Hnub Dimanche ntawm lub Caij Hla.

Daim phiaj qhia cov neeg ntseeg nyob hauv tsev teev ntuj hnub Dimanche ntawm lub Caij Hla.

Thov Ntuj qhib lub txoos :

G : Hnub no, Tswv Ntuj uas yog peb Leej Txiv, koj pub txoj sia nyob mus ib txhis rau peb, los ntawm koj Leej Tub, nws hla dhau txoj kev tuag, thiab peb nco txog hnub nws sawv rov los. Thov kom Leej Ntuj Plig ua kom peb yog ib co neeg tshiab, peb thiab li yuav tau txais lub neej tshiab nrog koj Leej Tub Yes Xus Pleev,nrog Leej Tswv Yim Ntshiab nrog koj nyob mus txog txhiab niaj tim pua xyoo.

Ua Li.

Ntawv Moo Zoo :

Zam : Tshooj 20, nqe 1 rau 9.

Thawj hnub pib lub lis piam, thaum sawv ntxov, ntuj tsis tau kaj, Mab Lias Mas Ntas Las mus tom ntxa. Nws pom daim txiag zeb tshem ntawm lub ntxa lawm.

Mab Liab Mas Ntas Las khiav mus cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim, uas yog tus Yes Xus nyiam. Nws hais rau nkawd tias : « Lawv nqa Huab Tais tawm hauv ntxa lawm, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm. »

Pob Zeb tawm plaws mus, lwm tus thwj tim kuj tawm plaws thiab, nkawd mus tom ntxa.

Nkawd ob leeg ua ke khiav mus, tab sis lwm tus thwj tim  khiav nrawm dua Pob Zeb, nws khiav ua ntej, nws xub mus txog tom ntxa.

Nws khoov mus xauj, nws pom tej hlab ntaub nyob ntawd ; tab sis nws tsis chaws mus hauv. 

Ces Xis Moos Pob Zeb lawv tus thwj tim qab mus txog, nws chaws mus hauv lub ntxa. Nws pom cov hlab ntaub nyob ntawd,

hos daim ntaub qhwv taub hau kauv cia nyob lwm qhov, tsis xyaw cov hlab ntaub.

Ces lwm tus thwj tim uas xub mus txog ntawm lub ntxa mam li chaws mus hauv.  Nws pom ces nws ntseeg.

Vim  lawv tseem tsis tau to taub tias Yes Xus yuav sawv hauv cov tuag rov los raws li Ntawv qhia.

Huab Tais Pleev.  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Yes Xus sawv rov los.

Thaum nws hais rau nws cov phooj ywg.

Yes Xus Sawv rov los tiag tiag.

Hais zaj peb txiv nyob saum ntuj :

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.

Thov ntuj xaus :

Tus txiv tsev los tus niam tsev foom hmoov zoo rau sawv daws.

Thov kom Tswv Ntuj foom ib los lus zoo rau peb sawv daws, thov nws nyob nrog peb ! Tswv Ntuj tig nws lub ntsej muag los saib peb , nws ua peb nyob kaj siab lug, Peb thiaj li yuav yeej txoj kev muaj mob muaj nkeeg.

Alléluia, Yes Xus sawv rov los.

Quaj qu nej txoj kev zoo siab,Yes Xus sawv rov los.

Yes Xus muaj txoj siab nyob mus li ! Alléluia.

Hais zaj koj nyob zoo Mab Liab :

Koj nyob zoo, Mab Liab,

txiaj ntsim puv koj lub siab,

Huab Tais Ntuj nrog koj nyob,

koj tau koob tau hmoov tshaj sawv daws poj Niam tib si,

thiab koj plab lub Txiv Yes Xus tau koob tau hmoov.

Mab Liab, Huab Tais Ntuj tus Niam,

nyem no thiab thaum txog peb lub caij dua,

koj thov pab peb cov neeg txhaum.

UA LI.

Ntsuab-Rwg Thoj