Kaum xyoo dhau tso lub chaw rau nthwv cua tshiab

Nyob zoo rau peb ib tsoom ntseeg hmoob sawv daws,

Ntawm no kuv yog niam Ntsuab Xwm Yaj/ Joanne Yang, kuv muaj lus zoo siab los hais qhia rau nej paub txog kuv pab neeg ua hauj lwm hauv lub aumônerie hmoob fab Kis teb. Kuv thov qhia rau peb cov ntseeg paub txog kuv tus kheej tias kuv yog ib tug niam tsev muaj 5 tug me nyuam. Kuv tau los txais txoj hauj lwm hauv lub aumônerie no yeeb vim kuv xav tias yuav yog ib txoj hauv kev pab rau kuv nkag siab zoo dua txog ntawm kev ntseeg. Kuv paub meej tias kuv yuav tau kawm tiag kuv thiaj li yuav paub mus txuas lus nrog rau cov leej choj los mus rau cov txiv tswv qhia thiab cov coj kev ntseeg, los rau nej txhua leej txhua tus. Kuv pab neeg uas txaus siab los nrog kuv tuav lub aumônerie no ntxiv mus lawm yav tom ntej, yog ib cov niam tsev muaj dej num ua muaj me tub me nyuam. Lawv kuj xav txhawb lawv txoj kev ntseeg kom loj hlob tuaj, li no lawv thiaj li txaus siab muab lawv lub sij hawm los pab kuv. Thov nej sawv daws zam lub txheej pub rau peb cov niam tsev vim peb tseem yuav los xyaum zuj zus mus thiab thov nej ua lub siab ntev pub rau peb, muab lo lus txhawb siab pub rau peb. Txawm li cas los kom sawv daws ua siab loj vim yeej muaj txiv plig Jean-Paul ua tus coj peb thiab muaj 2 tug txwj laus uas yog Xaiv Tsom Yaj/ Paul Cho Yang thiab Qhua Xab Thoj los pab peb.

Txuas ntxiv no mus kuv thov kom peb tsev neeg hmoob sawv daws tsuas muaj ntsib kev noj qab haus huv nyob rau lub xyoo tshiab 2023, kom lub xyoo tshiab nthuav txoj kev ntshiab dawb huv pub rau peb txhua tus huv tib si.

Cécile YANG