HNUB CHIV 4 Lub Caij Plaub Caug — XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

1 XAS MUAS 16: 1b, 6-7, 10-13

LUB NTSIAB LUS: Xas Muas pleev Das Vis ua vaj.

Cov lus nyob hauv ntawv Xas Muas phau 1

01b – HUAB TAIS hais rau Xas Muas tias : « Koj ntim roj puv tus kub nyuj, koj mus.  

Kuv xa koj mus tom Yes Xes tsev nyob Npes Les Hes, vim nyob hauv nws cov tub kuv xaiv ib tug los ua vaj ».

06 – Xas Muas kom Yes Xes thiab nws cov tub huv tib si tuaj, ces nws caw lawv tuaj txi Ntuj. 

Thaum lawv tuaj txog, Xas Muas xub pom Es Lis, nws xav tias : « Yog HUAB TAIS tus pleev tuaj txog lawm ».  

07 – Tab sis HUAB TAIS hais rau Xas Muas tias : « Koj txhob saib nws tus yam ntxwv sab nraud los nws lub cev siab. Kuv tsis yuav nws.  HUAB TAIS nws ntsuas tas txhia yam, nws tsis ntsuas zoo li neeg. 

Neeg saib tus yam ntxwv sab nraud, hos HUAB TAIS saib hauv lub siab lub plawv ».

10 – Yes Xes coj nws xya leej tub ib tug zuj zus tuaj nyob ntawm Xas Muas xub ntiag, tab sis Xas Muas hais tias: « HUAB TAIS tsis xaiv cov no ib tug li ».

11 – « Koj puas tshuav tub ntxiv » ? Yes Xes teb tias : « Tshuav tus tub ntxawg.  Nws zov cov tsiaj nyob tom tshav zaub ».

Xas Muas hais rau Yes Xes tias : « Koj tso neeg mus hu nws los.  Peb yuav zaum ntawm tsum mov no tos nws los tso ».

12 – Yes Xes thiaj tso neeg mus hu tus tub ntxawg los. 

Tus tub ntawd cov plaub hau liab daj. Nws lub ntsej muag zoo nraug.  Nws sawm txhiaj kawg ! 

HUAB TAIS hais rau Xas Muas tias : « Yog tus no.  Koj pleev nws mas » !

13 – Xas Muas nthos nkaus tus kub ntim roj, nws pleev tus tub ntxawg nyob hauv nruab nrab nws cov kwv tij. 

Txij hnub ntawd los HUAB TAIS lub tswv yim ya los nyob hauv Das Vis.

Ces Xas Muas mam sawv kev rov mus Las Mas.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NKAUJ PAJ NRUAG

Tus zoo tswv zov yaj (NPN 23)

Das Vis zaj nkauj paj nruag

HUAB TAIS yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.

Nws tso kuv nyob hauv tej tshav zaub mos; nws coj kuv mus nyob ze tus dej uas sawv daws so.

Nws rov ntxiv siav rau kuv tus plig.

Nws coj kuv mus taug tej kev ncaj, vim nws lub npe nto koob meej.

Tab yog kuv taug kev mus hauv lub kwj ha dub tsaus nti, kuv tsis ntshai dab tsi phem, vim koj nrog kuv ua ke, koj rab qws, thiab koj rab pas nrig yog kuv chaw tso siab.

Koj npaj ib roog qav rau ntawm kuv xub ntiag, nyob tom cov neeg ntxub kuv hauv ntej, koj muab roj tsw qab pleev kuv taub hau. Kuv lub khob phwj cawv.

Muaj tseeb tiag ! Txhua hnub hauv kuv sim neej, kev kaj siab thiab kev hlub raws nraim kuv.

Tas kuv sim neej, kuv yuav mus nyob tsheej hnub hauv HUAB TAIS tsev.

HUAB TAIS YOG TUS TSWV ZOV YAJ — le psaume en chant :(NPN 23-1)

Txais: Huab Tais yog tus Zoo Tswv Zov Yaj, nws zov kuv, kuv tsis ntshaw dab tsi li!

1 -Huab Tais yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis ntshaw dab tsi.

Nws tso kuv nyob hauv tej tshav zaub mos.

Nws coj kuv mus so nyob ze dej, nws rov ntxiv zog rau kuv tus plig.

2 -Nws coj kuv mus taug txoj kev ncaj kom nws lub npe nto koob meej.

Tab yog kuv taug kev mus hauv lub kwj ha tsaus ntuj nti,

kuv tsis ntshai vim koj nrog kuv,

koj rab pas nrig yog kuv chaw tso siab.

3 -Cov neeg ntxub kuv, lawv hnyos kuv.

Koj npaj ib roog qav rau ntawm kuv xub ntiag.

Koj pleev roj tsw qab rau saum kuv taub hau.

Koj hliv cawv puv lub ntim rau kuv haus.

4 -Tas kuv sim neej, kev kaj siab thiab kev hlub nrog nraim kuv.

Tas kuv sim neej, kuv yuav nyob hauv Huab Tais tsev.

ZAJ NYEEM OB

ES FES XOS 5 : 8 – 14.

LUB NTSIAB LUS : Txoj sia tshiab nyob hauv Leej Pleev.

Cov lus paj lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos.

Kwv tij,

08 – Yav thaud, nej yog qhov tsaus ntuj nti. Zaum no, nej nyob hauv Huab Tais, nej yog qhov pom kev nrig. 

09 – Nej ua lub neej phim txoj kev pom kev cov me nyuam. 

Cov txiv txi hauv qhov pom kev : yog lub siab zoo, lub siab ncaj, thiab lub siab zeem tau qhov tseeb. 

10 – Nej ua tib zoo nrhiav saib, yog dab tsi xis Huab Tais siab. 

11 – Nej txhob nrog luag koom tes ua hauj lwm hauv qhov tsaus ntuj, vim cov hauj lwm hauv qhov tsaus ntuj txi tsis tau cov txiv zoo, nej yuav muab qhib tawm los mas zoo dua. 

12 – Tej hauj lwm phem uas luag  nyiag ua, mas yus twb txaj muag hais txog.  

13 – Tab sis, thaum muaj tus muab qhib tawm los rau nraum qhov pom kev lawd, mas sawv daws nrog pom qhov tseeb. 

14 – Vim tas txhua yam uas tawm los rau qhov muag pom, yog qhov pom kev. 

Vim li ntawd thiaj muaj lo lus hais tias : « Neeg tsaug zog, koj tsim los mas !  Koj sawv hauv cov tuag rov los, Leej Pleev yuav ziab koj. » 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO 

ZAM 9 : 1, 6 – 9, 13 – 17, 34 – 38.

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus kho tus dig muag nruab thiab.

Cov lus nyob hauv Zam ntawv moo zoo

01 – Nyob rau lub caij ntawd, Thaum Yes Xus mus kev, nws pom ib tug neeg ib txwm dig muag nruab thiab los. 

06 – Yes Xus hais li ntawd tas, nws nti qaub ncaug rau hauv pem teb, nws muab nws cov qaub ncaug ua ib qho av nkos. 

Nws muab qhov av nkos ntawd pleev tus dig muag qhov muag. 

07 – Nws hais rau tus dig muag tias : « Koj mus ntxuav qhov muag tom lub pas dej Xis Los Es », lo lus no txhais tias : tus Ntuj xa mus. Tus dig muag mus ntxuav tas, nws rov los, nws cia li pom kev lawm. 

08 – Cov neeg nyob sib ze thiab cov uas tau pom nws yav dhau los, vim nws yog ib tug neeg thov khawv, lawv hais tias : « Puas yog tus uas thaud zaum thov khawv ? »

09 – Ib txhia hais tias : « Yog tus ntawd ». Ib txhia hais tias : « Tsis yog, yog ib tug zoo li tus ntawd. »

Tus dig muag hais tias : « Yog kuv los mas. »

13 – Luag coj tus uas thaud dig muag mus rau cov Fas Lis Xais. 

14 – Hnub uas Yes Xus ua av nkos qhib tus neeg ntawd ob lub qhov muag yog ib hnub xas npas tos. 

15 – Cov Fas Lis Xais rov qab nug tus dig muag saib ua cas nws thiaj li pom kev. 

Tus dig muag hais rau lawv tias : « Nws muab av nkos pleev kuv qhov muag, kuv mus ntxuav muag tas ces kuv pom kev ».

16 – Muaj ib co Fas Lis Xais hais tias : « Yeej tsis yog ib tug neeg tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, vim nws tsis caiv hnub xas npas tos ».

Lwm cov hais tias : « Ib tug neeg txhaum ua puas tau tej lub cim loj li ntawd » ? 

Ces lawv hais tsis sib haum. 

17 – Lawv thiaj rov hais rau tus dig muag tias : « Koj ne, koj hais dab tsi txog tus uas qhib koj qhov muag » ? 

Tus dig muag hais tias : « Yog ib tug yaj saub ».

34 – Lawv teb rau nws tias : « Txij koj yug los, koj yeej yog neeg txhaum, koj haj cav qhuab qhia peb thiab » ! 

Ces lawv muab nws thawb rau nraum zoov. 

35 – Yes Xus kuj hnov tias lawv muab tus dig muag thawb rau nraum zoov. 

Thaum Yes Xus pom nws, Yes Xus hais tias : « Koj puas ntseeg txog Neeg Leej Tub ».

36 – Tus dig muag teb hais tias : « Huab Tais, nws yog leej twg ?  Kuv xav ntseeg txog nws ».

37 – Yes Xus hais rau nws tias : « Koj twb pom nws.  Nws yog tus hais lus rau koj ».

38 – Tus dig muag hais tias : « Huab Tais, kuv ntseeg ». Ces nws txhos caug pe Yes Xus. 

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG