Hnub tim 7 lub 6 hli 2023 : kev kawm txog lub luag hauj lwm saib xyuas thiab pab thaum npaj lub ntees nyob  ntawm lub chaw uas cov txiv Tswv qhia tuaj sib sau (CEF) thiab npaj los ntawm lub SNMM

Txhua cov tuav hauj lwm saib xyuas txog ib pab pawg neeg thiab cov khiav hauj lwm txog cov kab kev xa plig yeej tos ntsoov lub sij hawm muaj kev kawm no. Li no, hnub ntawd muaj 4 tug tib neeg uas tuav cov hauj lwm txog npaj ib lub ntees, lawv tau los hais lus ua tim khawv xws li hauv ib pawg ntseeg los sis tim hôpital.

Tsis tas li, muaj ib tug niam tsev Linda Vignac, uas yog ib tug kws coj qhia paub txoj tib neeg tej kab li kev cai ntawm txoj kev tuag.

Rau peb cov hmoob thiab rau lwm haiv neeg, txoj kev kawm rau hnub ntawd nws pab tau yus qhib thiab nthuav yus txoj kev xav kom deb hais txog txoj kev tuag thiab tej kev cai los nrog rau txoj kev ntseeg  kav tos liv.

Thov caw nej sawv daws los qhib qhov lien nram qab no mus nyeem cov lus tim khawv thiab los mus hnov txog  tus niam tsev Linda Vignac cov lus qhuab qhia rau peb.

niam Ntsuab Xwm Yaj / Joanne Yang

Cécile YANG