Caij Tos Huab Tais            HC3            XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

HIS  XAIS  61: 1-2, 10-11

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus yog tus ua kom cov neeg txom nyem rov zoo siab tuaj. Cov neeg ntseeg txog Yes Xus lawv nrog Yes Xus ua kom tsoom neeg txom nyeem dim ntawm kev ntxhov siab.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS:

1 – HUAB TAIS Tswv Ntuj lub tswv yim nyob saum kuv, vim HUAB TAIS pleev kuv. 

      Nws tso kuv xa lub Moo Zoo rau cov neeg txheej qis, tshaj kev cawm rau cov thoj nam nyob pej kum teb, tshaj kev  twj lij rau cov neeg nyob hauv tsev loj faj.

2 – HUAB TAIS xa kuv mus tshaj HUAB TAIS ib lub xyoo pub txiaj ntsim,

     tshaj  tias muaj ib hnub uas peb tus Tswv Ntuj yuav rob caub. 

      HUAB TAIS xa kuv mus nplij cov neeg ntoo xyom kom sawv.

10 – Kuv zoo siab tag nrho, kuv dhia daj dhia luag nyob hauv HUAB TAIS. Kuv tus plig dhia hom khaj nyob hauv kuv tus Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj muab kev cawm cov tsoos rau kuv hnav, nws muab kev yeej lub tsho tshaj sab qhwv kuv, xws li tus nraug vauv tshiab kho nws hauv phuam, xws li tus nkauj nyab muab npauj kub npauj nyiag los coj.

11 – Tswv Ntuj ua kom muaj txoj kev ncaj thiab txoj kev cav txog Tswv Ntuj nthaw kaus rau tas txhias haiv neeg pom, ib yam li kaus nthaw nyob hauv thaj av zoo thiab noob tuaj nyob hauv lub vaj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             KUV TUS PLIG HOM KHAJ       

(Lus Kas 1)

Txais: Kuv tus plig hom khaj nyob hauv kuv tus Tswv Ntuj.

1 – Kuv tus plig cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. Kuv lub tswv yim hom khaj nyob hauv Tswv Ntuj, tus cawm kuv vim nws dauv muag ntsia nws tus ntxhais tsis muaj tsim.

Txij no mus, txhua haiv neeg yuav hais tias kuv txoj hmoov zoo.

2 – Tus Muaj Hwj Huam tas nrho, nws ua tej yam loj rau kuv, nws lub npe ntshiab.

Nws khuv leej cov neeg hwm nws txheej dhau txheej.

3 – Nws pub tej yam zoo rau cov neeg tshaib noj. Nws ntiab cov neeg muaj rov qab mus tes qhuav.

Huab Tais pab nws tus tub txib His Xas Lais vim nws nco ntsoov tias nws lub siab hlub neeg.

ZAJ NYEEM OB

1  TES  XAS  LOS  NIS  5: 16-24

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg yuav zoo siab luag nyav mus li. Lawv yuav xyiv fab mloog Leej Ntuj Plig qhia tej txoj kev tshiab ua Yes Xus tim khawv.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU TSOOM PLEEV NYOB TES XAS LOS NIS :

16 – Nej ua  siab kaj lug mus li. 

17 – Nej  teev Ntuj tsis tseg. 

18 – Tab txawm muaj xwm dab tsi tshwm sim tuaj, los nej yuav ua Ntuj tsaug mus li. 

        Tswv Ntuj lub siab xav kom nej ua li ntawd nyob hauv Yes Xus Pleev. 

19 – Nej txhob tua Leej Ntuj Plig xws li tua teeb. 

20 – Nej txhob thuam lub txiaj ntsim ua Yaj Saub. 

21 – Nej hnov yam twg, mas nej tshuaj saib puas tseeb tso : yam twg zoo, mas nej khaws tseg. 

22 – Nej caiv txhua txoj kev phem mog.

23 – Thov kom tus Tswv Ntuj siab kaj lug ua kom nej ntshiab tuaj. 

        Thov kom nej txuag tau nej lub tswv yim, nej tus plig, kom nej lub cev txhob muaj chaw xyeej,

        mus txog lub caij peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev rov los. 

24 – Tus hu nej, nws pheej xeeb : nws yuav ua xws li kuv hais saum no. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV  MOO  ZOO

ZAM  1:  6-8, 19-28

LUB NTSIAB LUS : Tus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo nws yuav nco txog Yes Xus lub koob meej xwb. Yus txhob nco txog yus lub koob meej.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO :

6 – Muaj ib tug neeg tuaj, yog Tswv Ntuj xa nws tuaj.  Nws lub npe hu ua Zam. 

7 – Nws yog ib tug tim khawv tuaj ua pov thawj txog qhov pom kev, kom txhua leej txhua tus ntseeg vim nws. 

8 – Tus ntawd tsis yog qhov pom kev, tab sis nws yuav ua tim khawv txog qhov pom kev.

19 – Thaum cov Yus Das xa ib co leej choj thiab ib co les vis tuaj ntawm Yes Lus Xas Les mus nug Zam hais tias :

       « Koj yog leej twg ? » Mas Zam ua tim khawv zoo li no : 

20 – Zam lees, nws tsis zais, nws lees tias : « Kuv tsis yog Leej Pleev. » 

21 –  Lawv nug Zam tias :

        « Ua li koj yog leej twg ?  Koj puas yog Es Lias ? » 

       Zam hais tias :

         « Kuv tsis yog. » 

          « Koj puas yog tus Yaj Saub ? » 

           Zam teb tias : « Tsis yog. » 

22 – Lawv thiaj hais rau nws tias :

         « Koj yog leej twg ?  Peb yuav tsum coj ib lo lus teb rov mus rau cov xa peb tuaj. 

           Koj hais dab tsi txog koj ? » 

23 – Zam hais tias :

        « Kuv yog tus neeg nyob hauv teb chaws quav poj lub suab qw tias :

          Nej ua kom Huab Tais txoj kev rov tiaj, raws li yaj saub His Xais tau hais tseg. »

24 – Cov uas lawv xa tuaj yog ib co Fas Lis Xais. 

25 – Lawv nug Zam tias :

       « Koj tsis yog Leej Pleev, tsis yog Es Lias, thiab tsis yog tus Yaj Saub,

         vim li cas koj thiaj ua kab ke ntxuav ? » 

26 – Zam teb rau lawv tias :

       « Kuv ua kab ke ntxuav nyob hauv dej.  Hos nyob hauv nej, muaj ib tug uas nej tsis paub, 

27 – tus ntawd yuav lawv kuv qab tuaj, kuv tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau. » 

28 – Tej ntawd tshwm sim tuaj nyob Npes Tas Nias, nyob sab dej Yos Las Das tim ub,

        ntawm thaj chaw uas Zam ua kab ke ntxuav.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG