Thawj hnub chiv ntawm lub caij 40. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Phau 5 : Tshooj : 26 Nqe : 4 – 10

lub ntsiab lus : Tus ua hauj lwm tsim qoob loo los tsim lwm yam nws zoo siab cev ib feem rau Tswv Ntuj ua Ntuj tsaug. Vim Tswv Ntuj pub kom yus muaj zog ua neeg twj lij, tsis tas yuav thov mov noj ntawm luag tej.

4 Niaj xyoo koj yuav ris ib kawg nplej tshiab tuaj rau tus Leej Choj. Tus Leej Choj yuav txais lub kawm ntawm koj tes mus txo rau hauv HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj lub taw thaj txi Ntuj.

5 Ces koj yuav hais cov lus no rau HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj : « Thaum ub, kuv txiv yog ib tug neeg As Las Mais nyob tsis ruaj chaw. Nws nqes mus Hais Nkws Tos teb, nws coj ib pab neeg tsawg mus. Ntev mus lawv coob tuaj ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog.

6 Cov Hais Nkws Tos hiam peb thiab tsis saib peb li. Lawv kom peb ua lawv qhev ces peb txom nyem tas nrho.

7 Peb thiaj hu txog HUAB TAIS, peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj. HUAB TAIS hnov peb lub suab, thiab ntsia peb txoj kev txom nyem, nws pom peb lub neej raug luag yuam.

8 HUAB TAIS tsa tes coj peb tawm Hais Nkws Tos teb los. Nws pab peb, nws hem cov Hais Nkws Tos kom lawv ntshai thiab nws ua hwj huam yees ntxwv.

9 Nws coj peb los txog qhov no, nws muab lub teb chaws no rau peb. Teb chaws no muaj mis nyuj thiab zib ntab
ntws lug.

10 HUAB TAIS, ntawm no yog thawj phaum qoob uas koj pub rau kuv, mas kuv nqa tuaj cev rau koj. » Koj yuav tso cov qoob ntawd rau ntawm HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj xub ntiag, thiab koj yuav pe HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Los Mas : Tshooj : 10 Nqe : 9 – 13

Lub ntsiab lus : Txawm yog Yus Das los Hes Las yeej tsis sib txawv.

9 Yog koj di ncauj lees tias Yes Xus yog Huab Tais, thiab koj lub siab ntseeg tias Tswv Ntuj tsa Yes Xus tuag sawv rov los, mas koj yuav txais kev cawm neeg.

10 Lub siab ntseeg tau txais kev ncaj los ua nws tug. Lub ncauj uas lees ntseeg txog Yes Xus tau txais kev cawm. Vim
Ntawv sau cia tias : ‘Tus ntseeg txog Huab Tais, nws yuav tsis poob ntsej muag.’

12 Li ntawd, txhob hais tias muaj cov Yus Das thiab muaj cov Hes Las ; lawv tsis sib txawv. Sawv daws muaj ib tug
Huab Tais xwb, yog tus Huab Tais pub paj tshab ntau rau cov neeg hu txog nws.

13 Vim Ntawv yeej sau cia tias : ‘Leej twg hu txog Huab Tais lub npe, nws yuav ntsib kev cawm neeg.’

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 4 Nqe : 1 – 13

Lub ntsiab lus : Yers Xus yeej dab phem ntxias.

1 Yes Xus rov ntawm dej Yos Las Das los, nws muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv nws. Leej Ntuj Plig coj Yes Xus mus nyob teb chaws suab puam

2 plaub caug hnub, dab phem ntxias Yes Xus. Tas lub caij ntawd Yes Xus tsis noj dab tsi li. Thaum dhau plaub caug hnub lawd, nws tshaib plab.

3 Dab phem hais rau Yes Xus tias : « Saib ! Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj hais kom lub pob zeb no txia ua mov. »

4 Yes Xus teb rau dab phem tias : « Muaj lus sau cia tias : Neeg tsis kawg muab mov los yug txoj sia xwb. »

5 Dab phem coj Yes Xus nce mus saum ib qho chaw siab. Ib sij huam, nws muab tas nrho cov ceeb tsheej nyob ntiaj teb
rau Yes Xus ntsia.

6 Ces dab phem hais rau Yes Xus tias : « Kuv yuav muab cov ceeb tsheej ntawd lub peev xwm thiab lub koob meej huv
tib si rau koj. Vim kuv tau txais ua kuv tug, kuv xav muab rau leej twg kuj tau ywj kuv siab.

7 Li ntawd, yog koj pe kuv, mas tej ntawd yog koj tug tas huv si. »

8 Yes Xus hais rau dab phem tias : « Muaj lus sau cia tias : Koj yuav pe Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj, koj yuav teev nws tib leeg xwb. »

9 Dab phem tseem coj Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les, ces dab phem muab Yes Xus tso saum lub ruv Tuam Tsev
Teev Ntuj. Dab phem hais rau Yes Xus tias : « Saib ! Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj dhia saum no lawm puag hauv,

10 vim muaj lus sau cia tias : Ntuj yuav txib nws cov tshiab, kom lawv zov koj.

11 Thiab tseem sau ntxiv tias : Lawv yuav nqa koj hauv lawv txhais tes, kom koj txhais taw txhob dawm ib lub pob
zeb li. »

12 Tab sis Yes Xus teb rau dab phem tias : « Muaj lus sau hais tias : Koj yuav tsis txhob ntxias Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj.

13 Dab phem ntxias Yes Xus kawg tswv yim, ces nws txav ntawm Yes Xus mus, tos dua lwm lub zoo sij hawm

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj