HNub chiv 17 nruab xyoo – xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

Vaj phau 1 : tshooj : 3 nqe : 5; 7 txog 12

Lub ntsiab lus : Tus Vaj Xas Los Moos thov kom Tswv Ntuj pub lub tswv yim thoob tsib rau nws : Ces Tswv Ntuj pub.

5 Nyob Nkas Npas Oos, hmo ntuj Xas
Los Moos ua npau suav pom HUAB
TAIS tawm tuaj rau nws pom xyeem
thiab hais tias :
« Koj thov qhov koj xav kom kuv muab
rau koj. »

7 HUAB TAIS, nyem no koj tau tsa koj
tus tub txib ua vaj hloov nws txiv Das
Vis chaw. Kuv yog ib tug me nyuam tub
hluas xwb, kuv tsis txawj ntaus thawj.

8 Koj tus tub txib nyob nruab nrab haiv
neeg uas koj tau xaiv, yog ib haiv neeg
coob tas nrho suav tsis txheeb tshuaj tsis txhua.

9 Thov koj pub ib lub siab thoob tsib
txawj xav tom ntej tom qab zoo rau koj
tus tub txib kom nws txawj pom tias qhov
twg yog zoo, qhov twg yog phem. Vim
tias leej twg thiaj yuav txawj coj koj haiv neeg coob tas npaud ? »

10 Xas Los Moos thov li ntawd mas xis
HUAB TAIS siab.

11 HUAB TAIS hais rau Xas Los Moos tias :
« Koj tau thov li ntawd, koj tsis thov kom
koj tau ua neej laus nkoos, tsis tau thov
kom muaj nyiaj muaj kub, tsis thov kom
tau rhuav koj cov yeeb ncuab txoj sia.
Koj tau thov ib lub tswv yim thoob tsib
txawj xav tom ntej tom qab zoo.

12 Li ntawd, mas kuv yuav ua raws li koj thov.
Kuv pub ib lub siab ntse thiab thoob tsib
rau koj. Yav tas los lawm tsis tau muaj
leej twg muaj ib lub siab zoo li ntawd,
thiab yav tom ntej kuj tsis muaj leej twg
yuav tau lub siab zoo npaum no.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Los Mas : Tshooj : 8 nqe : 28 txog 30

Lub ntsiab lus : Cov neeg uas Tswv Ntuj hu los ua cov neeg ntseeg mas Tswv Ntuj pab lawv tas zog kom lawv txia ua xws li nws Leej Tub Yes Xus.

28 Peb paub tias Tswv Ntuj nres cov
neeg nyiam nws, nws nrog cov uas mloog
nws lub suab hu ua hauj lwm, kom lawv
tau qhov zoo, raws li tus nru lus uas nws npaj.

29 Cov neeg uas Tswv Ntuj xub
hu, nws faib txoj hmoov rau lawv kom
nws Leej Tub tus duab tshwm los nyob
hauv lawv. Leej Tub thiaj ua tij coj ib
tsoom kwv coob coob.

30 Cov uas Tswv Ntuj hu lawv, mas nws faib txoj hmoov
rau lawv. Cov uas Tswv Ntuj hu lawv,
mas nws ua kom lawv ncaj tuaj. Cov uas
Tswv Ntuj ua kom lawv ncaj tuaj, mas
nws kuj ua kom lawv muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 13 nqe : 44 txog 52

44 Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib hub
nyiaj faus rau hauv ib daim teb. Muaj ib
tug neeg mus nrhiav tau. Nws rov muab
zais, nws zoo siab, nws muag nws lub
cuab tam, ces nws mus muas daim teb ntawd.

45 « Ntuj lub Ceeb Tsheej tseem zoo li ib
tug tub luam nrhiav cov hlaws npliag deg zoo nkauj.

46 Thaum nws nrhiav tau ib lub hlaws nphiag deg muaj nqi loj, nws
mus muag nws lub cuab tam tas huv si,
ces nws mus muas lub hlaws npliag deg ntawd.

47 « Ntuj lub Ceeb Tsheej tseem zoo li ib
lub vas uas luag pov rau hauv dej ntuj.
Lub vas puav tau ntau tsav ntau hom ntses.

48 Thaum lub vas puv lawd, cov
tub puav ntses rub lub vas los tim ntug
nqhuab, lawv zaum, lawv mam li xaiv cov
zoo rau hauv tawb, hos muab cov tsis zoo pov tseg.

49 Thaum lub zim txwv kawg,
kuj yuav zoo ib yam li ntawd thiab : cov
tshiab tuaj txog, lawv yuav cais cov neeg
phem ntawm cov neeg ncaj.

50 Lawv yuav muab cov neeg phem pov tseg
rau hauv lub qhov hluav taws : nyob hauv,
sawv daws yuav quaj tom hniav nkawv.

51 « Nej puas to taub tas ib puas tsav yam ntawd ? »
Lawv teb rau Yes Xus tias : « Peb to taub. »
52 Yes Xus hais rau lawv tias :
“Ua li mas, thaum ib tug Kws Ntawv
Ntshiab los ua thwj tim hauv Ntuj lub
Ceeb Tsheej, nws zoo li ib tug tswv tsev
uas rho tau tej yam qub thiab tej yam
tshiab hauv nws lub cuab tam los.”

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj