Mus ntsib Mim Yaj

Hnub tim 9 lub 9 hli ntuj 2023 yog ib hnub zoo tshav ntuj nrig pub rau 2 tug phooj ywg rov los sib ntsib. Tau ze 50 xyoo lawm, Mim Yaj thiab Zuag Vaj mam li rov los sib puag, lub suab luag thawb nkawv ob tug rov mus nyob lub caij puag thaum ub tim teb chaws Nplog. Lub kua muag poob vim muaj kev zoo siab nco txog lub neej ua ib tug ntxhais hmoob nyob pem toj siab tau los paub txog Tswv Ntuj lub moo zoo.

Yeeb vim muaj txiv plig Nyiaj Pov tuaj nrog Hmoob nyob pem roob lub sij hawm 1950 ntawd. Txiv plig Nyiaj Pov tuaj kawm lus Hmoob, tsim tus ntawv Hmoob,  nws mam li tshaj Ntuj lus zuj zus rau cov Hmoob.

Mim Yaj thiab Zuag Vaj nkawv yog ob tug ntxhais Hmoob uas lawv niam lawv txiv tau lawb dab los ua neeg ntseeg Ntuj. Muaj cov txiv plig OBLATS tuaj nrog hmoob nyob thiaj li txhawb tau coob leej ntau tus ntawm cov tub ntxhais hluas Hmoob los paub ntaub ntawv Hmoob thiab kawm ntawv Fab Kis thiab ntawv Nplog.

Zuag Vaj yog ib tug ntxhais Hmoob tau mus kawm ntawv nyob ntawm cov leej phauj Kas Nas Das thiab Hmoob, tom qab lawm yog ntawm cov leej phauj Is Tas Lis. Thaum nws mus kawm ntawv nws muaj li 9 lub xyoo. Txoj kev kawm ntawv tam li lub teeb ci pab yus nrhiav tau yus txoj hauv kev. Zuag Vaj los ua ib tug niam tsev hmoob tiam sis nyob hauv nws lub neej nws txoj kev kawm ntawv thiab nws txoj kev ntseeg kho thiab rub nws lub siab los ua Tswv Ntuj ib tug ntxhais txib. Txoj kev kawm nws tau txais los, tsis los ua ib txoj kev muab hlob rau nws. Nws lub neej nws yeej muaj lub siab mus txhais lus pab txhua leej txhua tus thiab nws txoj kev ntseeg pab nws tuav nws txoj hmoov los ua Tswv Ntuj ib tug ntxhais txib txog niaj hnub no.

Xyoo 1962, txiv plig Nyiaj Pov xa Mim Yaj thiab Maiv Yaj uas yog 2 tug ntxhais Hmoob pem toj siab tuaj kawm ntawv tim Fab Kis Teb. Nkawv tau ncaim niam ncaim txiv tuaj nrog cov leej phauj nyob tom Saint Gildas-des-Bois, ze Nantes. Ob tug yeej pib kawm Collège los mus. Mim Yaj kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv uas yog ib lub « juvénat » txais cov ntxhais uas yuav npaj siab los mus ua leej phauj.

Maiv Yaj nws mus kawm tau ib daim ntawv pov thawj (certificat) qhia txog txhua yam uas ib tug zoo niam tsev yuav tsum paub txog. 

Mim Yaj thiaj yog peb Hmoob thawj tug ntxhais kawm tau daim Baccalauréat rau lub xyoo 1969. Thaum nws paub tias nws twv tau lawm, ces nkawd thiaj li rov los tsev.

Mim Yaj rov los nyob ntsiag to yam tsis muaj dab tsi li. Nws rov los mus nrog niam nrog txiv ua liaj ua teb, pub qaib pub npua, rau thaum lub caij so tsis ua hauj lwm. Thaum ua hauj lwm, nws kuj tau mus nrog TP Nyiaj Pov ua hauj lwm nyob Vees Cas.

Nws txoj kev kawm ntaub kawm ntawv yog txoj kev thoob tsib qhib nws txoj kev xav thiab nws lub siab los mus pab txiv plig Nyiaj Pov txhais tej zaj hauv phau Ntawv Ntshiab thiab ntaus ntawv. Tom qab no, nws los pab kho thiab ntaus cov ntawv qub lus nyob hauv phau Ntawv Ntshiab 2002. Nws tau pab txiv plig Nyiaj Pov kho zaj « Peb Txiv » thiab zaj « koj nyob kaj lug Mab Liab ». Tsaib no los txog xyoo no, nws nrog kho txog cov zaj nyeem rau hnub Chiv thiab cov hnub nyoog tseem ceeb.

Mim Yaj yog ib tug niam tsev mus ua lub neej hmoob ntsiag to nyob tim As Me Kas. Nws kub siab thiab txhawj xeeb txog txhua yam hauj lwm ntawm kev ntseeg.

Hnub no yog ib hnub zoo lub Ntuj pub 2 tug phooj ywg sib ncaim tim Nplog Teb thaum me nyuam ntxhais rov los sib ntsib ntawm Fab Kis Teb no. Txoj kev phooj ywg yog txoj kev sib hlub sib tshua, nws yeej tsis ploj vim tias nyob hauv nkawd lub siab nkawd paub ntsoov tias nkawd los ua Tswv Ntuj ib tug zoo ntxhais txib, txo lub hwj chim.

Ua tsaug rau Tswv Ntuj, koj hlub txog peb cov hmoob nyob saum roob. Ua tsaug vim koj lub yeej koob yeej huam ua kom peb hmoob muaj txoj kev kawm thiaj li yuav los rub thiab txhawb tau cov tseem tsis tau paub txog Tswv Ntuj.

Ua tsaug rau Mim Yaj, koj ua tau ib tug zoo qauv rau peb cov poj niam hmoob kom peb nco ntsoov raws txoj kev tsis muab hlob peb thiaj li pom qhov tseeb nyob hauv peb txoj kev ntseeg thiab hauv peb lub neej.

Niam Ntsuab Xwm Yaj

Cécile YANG