Hnub chiv 28e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Vaj : Tshooj : 5 Nqe : 14 – 17

Lub ntsiab lus : Es Lis Xais kho Nas Maas kom zoo hlo.

14 Nas Maas thiaj nqes mus hauv tus dej Yos Las Das, nws mus ntxuav cev xya zaus xws li Es Lis Xais hais, ces nws cov nqaij rov zoo tuaj xws li tus me nyuam mos tej nqaij. Nws huv tas lawm.

15 Nas Maas nrog nws cov tub txib rov los tom Tswv Ntuj tus neeg xub ntiag, nws hais tias : « Txij no mus, kuv paub tias tsis muaj dua lwm tus Tswv Ntuj nyob tas ntiaj teb. Tsuas kawg muaj ib tug xwb nyob His
Xas Lais teb ! Nyem no, kuv thov koj txais cov paj tshab uas koj tus tub txib cev rau koj no ! »

16 Es Lis Xais teb tias : « Kuv tuav txog HUAB TAIS lub npe, yog tus muaj sia, yog tus kuv teev. Kuv cog
lus tseeb tias kuv yuav tsis txais ib yam paj tshab li ! » Nas Maas txhob txhob Es Lis Xais kom txais cov paj tshab. Tab sis Es Lis Xais tsis kam txais.

17 Ces Nas Maas hais tias : « Yog koj tsis kam txais ib yam paj tshab, mas thov koj pub ib co av txaus kuv ob tug luj thauj, vim txij no mus koj tus tub txib yuav tsis txi lwm cov tswv ntuj ntxiv, nws tsuas txi HUAB TAIS tib leeg xwb. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 2 Nqe : 8 – 13

Lub ntsiab lus : Yes Xus cov neeg tshaj Ntuj lus raug luag tsim.

8 Koj nco ntsoov txog Yes Xus Pleev, uas nws sawv hauv cov tub tuag rov los, nws yug hauv Das Vis haiv neeg los, raws li kuv lub Moo Zoo qhia.

9 Vim kuv nyiam Leej Pleev, kuv thiaj raug txom nyem thiab raug saw hlau xauv kuv xws li ib tug neeg tau ua phem. Tab sis Tswv Ntuj lo lus tsis raug saw hlau xauv.

10 Kuv ua siab ntev nyiaj txhua yam pab Ntuj cov xaiv, kom lawv tau txais kev cawm, thiab txais lub hwj chim nyob mus li nyob hauv Yes Xus Pleev.

11 Lo lus no, yog ib lo lus tseeb : Yog peb nrog Leej Pleev tuag, mas peb yuav nrog nws muaj txoj sia.

12 Yog peb ntseeg ruaj nreb, mas peb yuav nrog nws ua vaj. Yog peb tsis lees nws, mas nws yuav tsis lees peb.

13 Yog peb tsis npuab nws, los nws tseem npuab peb, vim nws yuav rov tsis lees nws tsis tau.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 17 Nqe : 11 – 19

Lub ntsiab lus : Kaum tus neeg mob ruas.

11 Yes Xus taug kev mus Yes Lus Xas Les, nws hla Xas Mas Lias thiab Nkas Lis Lais ciam teb.

12 Thaum Yes Xus yuav mus hauv ib lub zos, muaj kaum tus mob ruas tuaj cuag nws, lawv nres nrug deb.

13 Lawv tsa suab hais nrov rau nws tias : « Xib Hwb Yes Xus, thov koj khuv leej peb. »

14 Yes Xus pom lawv, nws hais rau lawv tias : “Nej mus thws nej lub cev rau cov Leej Choj saib. » Thaum lawv tab tom mus, ces lawv lub cev huv.

15 Muaj ib tug hauv pab ntawd pom tias nws lub cev zoo lawm, ces nws tig hlo rov qab los, nws tsa suab nrov cav txog Tswv Ntuj.

16 Nws pe ntsej muag ti av rau ntawm Yes Xus ko taw, nws ua Yes Xus tsaug. Nws yog ib tug Xas Mas
Lias.

17 Yes Xus thiaj tsa ncauj hais tias : Tsis muaj kaum leej rov huv tuaj lod ? Tshuav cuaj leeg ne, lawv dua qhov twg lawm?

18 Ua cas tsuas muaj tus qhua no xwb thiaj rov los cav txog Tswv Ntuj ? »

19 Ces Yes Xus hais rau nws tias : « Koj sawv mus, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj