Hnub chiv 18 Nruab Xyoo A

« Hawm txog Yes Xus lub hwj chim tawm los »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj Nyeem 1     

Dn 7 ; 9-10, 13-14

9 – Kuv ntsia, kuv txawm pom muaj ib co theej kiab txawb ntawd, thiab muaj ib tug neeg laus los zaum hauv. Nws cov ris tsho dawb cuag daus, nws cov plaub hau huv cuag plaub yaj. Nws lub theej kiab yog nplaim taws, muaj ib co log hluav taws.

10 – Muaj ib tug dej yog hluav taws txhawv ntws lug ntawm nws xub ntiag los. Txhiab vam leej tsob hwb nws. Tas txhiab vam leej puav leej sawv ntsug nyob ntawm nws xub ntiag. Nws qhib lub rooj txiav txim, tej ntawv twb nthuav tas.

13 – Hmo ntuj kuv ua npau suav pom tej ntawd, thiab kuv pom tej yam tuaj nyob saum cov huab zoo li ib tug neeg Leej Tub, nws txav los ze ntawm tus Laus, nws mus txog ntua ntawm tus Laus xub ntiag.

14 – Neeg Leej Tub txais lub hwj huam, lub koob meej thiab kev ua vaj. Tas txhia haiv neeg, txhia kuj cuab, txhia xeem lus tsob hwb nws. Nws lub tuam teb yog ib lub tuam teb nyob mus li tsis txawj kawg. Nws lub teb chaws yuav tsis raug kev piam tseem.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 96

Cav txog Huab Tais yog tus tseem Tswv Ntuj.

1 – Nej hu ib zag nkauj tshiab rau HUAB TAIS, tas lub ntiaj teb, nej hu nkauj rau HUAB TAIS mas ;

2 – Nej hu nkauj rau HUAB TAIS, nej foom koob hmoov rau nws ! Hnub dhau hnub, nej tshaj nws txoj kev cawm.

3 – Nej ceeb toom nws lub koob meej rau tsoom kuj cuab paub, piav nws cov dej num nto moo rau tsoom haiv neeg !

4 – Nws yog tus HUAB TAIS loj, nws nto meej nto moo , nws muaj hwj xyeej, nws nyob siab tshaj ib tsoom dab :

5 – Tsoom dab qhuas uas lwm cov haiv neeg teev, tsis muaj nqi dab tsi. Hos HUAB TAIS yog tus tsim yim txheej cuaj txheej ntuj.

6 – Hwj chim thiab koob meej ci ntsa iab ntawm nws xub ntiag. Nws lub zog thiab lub hwj xyeej nyob hauv nws lub tsev ntshiab.

7 – Tsoom haiv neeg cov cuab cov yim, nej cav lus zoo txog HUAB TAIS, nej foom koob meej thiab hwj huam rau nws.

8 – Nej foom lub npe nto moo rau HUAB TAIS . Nqa nej cov paj tshab, nej chaws mus hauv nws lub loog.

9 – Nej txhos caug hawm HUAB TAIS vim nws kev ntshiab tawm ntsa iab. Tas ntiaj teb, nej tshee na ntawm nws xub ntiag mas !

Zaj Nyeem 2      

2P1 : 16-19

16 – Peb tsis tau piav raws li tej zaj dab neeg uas cov neeg ncauj npliag tau xev, peb tsuas tau qhia nej kom nej paub peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub hwj huam, thiab paub tias nws yuav los. Peb yog ib co tim khawv tau pom xyeem nws lub hwj chim ntawm peb qhov muag.

17 – Leej Pleev txais koob meej thiab txais hwj chim ntawm Leej Txiv Tswv Ntuj. Hnub uas Leej Pleev txais koob meej, yog hnub uas Leej Txiv lub suab muaj hwj xyeej nrov tuaj hais tias : ‘Kuv Leej Tub, tus kuv nyiam, nws tau kuv lub txiaj ntsim tas huv tib si.’

18 – Lub suab ntawd, peb tau hnov nrov saum ntuj tuaj, hnub uas peb nrog Yes Xus nyob saum lub roob ntshiab.

19 – Li ntawd, peb haj yam ntseeg cov Yaj Saub tej lus khov dua. Nej ua tib zoo txais tej lus ntawd thiab mog. Tej lus ntawd yog ib lub teeb ci hauv qhov tsaus ntuj. Yog lub teeb ci mus txog lub caij nkauj hnub tawm tim hauv ntuj los ziab, yog lub teeb ci mus txog lub caij uas lub hnub qub kaj ntug tawm los ntsais hauv nej lub siab.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv Moo Zoo    

Mt 17 : 1-9

1 – rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab nws tus kwv Zam mus rau ib qho, ces lawv nce mus saum ib lub roob siab.

2 – Yes Xus ib ce hloov tas nyob ntawm lawv xub ntiag : nws lub ntsej muag ci ntsa iab zoo li lub hnub, nws cov ris tsho ci dawb paug li qhov pom kev.

3 – Ces Mais Xes thiab Es Lias nkawd tawm los rau lawv pom. Nkawd nrog Yes Xus tham.

4 – Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb nyob ntawm no mas zoo tas nrho. Yog koj kheev no, kuv yuav ua peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias. »

5 – Pob Zeb tseem tab tom hais li ntawd, ces muaj ib tw huab ci dawb paug los ntxoov npog nkaus lawv, ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias : « Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej mloog nws mog ! »

6 – Cov thwj tim hnov lub suab ntawd, lawv khoov ntsej muag ti av, lawv ntshai kawg.

7 – Tab sis Yes Xus txav los plhws lawv, thiab nws hais rau lawv tias : « Nej sawv, nej txhob ntshai. »

8 – Ces lawv tsa muag ntsia, tsis pom leej twg li, kawg tshuav Yes Xus tib leeg xwb.

9 – Thaum lawv nqes saum roob los, Yes Xus txwv lawv tias : « Nej txhob qhia qhov nej tau pom no rau leej twg li, nej tos kom Neeg Leej Tub sawv hauv cov tuag rov los tso. »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG