Taug txoj kev ntawm tus Ntoo Khaub Lig thiab

Hawm tus Ntoo Khaub Lig

qhia txog taug txoj kev ntawm tus Ntoo Khaub Lig, kuv tsuas txhais cov npe ntawm lub chaw ua Yes Xus tau raug tsim txom.

Taug txoj kev ntawm tus Ntoo Khaub Lig

1 – Lawv txiav txim tua Yes Xus.

2 – Yes Xus kwv nws tus Ntoo Khaub Lig

3 – Yes Xus ntog zaum ib.

4 – Yes Xus ntsib nws niam Mab Liab

5 – Pob Zeb DE CYRENE pab Yes Xus kwv nus tus Ntoo Khaub Lig

6 – Véronique so Yes Xus lub ntsej muag.

7 – Yes Xus ntog zaum ob.

8 – Yes Xus qhia rau cov poj niam nyob Yes Lus Xas Les.

9 – Yes Xus ntog zaum peb.

10 – Lawv muab Yes Xus cov khaub ncaws los sib faib.

11 -Lawv muab Yes Xus ntsia saum tus Ntoo khaub Lig

12 – Yes Xus tuag saum tus Ntoo Khaub Lig.

13 – Lawv muab Yes Xus nqis ntawm tus Ntoo Khaub Lig.

14 – Lawv muab Yes Xus coj mus tso hauv lub qhov zeb.

Hawm tus Ntoo Khaub Lig, kuv tsuas txhais qhov tseem ceeb xwb

Hawm tus Ntoo Khaub Lig.

Zaj thov ntuj ua ntej:

G : Tswv Ntuj peb paub tias koj hlub neeg, koj thiaj li muab koj leej tub tso los cawm lub ntiaj teb neeg ; niaj hnub no, koj qhia koj txoj kev hlub rau peb, peb xav ua raws li Yes Xus uas taug kev ntawm nws txoj kev tuag. Txhawb peb ib yam li koj tau txhawb nws, ua kom peb dawb huv nyob hauv qhov tsis paub meej ntawm nws hnub sawv rov los. Nws tus ua nrog koj kav thiab nrog Leej Ntuj Plig nyob rau tam sim no mus txog txhiab niaj tim pus xyoo.

Ua li

Txoj ntawv Moo Zoo ntawm kev mob siab ntawm Yes Xus raws lis Zam  : (Tshooj :18 thiab 19)

Yes Xus hais li ntawd tas, ces nws nrog nws cov thwj tim mus rau tus kwj deg Kes Nroos sab tim ub.  Muaj ib lub vaj nyob ntawd.   Yes Xus thiab cov thwj tim mus hauv lub vaj.  

Yus Das, tus uas muab Yes Xus rau luag, kuj paub qhov chaw ntawd thiab, vim Yes Xus thiab cov thwj tim sib sau ntau zaus nyob ntawd. 

Yus Das coj pab peeb zeej thiab ib co zov keeb tuaj.  Yog cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais sau cov zov keeb ntawd.  Lawv taws teeb, taws tsau thiab nqa ntaj nqa riam tuaj. 

Yes Xus paub ib puas tsav yam uas yuav tshwm sim tuaj raug nws, ces nws tawm los hais rau lawv tias :  « Nej nrhiav leej twg ? » 

Lawv  teb rau nws tias :  « tus Yes Xus Nas Xas Les. »   Yes Xus hais rau lawv tias :  « Yog kuv. »  Yus Das, tus muab Yes Xus rau luag nrog  lawv sawv ua ke. 

Thaum Yes Xus hais rau lawv tias : « Yog kuv », mas lawv thaub qab thiab lawv ntog pem teb.

Yes Xus rov nug lawv dua tias :  « Nej nrhiav leej twg ? »   Lawv hais tias :  « Yes Xus Nas Xas Les. »  

Yes Xus teb tias :  « Kuv twb hais rau nej tias yog kuv.  Yog nej nrhiav kuv, mas nej cia cov no mus. »  

Qhov no tshwm sim raws li lo lus uas nws xub hais tseg tias :  « Cov uas koj muab rau kuv, mas kuv tsis ua ib tug ploj li. »  

Xis Moos Pob Zeb muaj ib rab ntaj.  Nws rho hlo nws rab ntaj tib ntag rau tus thawj leej choj tus qhev, txiav raug nws sab pob ntseg xis lub qia ntsej tu nrho.  Tus qhev no hu ua Mas Kws.

Yes Xus hais rau Pob Zeb tias :  « Koj ntxig ntaj rau hauv hnab.  Lub ntim uas Leej Txiv muab rau kuv, kuv yuav tsis haus lod ? » 

Pab peeb zeej nrog tus lwm txheeb, thiab cov zov keeb Yus Das ntes Yes Xus.  Lawv muab Yes Xus khi. 

Lawv xub coj nws mus tim As Nas tsev.  As Nas yog Kais Fas yawm txiv.  Xyoo ntawd yog Kais Fas ua tuam leej choj.  

Kais Fas yog tus tau tawm tswv yim rau cov Yus Das hais tias : « Cia ib tug neeg this tsoom pej xeem tuag mas zoo dua. »

Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim raws Yes Xus qab.  Tus thwj tim ntawd yog tus tuam leej choj ib tug swm neeg, ces nws tau nrog Yes Xus chaws  mus hauv  tus tuam leej choj lub tshav loog. 

Hos Pob Zeb nyob sab nraud, nws sawv ze ntawm qhov rooj.  Lwm tus thwj tim uas swm tus tuam leej choj tawm los, nws hais lus rau tus ntxhais txib zov qhov rooj, ces nws kom Pob Zeb chaws mus hauv. 

Tus ntxhais txib zov qhov rooj hais rau Pob Zeb tias :  « Koj tsis yog tus neeg ntawd ib tug thwj tim lod ? »   Pob Zeb hais tias :  « Kuv tsis yog. »   

Cov tub qhev thiab cov zov keeb rauv ib cub taws thee, vim lub caij ntawd no no.  Lawv nyob ntawd nte taws.  Pob  Zeb kuj nrog lawv nyob ntawd nte taws thiab.

Tus tuam leej choj nug Yes Xus txog nws cov thwj tim thiab nws cov lus qhia. 

Yes Xus teb rau tus tuam leej choj  tias :  « Kuv tab meeg hais lus rau lub qab ntuj neeg.  Kuv niaj hnub qhia nyob hauv cov tsev txoos thiab hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj uas tas tsoom Yus Das tuaj sib txoos.  Kuv tsis tau nyiag hais ib yam dab tsi. 

Tim li cas koj nug kuv ?  Koj nug cov uas tau hnov tej lus kuv hais rau lawv.  Cov ntawd paub tias kuv tau hais dab tsi. »  

Thaum Yes Xus hais li ntawd, mas cov zov keeb uas sawv ntsug nyob ntawd,  muaj ib tug ib tawg ncuav rau Yes Xus, nws hais rau Yes Xus tias :  « Koj  teb li ntawd  rau tus tuam leej choj lod ! »  

Yes Xus teb rau tus zov keeb tias : « Yog kuv hais lus phem, koj ua pov thawj qhia saib qhov twg phem.  Hos yog kuv hais raug lawm, vim li cas koj thiaj ntaus kuv ?”  

As Nas xa Yes Xus mus rau tuam leej choj Kais Fas.  Yes Xus tseem khi rawv li qub.

Xis Moos Pob Zeb nyob ntawd nte taws.  Lawv hais rau nws tias :  « Koj tsis yog nws ib tug thwj tim lod ? »  Pob Zeb tsis lees, nws hais tias : “Kuv tsis yog.”  

Tus tuam leej choj muaj ib tug qhev, nws yog ib tug txheeb ze tus qhev uas raug Pob Zeb txiav ib sab qia ntsej, nws hais tias :  « Kuv twb pom koj nrog nws nyob hauv lub vaj los tsis sub ? »  

Pob Zeb rov qab tsis lees, ces tam sis ntawd ib tug qaib qua.

Lawv coj Yes Xus tim Kais Fas tsev mus rau hauv lub tsev txiav txim.  Thaum ntawd  kaj ntug lawm.  Tab sis cov Yus Das tsis mus hauv lub tsev txiav txim, kom lawv txhob tsuas yam tsis huv, lawv thiaj yuav noj tau pluas Hla. 

Pis Las Tos thiaj li tawm tuaj cuag lawv, nws hais tias :  « Nej muaj lus dab tsi, nej thiaj tuaj kom tus neeg ntawd ? »  

Lawv teb rau Pis Las Tos hais tias : « Yog tus neeg no txhob yog neeg phem, mas peb yuav tsis coj nws tuaj rau koj. »  

Pis Las Tos hais rau lawv tias :  « Nej coj nws mus, nej txiav txim rau nws raws li nej txoj cai. »   Cov Yus Das hais rau Pis Las Tos tias : « Txoj cai tsis pub peb muab ib tug neeg tua. »  

Qhov no tshwm sim raws li lo lus Yes Xus tau xub hais qhia tias nws yuav tsum tuag zoo li cas. 

Pis Las Tos thiaj rov chaws mus hauv lub tsev txiav txim, nws hu Yes Xus los, nws hais tias :  « Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ? »  

Yes Xus teb tias :  « Puas yog koj hais koj, los yog luag tej hais txog kuv li ntawd rau koj ? »  

Pis Las Tos teb tias : « Kuv puas yog ib tug Yus Das ?  Koj haiv neeg thiab cov thawj leej choj coj koj tuaj rau kuv.  Koj tau ua dab tsi ? » 

Yes Xus teb tias :  « Kuv lub Ceeb Tsheej tsis nyob hauv lub qab ntuj no.  Yog kuv lub Ceeb Tsheej nyob hauv lub qab ntuj no, mas kuv cov neeg yuav sawv ntaus rog thaiv kom kuv txhob poob rau hauv cov Yus Das txhais tes.  Tab sis, kuv lub Ceeb Tsheej tsis nyob hauv lub qab ntuj no. »  

Pis Las Tos hais rau Yes Xus tias :  « Ua li koj yog vaj lod ? »   Yes Xus teb hais tias :  « Yog koj hais tias kuv yog vaj.  Yog vim qhov ntawd kuv thiaj yug los, thiab yog vim qhov ntawd kuv thiaj tuaj nyob hauv lub qab ntuj no :  kuv tuaj ua tim khawv txog qhov tseeb.  Leej twg yog txoj kev tseeb tug, mas nws mloog kuv lub suab. »  

Pis Las Tos hais rau Yes Xus tias : « Qhov tseeb yog dab tsi ? » Thaum Pis Las Tos hais li no tas, nws tawm rov mus cuag cov Yus Das, nws hais rau lawv tias :  « Kuv tsis pom ib yam tsim nyog raug txim nyob hauv tus neeg ntawd. 

Tab sis raws li nej kev cai, mas txog lub Ntees Hla kuv tso ib tug neeg mus.  Nej puas xav kom kuv tso cov Yus Das tus vaj ? »  

Lawv rov qab nthe nrov tias :  « Txhob tso nws, tso Npas Las Npas ! »  Npas Las Npas yog ib tug tub sab.

Ces Pis Las Tos coj Yes Xus mus, nws kom lawv nplawm Yes Xus. 

Cov tub rog xuas ib co pos ntxias ua ib lub kauj, lawv muab tso saum Yes Xus taub hau.  Lawv muab ib lub tsho ntev liab tshiab rau Yes Xus hnav.

Lawv txav los ze nws, lawv hais tias : « Nyob kaj lug, cov Yus Das tus vaj, »  ces lawv ntaus nws tej niag teg.

Pis Las Tos rov tawm mus nraum zoov, nws hais rau lawv tias :  « Nej saib, kuv coj tus neeg no tawm los rau nej, kom nej paub tias kuv tsis pom ib yam tsim nyog raug txim nyob hauv nws. »  

Yes Xus tawm los sab nraud, nws ntoo lub kauj pos thiab hnav lub tsho ntev liab tshiab, ces Pis Las Tos hais rau lawv tias :  « Nej ntsia tus neeg no. »  

Thaum cov thawj leej choj thiab cov zov keeb pom Yes Xus, lawv nthe nthe hais tias :  « Muab dai saum ntoo cuam !  Muab dai saum ntoo cuam ! »   Pis Las Tos hais rau lawv tias :  « Nej coj nws mus, nej muab nws dai saum ntoo cuam.  Vim tias kuv tsis pom ib yam tsim nyog raug txim nyob hauv nws. »  

Cov Yus Das teb rau Pis Las Tos tias : « Peb muaj ib Txoj Cai, raws li Txoj Cai ntawd, mas nws yuav tsum tuag, vim nws tsa nws ua Tswv Ntuj Leej Tub. »

Thaum Pis Las Tos hnov lo lus ntawd, mas nws haj yam ntshai. 

Ces nws rov chaws mus hauv lub tsev txiav txim.  Nws hais rau Yes Xus tias :  « Koj nyob qhov twg tuaj ? »   Tab sis Yes Xus tsis teb ib lo lus rau nws li. 

Pis Las Tos thiaj hais rau Yes Xus tias :  « Koj tsis hais lus rau kuv. Koj puas paub hais tias kuv muaj hwj huam tso tau koj mus, thiab muaj hwj huam muab koj dai saum ntoo cuam ? »

Yes Xus teb hais tias : « Yog koj tsis tau txais hwj huam saum ntuj los, mas koj yuav ua tsis tau dab tsi rau kuv.  Vim li ntawd, tus muab kuv rau koj, nws muaj ib qho txhaum loj dua. »  

Txij ntawd los, Pis Las Tos nrhiav kev tso Yes Xus.  Tab sis cov Yus Das nthe nthe hais tias : « Yog koj tso tus neeg ntawd mus, mas koj tsis yog Xes Ntxas phooj ywg.  Leej twg tsa nws ua vaj, mas nws sawv tiv Xes Ntxas. »  

Thaum Pis Las Tos hnov cov lus no, nws kom lawv coj Yes Xus tawm mus sab nraud.  Ces Pis Las Tos mus zaum saum lub theej kiab txiav txim, ntawm qhov chaw hu ua Tshav Txiag Zeb, lus Hes Nplaws hais tias Nkas Npas Thas.  

Hnub ntawd, yog Hnub Npaj ua lub Ntees Hla.  Thaum ntawd kwv yees ze kaum ob teev tav su.  Pis Las Tos hais rau cov Yus Das tias :  « Nej ntsia nej tus vaj. »  

Cov Yus Das nthe nrov nrov tias :  » Muab tua !  Muab tua !  Muab dai saum ntoo cuam !  » Pis Las Tos hais rau lawv tias :  « Kuv yuav muab nej tus vaj dai saum ntoo cuam lod ?  » Cov thawj leej choj teb hais tias : « Peb tsuas muaj Xes Ntxas ua peb tus vaj xwb. »  

Ces Pis Las Tos muab Yes Xus rau lawv, kom lawv coj nws mus dai saum ntoo cuam. Lawv thiaj li coj Yes Xus mus.  

Yes Xus kwv nws tus ntoo cuam.  Nws tawm mus txog qhov chaw hu ua « Khauj Khaum Taub Hau », uas lus Hes Nplaws hu ua « Nkos Nkos Thas. »

Lawv muab nws dai rau saum ntoo cuam nyob ntawd.  Lawv muab ob tug neeg dai saum ntoo cuam xws li nws thiab, ib tug nyob ib sab, Yes Xus nyob nruab nrab. 

Pis Las Tos sau ntawv rau saum ib daim txiag ; nws kom muab tso saum tus ntoo cuam.  Cov npe ntawv saum daim txiag sau hais tias : Yes Xus Nas Xas Les, cov Yus Das tus vaj.  

Coob leej Yus Das nyeem cov lus saum daim txiag, vim qhov chaw uas lawv muab Yes Xus dai saum ntoo cuam nyob ze lub nroog,  thiab lawv sau ua lus Hes Nplaws, lus Las Tis Nas, thiab lus Hes Las. 

Cov thawj leej choj Yus Das hais rau Pis Las Tos tias :  « Koj tsis txhob sau tias :  Cov Yus Das tus vaj, yuav tsum sau tias « Tus ntawd hais tias : Kuv yog cov Yus Das tus vaj. »  

Pis Las Tos teb hais tias :  « Qhov kuv sau, mas twb sau tas lawm. »

Thaum cov tub rog muab Yes Xus dai saum ntoo cuam tas, lawv muab Yes Xus cov ris tsho faib ua plaub tsw, ib tsw rau ib tug tub rog.  Lawv muab lub tsho ntev faib, tab sis lub tsho ntev tsis muaj leej leeg, yog tsho ntos ua ib daig xwb mus rau nram taw. 

Cov tub rog sib tham tias :  « Peb txhob muab lub tsho ntev dua, peb twv saib leej twg yuav tau lub tsho ntawd. »  Ua li mas tshwm sim raws li Ntawv sau cia tias : Lawv sib faib kuv cov khaub ncaws, lawv twv saib leej twg yuav tau kuv cov ris tsho. Cov tub rog tau ua  li ntawd.

Yes Xus niam thiab nws niam tus niam hluas, nrog Mab Liab uas yog Khos Pas poj niam, thiab Mab Liab Mas Ntas Las,  lawv sawv ze tus ntoo cuam.  

Yes Xus pom nws niam, thiab pom tus thwj tim uas nws nyiam sawv ze nws niam, ces nws hais rau nws niam tias :  « Niad, tus ntawd yog koj tus tub. »  

Thiab Yes Xus hais rau tus thwj tim tias :  » Tus ntawd yog koj niam.  » Txij lub sij hawm ntawd los, tus thwj tim coj Mab Liab mus nyob hauv nws tsev.

Ua li ntawd tas, nws paub tias zaum no ib puas tsav yam tiav tas lawm, nws hais tias :  » Kuv nqhis dej », kom xwv muaj raws li Ntawv sau tseg. 

Muaj ib hub kua qaub puv nkaus nyob ntawd.  Lawv muab ib thooj rwb tub kua qaub chob rau ib tug ntsis pas nroj his xaus cev mus rau Yes Xus qhov ncauj. 

Thaum Yes Xus haus qhov kua qaub tas, nws hais tias :  « Ib puas tsav yam tiav tas lawm. »  Ces Yes Xus nyo taub hau, nws tso nws tus ntsuj plig tawm mus.

Hnub ntawd yog Hnub Npaj, mas cov Yus Das tsis xav cia cov tuag lub cev dai saum ntoo cuam hnub Xas Npas Tos, vim tias hnub Xas Npas Tos ntawd yog ib lub hnub nyoog loj. Cov Yus Das thov Pis Las Tos kom muab cov neeg dai saum ntoo cuam ob sab ceg lov thiab muab lawv lub cev txo nqes los.

Cov tub rog thiaj tuaj muab thawj tug ob sab ceg lov, thiab muab lwm tus uas nrog nws dai saum ntoo cuam ob sab ceg lov. 

Thaum lawv los txog ntawm Yes Xus, lawv pom nws twb tuag lawm, lawv tsis muab nws ob sab ceg lov, 

tab sis ib tug tub rog xuas nws rab hmuv hno Yes Xus phab tav, tam sis ntawd ib co ntshav thiab ib co dej tawm los.  

Tus uas tau pom qhov ntawd ua pov thawj hais.  Nws ua tim khawv hais qhov tseeb, nws paub tias qhov nws hais muaj tiag. Nws hais tej ntawd kom nej ntseeg. 

Tej xwm no tshwm sim kom muaj raws li Ntawv sau cia tias :  Nws cov pob txha tsis lov ib tug li.

Tseem muaj lwm lo lus hauv Ntawv hais tias :  Lawv yuav ntsia tus uas lawv nkaug.

Thaum tej xwm ntawd tshwm tuaj tas, Yos Xes nyob As Lis Mas Tias tuaj thov Pis Las Tos kom kheev nws txo Yes Xus lub cev.  Pis Las Tos tso lus rau Yos Xes.  Ces Yos Xes mus txo Yes Xus lub cev.  Yos Xes yog Yes Xus ib tug thwj tim, tab sis nws tsis pub luag tej paub vim nws ntshai cov Yus Das. 

Nis Kos Des Mos kuj tuaj thiab.  Nis Kos Des Mos yog tus uas thaum chiv thawj, nws tuaj cuag Yes Xus hmo ntuj.  Nws nqa ib cov tshuaj qhwv tuag tuaj : yog txab txiv yoov xyaw txab xyab phij, kwv yees hnyav li ib puas choj. 

Lawv txo Yes Xus lub cev los, lawv xuas tej pluaj hlab ntaub pleev tshuaj tsw qab los qhwv nws lub cev,  raws li cov Yus Das kev cai tu zam. 

Nyob ntawm thaj chaw uas luag muab Yes Xus dai saum ntoo cuam, muaj ib lub vaj.  Nyob hauv lub vaj ntawd muaj ib lub ntxa tshiab uas tseem tsis tau tso ib tug tuag rau hauv li. 

Vim tias hnub ntawd yog cov Yus Das Hnub Npaj, thiab lub ntxa ntawd  nyob ze, ces lawv muab Yes Xus zwm rau hauv lub ntxa ntawd.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Thov Ntuj :

1 – Rau lub Koom Txoos Kev Ntseeg

2 – Rau Txiv Vaj Qhia Benoit XVI

3 – Rau cov Leej Choj thiab cov neeg ntseeg

4 – Rau cov neeg tseem tab tam yuav npaj los ua neeg ntseeg ntuj

5 – Rau cov ntseeg sib koom siab nyob thoob ntiaj teb

6 – Rau cov Yus Das

7 – Rau cov ntseeg

8 – au cov neeg tseem tsis tau paub Tswv Ntuj

9 – Rau cov nom tswv, tswj hwm pej xeem

10 – Rau cov neeg ua raug kev txom nyem rau lub sib hawm no, vim muaj ib tug kab mob ua muaj kev sib kis thoob plaws sawv daws.

11 – Rau peb cov neeg muaj kev nyuaj siab

12 – Rau txhua lub teb chaws uas cuam tshuam los ntawm tus kab mob coronavirus.

Thov Tswv Ntuj kawg :

G : Nyob rau saum tus ntoo Khaub Lig, Yes Xus tseem niaj hnub thov Tswv Ntuj Leej Txiv rau peb.Tswv Ntuj sib txuas lus nrog peb vim muaj Leej Ntuj Plig los nrog peb nyob ntawm peb txoj kev sib koom siab vim lis ntawv peb thiaj muaj cuab kav hais zaj thov peb Txiv Tswv Ntuj zoo li Yes Xus qhia rau peb.

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.

G : Tswv Ntuj peb thov koj. Tso nqe los rau saum peb koj cov koob hmoov nplua mias. Peb ntseeg tias peb yuav sawv rov los : muab koj txoj kev zam, thiab txoj kev kaj siab lug rau peb kom peb txoj kev ntseeg tsuas muaj loj zuj zus mus. Peb thov koj ntawm koj Leej Tub Yes Xus Pleev.

Ua Li;

Pawg ntseeg nyob rau As Mes Lis Kas nyob rau lub lav Winsconsin nrog rau tus txiv plig Paul FLISS kuj ua ib qhov qauv rau peb tau saib thiab yog li peb muab tso rau hauv no koj ib tsoom ntseeg pom thiab.

NTOO-CUAM-TXOJ-KEV-1

Ntsuab-Rwg Thoj