob tas. 34 Yes Xus hais tias : « Nej muab nws tso qhov twg ? » Lawv teb tias : « Huab Tais, koj los tom no, koj yuav pom. » 35- Yes Xus kua muag poob nthav. 36- Cov Yus Das thiaj hais tias : « Saib, nws nyiam Las Ntxas Los kawg. » 37- Tab sis muaj ib co Yus Das hais tias : « Nws yog tus uas qhib tau neeg dig muag qhov muag, nws ho ua tsis tau kom tus neeg no txhob tuag ? » 38- Ces Yes Xus rov tu siab heev kawg nyob nruab siab, nws mus tom lub ntxa. Yog ib lub qhov tsua, muaj ib daim txiag zeb kaw lub rooj ntxas. 39- Yes Xus hais tias : « Nej tshem daim txiag zeb. » Mas Tas uas yog tus tuag tus muam, hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, nws tuag tau plaub hnub lawm : nws twb tsw lawm. » 40- Yes Xus hais rau Mas Tas tias : « Kuv tsis tau hais rau koj tias yog koj ntseeg, koj yuav pom Tswv Ntuj lub hwj chim lod ? » 41- Ces lawv tshem daim txiag zeb, Yes Xus tsa muag ntsia saum ntuj, nws hais tias : « Txiv, kuv ua koj tsaug vim koj mloog kuv. 42- Kuv paub tias koj yeej ib txwm mloog kuv, tab sis kuv hais cov lus no, kom tsoom neeg uas sawv ncig kuv ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj. » 43- Yes Xus hais li ntawd tas, nws hu ib suab nrov nrov tias : « Las Ntxas Los, koj tawm los nraum no ! » 44- Tus tuag tawm los, cov saw tseem pav nws tej tes taw, daim ntaub npog ncauj tseem vov nws lub ntsej muag. Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej daws cov saw, nej cia nws mus nws. » 45- Coob tus Yus Das uas tuaj xyuas Mab Liab tau pom qhov uas Yes Xus ua ces lawv ntseeg txog Yes Xus.

– Huab Tais Pleev, Lub qab Ntuj neeg cav txog koj.

Nthuav Ntawv Ntshiab :

Nyob hauv Zam ntawv Moo Zoo mas Yes Xus tau ua 7 lub cim, xws li : Yes Xus muab dej txia ua cawv nyob Kas Nas, Yes Xus kho Vaj ntxwv tus nom tus tub, Yes Xus kho tus neeg tuag ceg, Yes Xus faib cov ncuav mov rau tsoom sid, Yes Xus mus kev saum dej ntuj, Yes Xus kho tus neeg dig muag, Thiab Yes Xus tsa Las Ntxas Los sawv rov los.

Thaum Yes Xus tsa Las Ntxas Los sawv rov los, mas yog zaum 7. Nyob hauv txoj kev ntseeg mas tus lej 7, yog ib tug lej zoo kawg. Thaum Yes Xus ua lub cim no tas ces tsis ntev tom qab, lawv yuav muab Yes Xus ntes. Yog vim li no mas, zaj nyeem hnub no, tseem ceeb heev.

Zaj nyeem no, los kuj ntev hauj sim, peb tau ua siab ntev mloog. Yog muaj me nyuam yau, thaum txog ntu ob, yuav tau maj mam nyeem me ntis.

Zaj nyeem no, kuj phim rau tej lub caij zoo li tam sim no thiab. Vim nws hais txog txoj kev mob, kev tuag, kev quaj ntsuag, kev poob siab thiab kev ntseeg. Las Ntxas Los, Mas Tas thiab Mab Liab puav leej yog Yes Xus cov phooj ywg. Txoj kev ntaus phooj ywg mas tseem ceeb kawg.

Kom peb to taub zoo txog Ntawv Ntshiab mas, peb kuj ua zoo mloog thiab saib cov neeg tshwm nyob hauv tej zaj zoo li no thiab. Nyob hauv zaj hnub no, mas muaj ntau tus neeg : – Thaum pib, muaj Tos Mas, uas nws yog ib tug neeg uas tsis to taub dab tsi li (zoo ib yam li peb thiab). – Ntxiv mus muaj Mas Tas, uas yog tus uas tau muab Yes Xus yws. Tab sis, nws qhov muag tsis tau pom los, nws txoj kev ntseeg ruaj thiab khov. – Muaj Mab Liab, nws yog tus nyob hauv tsev thiab tawm khiav mus ntsib Yes Xus tom kev. – Muaj Las Ntxas Los, uas yog tus tau tuag thiab sawv rov los. – Thiab muaj Yes Xus.

Peb maj mam xav saib nyob hauv zaj Ntawv Moo Zoo no, ib tug hais qhia tau dab tsi rau ib tug.

Muaj ntau yam los sib raws :

  • 1) Thaum Yes Xus tsis nyob ntawd ; nws tus phooj ywg Las Ntxas Los tau tas sim neej lawm.
  • 2) Yes Xus hnov Mas Tas yws nws thiab hnov Mab Lias cov lus hais tias : « Huab Tais, yog koj ntxov tuaj txog ntawm no, mas kuv tus nus yuav tsis tuag ».

Nyob ntawm peb ne, puas muaj tej zaum peb kuj tau hais los xav li ntawd thiab ? Peb cov tau teev Ntuj ua ke ntawm no, puas muaj leej twg xav hais ob peb lo lus : saib nws puas tau ntsib tej lub caij uas thaum nws thov Ntuj, zoo nkaus li Tswv Ntuj kuj tsis nyob ntawd lawm thiab.

  • 3) Mas Tas mob siab npaum li cas los, nws txoj kev ntseeg tsis tu ncua : « Huab Tais, kuv ntseeg. Kuv ib txwm ntseeg hais tias koj yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj nyob hauv lub qab ntuj no. »

Lub caij no, peb sawv daws tab tom ntsib kev nyuaj siab ntxhov plawv. Ua neej nyob kuj tsis yooj yim kiag li. Peb ua dab tsi, peb thiaj li sib txhawb kom peb txoj kev ntseeg thiab kev tso siab ruaj tuaj ?

  • 4) Thaum ntawd, Yes Xus kuj tau nrog sawv daws quaj thiab (tsis txwv txoj kev quaj, yog pes tau tias muaj siab thiab mob siab tiag tiag). Tab sis, yuav tsum txob tso txoj kev mob siab, ua hmab dawm tes hlua dawm taw. Ntawm Yes Xus, nws thiaj li sawv tsa suab.
  • 5) Las Ntxas Los tuag tiag tiag : «Nws tuag tau plaub hnub lawm : nws twb tsw lawm. » Niaj hnub no, tej zaum peb kuj muaj kev poob siab rau peb lub neej thiab… rau tej yam uas peb tsis tau npaj ua ntej ! Ua li, peb puas yuav nyob quaj tos xwb lod ? Nej hnub no, peb tej lus qhuab qhia yog dab tsi ?
  • 6) Yes Xus tsa Las Ntxas Los sawv rov los : « Las Ntxas Los, koj tawm los nraum no ! ». Yes Xus ua tau tej yam uas tsis tau muaj ib tug neeg ua li. Lo lus « Tsa sawv rov los » yog dab tsi ? Puas yog txoj kev tuag thiab sawv rov los xwb lod ? Yus xav hauv yus tug kheej saib, niaj hnub ntawm no, Yes Xus qhia tau dab tsi rau yus ? (Xws li, kev nyuaj siab, kev ntshai, kev txhaum, kev hiam, kev khib…) Peb puas thov kom Yes Xus pab peb tshem tej pob zeb ua nra, uas peb niaj hnub ris nyob hauv peb lub neej ?
  • 7) Thaum kawg, Yes Xus kom peb pab Las Ntxas Los : « Nej daws cov saw, nej cia nws mus nws. » Ntawm kuv ne, kuv yuav ua tau dab tsi los pab lwm tus neeg, kom nws tawm hauv nws « lub ntxa » ? Rau cov me nyuam yau, peb qhia lawv ua yeeb yam tes taw piav txog zaj nyeem no ; los sis puas kom lawv teeb ib daim duab cav tias « Yes Xus yog txoj sia ».

Thaum peb mloog cov lus no tas lawm, peb tau nyob twj ywm thiab ua ke npaj cov zaj thov Ntuj. (Mus xyuas cov nyob hauv « CCFD Terre Solidaire du secteur de Massy – Verrières », los lwv cov) :

Pib Thov Ntuj Peb tso siab tias « tus Cawm Seej, nws yuav tsis tso peb tseg », nws yuav tsi tig rov qab nyob hauv « nws txoj kev hlub peb ». Peb yuav cev peb cov lus thov nws rau lub Koom Txoos thiab rau lub ntiaj teb neeg. Txais : Peb thov Koj, Huab Tais Leej Txiv siab zoo. « Ô kuv cov neeg ! Kuv yuav tso kuv Leej Ntuj Plig tuaj nplij nej, ces nej yuav muaj txoj sia nyob mus li » Huab Tais Tswv Ntuj, koj yog tus tsim lub qab ntuj khwb, peb thov koj rau lub Koom Txoos kev ntseeg, rau cov tuav koj Leej tub Yes Xus lub npe, kom lawv muaj lub tswv yim los pab peb ua neej nyob, kom lawv txawj tshaj koj cov lus qhuab qhia sib zam sib hlub, kom sawv daws txawj txuag lub ntiaj teb uas koj tau tsim tseg thiab kom peb txawj tso siab rau koj. Txais

« Kwv tij sawv daws, cov neeg uas tsuas nyiam lub cev xwb, yuav ua tsi tau Tswv Ntuj cov tub txib ». Huab Tais Tswv Ntuj, peb yuav thov koj rau cov nom tswv, cov tuav qav tuav num kom lawv pab txuag lub ntiaj teb no, uas yog peb sawv daws lub tsev ; txhawj xeeb txog cov neeg txom nyem. Ua li mas peb thiaj li yuav tsim tau txoj kev thaj yeeb nyab xeeb nyob mus li. Txais

« Mas Tas, khiav mus ntxhi twj ywm rau nws niam hluas Mab Liab hais tias : « Xib Hwb tuaj txog tod lawm, nws hu koj ». Huab Tais Tswv Ntuj, koj yog tus tsim lub ntiaj teb no, peb thov koj kom cov neeg nyob thoob ntiaj teb pab txuag tus hlob tus yau kom sawv daws tau nyob huv sib npaug zos, kom muaj kev kho mob, kev kawm, kev nrhiav noj nrhiav haus, raws li siab xav. Txais

« Tab sis Leej Pleev lub Tswv Yim muaj txoj sia, vim kev ncaj. » Huab Tais Tswv Ntuj, peb thov koj rau peb tsoom neeg uas tab tom raug tus mob Kos Los Nas ntawm no. Kom peb sawv daws txawj txuag peb, thiab txawj pab cov neeg nyob twm zeem, cov neeg tau txais kev ntsoj kev ntsuag, thiab cov yuav tau los txais lub Cim Ntxuav rau tom qab lub caij Hla tuaj no. Txais

Txuas ntxiv no mus, nyias hais nyiaj zaj los kuj tau thiab…

G- Huab Tais, koj nco txog koj cov neeg, uas tau sib sau, koom siab koom ntsws, thov txog koj hnub no. Thov koj mloog peb cov lus vam khom koj : Kom txoj kev mob kev nkeeg txhob nphav peb, kom peb txoj kev ntseeg hlob tuaj, kom peb muaj zog thiab muaj peev xwm sib pab, sib hlub mus lawm yav tom ntej, Koj yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev, khuv leej neeg thiab pub kev thaj yeeb rau tas txhua yim, uas tau ntsib kev txom nyem lub caij no thiab lawm yav tom ntej, mus tas ib txhiab ib txhis. Ua li. Hnub no, yog hnub chiv nyob hauv lub caij plaub caug, peb nco ntsoov pab cov koos haum xws li lub CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) thiab lwm cov.

G- Yog vim tus cawm peb, nws qhia rau peb. Peb thiaj li muaj cuab kav hais tias :

Peb Txiv nyob saum ntuj, Koj muaj koob meej nto moo lug mus li, Koj hwj huam los txog. Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no zoo li nyob saum ntuj. Hnub no koj muab mov txaus pub peb noj ; Koj zam rau peb zoo li peb zam rau luag. Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab, Koj txhob tso peb tseg, ua kom peb dim ntawm tus phem. Ua li

Ib tug hais zaj thov Ntuj ntawm no : Huab Tais, peb thov koj npo peb ntawm txhia yam phem. Koj pub peb nyob thaj yeeb tas peb sid ; koj ua siab zoo nres peb, peb thiaj yuav dim ntawm txoj kev txhaum, yuav nyob nyab xeeb tsis raug kev ntxov, vim peb tso siab tos txog hnub tus cawm peb, Yes Xus Pleev, rov tuaj.

G : Caw sawv daws koom siab hais zaj thov Ntuj ntawm no : Huab Tais Yes Xus, kuv ntseeg tseeb tias koj tuaj nyob hauv cov mov mog thiab cov ntshav peb txais ntawm koj los. Kuv nyiam koj, koj yog tus caw kuv txoj sia. Kuv zoo siab txais koj tuaj nyob hauv kuv lub siab lub plawv. Koj tuaj coj kuv lub neej kom ntshiab tuaj. Tas kuv sim neej, koj hlub kuv, koj tuaj yug kuv txoj sia, kom kuv paub khaws koj cov lus qhuab qhia ua neej nyob. Kev ua Vaj, kev muaj Hwj Huam, kev nto Koob Meej yog koj tug mus tas ib txhiab ib txhis. Ua li.

Hais zaj thov Ntuj no tas, peb nyob twj ywm, txhob hais lus. Ces mam li hu ib zaj nkauj ua ke.

Thaum kawg, ib tug laus mam li pov dej ntshiab rau sawv daws :

Thov kom Huab Tais Tswv Ntuj pom fwm peb ! Thov kom nws dauv muag los ntsia peb, thiab pub nws txoj kev thaj yeeb nyab xeeb rau peb… Tau ob peb hnub tas los no, peb tau ua lub hmoov cav txog Tswv Ntuj tuaj qhia Niam Mab Liab. Yes Xus tau cob nws niam rau peb, zoov nkaus peb sawv daws leej niam thiab. Peb muaj cai thov nws rau peb txhua tus.

Peb hu zaj :

Koj nyob zoo Mab~ Liab, txiaj ntsim pub koj lub siab. Huab Tais Ntuj nrog koj nyob~, koj tau koob tau hmoov tshaj sawv daws poj~ niam~ tib~ si, thiab koj plab lub~ txiv Yes~ Xus tau koob tau hmoov. Mab Liab, Huab Tais Ntuj leej~ niam, nyem no t hiab thaum txog peb lub caij dua. Koj thov pab peb cov neeg txhaum. Ua li.

XTY – Zaj thov Ntuj rau hnub Chiv 5 – Caij Plaub caug Xyoo A : Txiv Tswv Qhia Michel PANSARD

Ntsuab-Rwg Thoj