HMO HLA     XYOO B

 Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB               

HAUV PAUS 1 : 1-31, 2 : 1-2.

LUB NTSIAB LUS:  Thawj zaj piav txog Tswv Ntuj tsim ntuj tsim teb.

1 – Thaum chiv lub keeb, Tswv Ntuj tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb,        

2 – mas lub ntiaj teb tseem tsis tau tsheej ntiaj teb thiab tsis muaj dab tsi nyob hauv li. 

Qhov tsaus ntuj nti npog lub qhov ntuj dub nciab. Tswv Ntuj nthwv cua kiv nplawm ntws saum nplaim dej. 

3 – Tswv Ntuj hais tias :  « Kom muaj qhov pom kev. » Ces txawm muaj qhov pom kev tuaj.    

4 – Tswv Ntuj pom tias qhov pom kev ntawd zoo. Tswv Ntuj cais qhov pom kev ntawm qhov tsaus ntuj. 

5 – Tswv Ntuj hu qhov pom kev ua  « nruab hnub »  thiab hu qhov tsaus ntuj ua  « hmo ntuj. » 

Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug : yog thawj hnub. 

6 – Tswv Ntuj hais tias : « Kom muaj ib lub ntuj ntsuab nyob hauv nruab nrab cov dej thiab kom

nws quas cov dej ntawm cov dej ». Ces txawm muaj li ntawd tuaj.

7 – Tswv Ntuj ua lub ntuj ntsuab los quas cov dej nyob hauv qab ntuj ntsuab ntawm

cov dej  nyob saum qaum  ntuj ntsuab.     

8 – Tswv Ntuj hu lub ntuj ntsuab ua « ntuj. » Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug :  yog hnub ob. 

9 – Tswv Ntuj hais tias : 

« Kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ntsuab sib sau los ua ib pawg xwb, thiab kom av qhuav tshwm los. » Ces txawm muaj li ntawd tuaj.           

10 – Tswv Ntuj hu cov av qhuav ua  « ntiaj teb »  thiab hu cov dej ua  « hiav txwv. »

Tswv Ntuj pom tias qhov ntawd zoo. 

11 – Tswv Ntuj hais tias : « Kom lub ntiaj teb tuaj nroj tsuag ntsuab xiab :

kom muaj nroj tsuag txawj muaj noob, thiab kom muaj ntoo txi txiv nyias txi nyias hom txiv,

nyias muaj nyias hom noob. » Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 

12 – Ntiaj teb tuaj nroj tsuag ntsuab xiab : tej nroj tsuag nyias txawj txi nyias hom noob thiab tej ntoo

nyias txawj txi nyias hom txiv, nyias muaj nyias hom noob. Tswv Ntuj pom hais tias qhov ntawd zoo. 

13 – Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug : yog hnub peb. 

14 – Tswv Ntuj hais tias : « Kom muaj tej lub ci ci nyob saum lub ntuj ntsuab saud, 

cais nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab cia  ua tej lub cim xam hnub xam nyoog thiab suav hnub suav xyoo, 

15 – kom tej lub ci ci nyob saum lub ntuj ntsuab ua kom ntiaj teb pom kev. » Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 

16 – Tswv Ntuj ua ob lub ci ci loj dua cov, lub ci ci loj yog lub kav nruab hnub,

lub ci ci me yog lub kav hmo ntuj, thiab cov hnub qub. 

17 – Tswv Ntuj muab lawv txawb rau saum lub ntuj ntsuab saud kom ntiaj teb pom kev, 

18 – cia kav nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab cia cais qhov pom kev ntawm qhov tsaus ntuj.

Tswv Ntuj pom tias qhov ntawd zoo. 

19 – Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug :  yog hnub plaub.

20 – Tswv Ntuj hais tias : « Kom muaj tej tsiaj muaj sia npau xi nyob hauv cov dej,

thiab kom muaj noog ya saum npoo ntiaj teb, saum ib nta ntuj ntsuab. » 

Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 

21 – Tswv Ntuj tsim cov nab hiav txwv loj loj thiab tas puas tsav yam tsiaj muaj sia uas txawj ntab hauv dej,

coob coob npau xi nyias muaj raws nyias hom, thiab tsim cov noog muaj tis, nyias muaj raws nyias hom. 

Tswv Ntuj pom tias qhov ntawd zoo. 

22 – Tswv Ntuj foom lus zoo rau lawv tias : « Nej yeej meem tsim noob,

yeej meem huam vam mus nyob puv cov dej hauv hiav txwv, kom cov noog yeej meem huam vam mus puv ntiaj teb. » 

23 – Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug : yog hnub tsib. 

24 – Tswv Ntuj hais tias : « Kom lub ntiaj teb txawj muaj tej yam tsiaj muaj sia, nyias muaj raws nyias hom :

tsiaj nyeg, kab ntsaum, tsiaj qus, nyias muaj raws nyias hom. » Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 

25 – Tswv Ntuj ua tej tsiaj qus kom nyias muaj nyias hom, tej tsiaj nyeg kom nyias muaj nyias hom,

thiab tas txhua yam kab ntsaum kom nyias muaj nyias hom. Tswv Ntuj pom tias qhov ntawd zoo.

26 – Tswv Ntuj hais tias :  « Peb yuav ua tib neeg raws li peb tus duab, kom zoo li peb me ntsis. 

Kom lawv ua tswv kav cov ntses nyob hauv hiav txwv, cov noog ya saum ntuj, cov tsiaj nyeg,

tas txhua yam tsiaj qus thiab txhua yam kab ntsaum nkag hauv av.

27 – Ces Tswv Ntuj tsim tib neeg raws li nws tus duab. Yog raws li Tswv Ntuj tus duab,

mas nws thiaj tau tsim tib neeg.  Nws tsim nkawd ua txiv neej thiab ua poj niam. 

28 – Tswv Ntuj foom lus zoo rau nkawd thiab hais rau nkawd tias : 

« Neb yeej meem tsim noob, yeej meem huam vam mus puv ntiaj teb thiab tswj ntiaj teb. 

Neb kav cov ntses nyob hauv hiav txwv, cov noog ya saum ntuj thiab tas puas tsav yam tsiaj uas nkag hauv av. » 

29 – Tswv Ntuj hais tias : « Kuv muab tas puas tsav yam nroj tsuag muaj noob uas tuaj nyob saum npoo av,

kuv muab tas puas tsav yam ntoo txi txiv thiab muaj noob rau neb : tej ntawd yuav yog neb tej txhiam laj txhiam xws. 

30 – Kuv  muab  tas txhua yam nroj ntsuab rau cov tsiaj qus, cov noog ya saum ntuj,

tas txhua yam nkag hauv av thiab ciaj sia, kuv muab rau lawv ua txhiam xws noj. »

Ces txawm muaj li ntawd tuaj.

31 – Tswv Ntuj ntsia tas txhua yam nws tau ua : txhua yam ntawd zoo kawg. 

Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug :  yog hnub rau.

1 – Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yog tsim los zoo li no, thiab tas txhua yam nyob rau hauv. 

2 – Tswv Ntuj ua nws txoj num tiav tas rau hnub xya. Ces hnub xya nws thiaj so, vim nws ua nws txoj num tiav tas.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag   HUAB TAIS, THOV KOJ XA LEEJ NTUJ PLIG NTSHIAB NQES LOS UA KOM LUB NTIAJ TEB ROV TSHIAB TUAJ.                                                                      

(NPN 104-1)

Txais: Huab Tais, thov koj xa Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los ua kom lub ntiaj teb rov tshiab tuaj.

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais! Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, koj loj tas nrho.

Koj hnav koob meej ci ntsa iab. Koj hnav qhov pom kev li lub tsho tshaj sab muaj hwj chim.

2 – Koj txawb lub ntiaj teb rau chaw ruaj kom nyob txhiab niag tim puas xyoo tsis txav chaw.

Koj muab dej hiav txwv los vov ntiaj teb xws li daim tsoos tsho. Koj ua kom muaj dej nyob saum tej roob.

3 – Koj ua kom cov dej txhawv ntws hauv tej kwj deg thiab ntws ntxhee yees hauv tej kis roob.

Me noog liaj noog luv ya los nyob ze tej dej, lawv hu nkauj seev yees saum tej ntoo tuaj.

4 – Koj tso dej nag saum koj lub tuam tsev los ywg lub ntiaj teb. Ntiaj teb neeg tau noj tau haus vim koj tej hauj lwm. Koj ua kom tej nroj tsuag hlob mos nyoos los yug tej tsiaj txhu.

Koj ua kom neeg tej qoob loo hlob los ua txhiam xws yug neeg txoj sia.

5 – Huab Tais, koj cov hauj lwm ntau tas nrho. Koj tsim txhua yam raws kev thoob tsib.

Koj tsim txhua yam tsiaj nyob puv ntiaj teb. Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais.

ZAJ NYEEM OB               

HAUV PAUS 22: 1-18.

LUB NTSIAB LUS : Neeg tsuas xav ua ywj neeg siab, ces neeg thiaj muaj chaw sib ntxub sib ntaus. Peb txais lub Cim Ntxuav, peb yuav nyiam muab peb lub siab lub tswv yim cev rau Tswv Ntuj xws li Has Nplas Has uas nws tuaj yeem muab nws tus tub twm zeej txi rau Tswv Ntuj.

1 – Thaum tej xwm no dhau tas lawm, Tswv Ntuj sim Has Nplas Has siab. 

Nws hu tias : « Has Nplas Has ! Has Nplas Has ! » Has Nplas Has teb tias :

« Kuv nyob ntawm no ! » 

2 – Tswv Ntuj hais tias :

« Coj koj leej tub twm zeej His Xas Has uas koj hlub kawg, koj coj nws mus kom txog lub teb chaws Mos Lis Yas. Nyob ntawd koj yuav muab nws txi rau kuv saum ib lub roob uas kuv yuav qhia rau koj. » 

3 – Tag kis, Has Nplas Has sawv ntxov, nws nog nra rau nws tus luj, nws coj ob tug tub txib thiab nws tus tub His Xas Has nrog nws mus. Nws phua ib co taws npaj mus ua thaj txi ntuj, ces nws sawv kev mus rau thaj chaw uas Tswv Ntuj qhia rau nws.

4 – Hnub peb, Has Nplas Has tsa muag ntsia pom thaj chaw ntawd tseem nyob deb.  

5 – Has Nplas Has hais rau nws ob tug tub txib tias : 

« Neb nrog tus luj nyob ntawm no. Kuv tus me nyuam wb mus kom txog tid, wb yuav hawm Ntuj, wb mam rov los ntawm neb. »

6 – Has Nplas Has muab cov taws txi Ntuj nog rau nws tus tub His Xas Has ris, hos nws nqa cov hluav taws thiab rab riam, ces nkawd ob leeg ua ke mus. 

7 – His Xas Has nug nws txiv Has Nplas Has tias : « Kuv txiv ! » 

Has Nplas Has teb tias : « Me tub, koj hais dab tsi ! » His Xas Has hais ntxiv tias : « Ua cas pom hluav taws thiab cov taws xwb, ua li tus yaj yuav coj los hlawv txi Ntuj nyob qhov twg ? » 

8 – Has Nplas Has teb tias : 

« Me tub, Tswv Ntuj mam li muab tus yaj uas yuav txi Ntuj rau wb. » 

Ces nkawd ob leeg taug kev mus ntxiv.  

9 – Thaum nkawd tuaj txog thaj chaw uas Tswv Ntuj tau qhia nws, Has Nplas Has tsa ib lub thaj rau ntawd thiab nws muab cov taws mus teeb rau saud. Nws muab nws tus tub His Xas Has pav, ces nws muab tso rau saum cov taws saum lub thaj txi Ntuj. 

10 – Has Nplas Has tsa tes mus nthos rab riam yuav coj los tua nws tus tub. 

11 – Tiam sis HUAB TAIS tus Tshiab hu saum ntuj tuaj rau nws tias : « Has Nplas Has ! Has Nplas Has ! »  

Has Nplas Has teb tias : « Kuv nyob ntawm no ! » 

12 – Tus Tshiab hais tias : « Txhob tsa koj txhais tes rau saum tus me nyuad ! 

Txhob ua dab tsi phem rau nws ! Zaum no kuv paub hais tias koj hwm Tswv Ntuj tiag, vim koj tsis yig,

koj tseem muab koj leej tub twm zeej los txi rau kuv. » 

13 – Has Nplas Has tsa muag ntsia pom ib tug laug tshis uas ob tug kub daig hauv ib koog pos. 

Ces nws mus muab tus laug tshis los hlawv txi Ntuj hloov nws tus tub chaw. 

14 – Has Nplas Has tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua « HUAB TAIS yuav pub.”  

Ces zaum no thiaj muaj lo lus hais kam tias : « Saum lub roob HUAB TAIS yuav pub. » 

15 – HUAB TAIS tus Tshiab rov hu zaum ob saum ntuj tuaj rau Has Nplas Has,    

16 – nws hais tias : « HUAB TAIS hais tias : Kuv tuav txog kuv lub npe cog lus rau koj tias : 

vim koj tau ua li ntawd, koj tsis yig, koj tuaj yeem muab koj leej tub twm zeem los txi rau kuv, 

17 – mas kuv yuav foom hmoov zoo ntau rau koj, kuv yuav ua kom koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv coob npaum cov hnub qub saum ntuj thiab ntau npaum cov xuab zeb uas nyob ntawm ntug hiav txwv. 

Koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv yuav ua tswv kav lawv cov yeeb ncuab tej qhov rooj loog. 

18 – Tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav tuav txog koj tsoom xeeb ntxwv lub npe

los sib foom hmoov zoo, vim koj tau mloog kuv lus. » 

19 – Has Nplas Has rov qab los cuag nws ob tug tub txib, ces lawv sawv kev rov los rau Npes Xas Npes. 

Has Nplas Has nyob Npes Xas Npes.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HUAB TAIS YOG KUV LUB CUAB TAM                    

(NPN 16-1)

Txais: Huab Tais, koj yog lub cuab tam kuv txais ntawm kuv cov yawg koob los.

1 – Huab Tais, koj yog lub cuab tam kuv tau txais los, yog lub ntim tuav kuv txoj hmoov.

Kuv cia Huab Tais nyob ntawm kuv xub ntiag mus li vim nws nyob ntawm kuv sab xis, kuv yuav tsis qaij tsis qaug.

2 – Kuv lub siab luag ntxhi, kuv tus plig hom khaj. Kuv cev nqaij nyob nyab xeeb

vim koj tsis tso kuv pov tseg rau ntuj txias teb tsaus. Koj tsis kheev tus ntseeg koj poob rau hauv kev tuag.

3 – Koj qhia txoj kev muaj txoj sia rau kuv. Kev zoo siab txhawv ntawm koj lub ntsej muag los.

Nyob ntawm koj sab xis, muaj kev nplij siab mus ib sid.

ZAJ NYEEM OB   PIV TXWV OB

HAUV PAUS.  Zaj 12 thiab zaj 15.

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj npaj kom muaj ib haiv neeg paub nws nyob ntiaj teb no. Nws thiaj nrog Has Nplas Has cog lus.

Tswv Ntuj hais rau Has Nplas Has tias :

“koj tso koj lub teb chaws no tseg, tso koj cov kwv tij neej tsa tseg, tso koj txiv tsev neeg tseg.

Koj mus nyob lub teb chaws uas kuv yuav qhia rau koj. Kuv yuav koj los ua ib haiv neeg loj.

Kuv yuav pub ib txog hmoov zoo rau koj. Kuv yuav ua kom koj lub npe nto moo loj.”

Has Nplas Has sau nws lub cuab tam thiab nws tsoom tub txib tub txuas, ces Has Nplas Has thiaj sawv kev mus. Thaum Has Nplas Has tso Has Laas tseg nws lub hnub nyoog muaj 75 xyoos.

Nws coj nws poj niam Xas Las thiab nws tus kwv tus tub hu ua Los nrog nws mus.

Has Nplas Has hla lub teb chaws mus txog thaj tsam hu ua Xis Kes. Ces Tswv Ntuj tawm tuaj rau Has Nplas Has pom. Tswv Ntuj hais tias :

“Has Nplas Has, kuv yuav muab lub teb chaws no rau koj thiab rau koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv.”

Has Nplas Has tsa ib lub thaj nyob rau ntawd, thiab nws txi Ntuj, vim qhov chaw uas Tswv Ntuj tawm tuaj rau nws pom. Tos ib ntus ntev, Tswv Ntuj lo lus rov nrov tuaj rau Has Nplas Has hnov tias :

“Has Nplas Has, koj txhob txhawj ! Kuv yog daim leem phiaj thaiv koj.”

Has Nplas Has teb tias : Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, koj yuav muab dab tsi los pub rau kuv ?

Kuv twb yuav dua mus, kuv ho tsis muaj ib tug tub ki li ! Yog kuv ib tug tub txib yuav txais kuv lub cuab tam. »Tswv Ntuj hais rau Has Nplas Has tias : “Tsis yog koj ib tug tub txib yuav txais koj lub cuab tam.

Yog ib tug tub yug ntawm koj roj ntsha los. Has Nplas Has, koj tsa muag ntsia saum ntuj :

yog koj suav tau cov hnub qub mas koj suav mog ! Koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv yuav coob npaum li no. » Has Nplas Has ntseeg Tswv Ntuj, Tswv Ntuj thiaj saib Has Nplas Has yog ib tug neeg siab ncaj.

Tseem muaj ib zaug, Huab Tais Tswv Ntuj hais rau Has Nplas Has tias :

“Kuv coj koj tawm ntawm Kas Ntes teb los vim kuv xav muab lub teb chaws no rau koj ua koj tug. »

Has Nplas Has hais rau Tswv Ntuj tias :

“Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj yuav ua dab tsi kom kuv thiaj paub tias lub teb chaws no yog kuv tug

thiab yog kuv tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv tug ?”

Tswv Ntuj hais tias :

“Koj mus cab ib tug maum nyuj muaj peb xyoos, ib tug maum tshis thiab ib tug laug tshis muaj peb xyoos, ib tug poj nquab thiab ib tug me nyuam nquab, koj coj los rau kuv tib si. »

Has Nplas Has coj cov tsiaj ntawd tib si los rau Tswv Ntuj. Nws muab cov tsiaj los phua ua ob sab, nws tso ib sab rau phab xis, ib sab rau phab laug. Thaum hnub poob qho tsaus ntuj ntais lawm, ib sij huam muaj ib lub cub tawg ncho pa thiab ib teg tsau hla hauv cov tsiaj kis nruab nrab mus, thiab Tswv Ntuj nrog Has Nplas Has rov cog lus zoo li no :

« Has Nplas Has, kuv yuav muab tas lub teb chaws no rau koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

ZAJ NYEEM PEB                   

KEV TSIV 14: 15-31, 15: 1.

LUB NTSIAB LUS :  Cov His Xas Lais hla dej ntuj liab. Hu nkauj cav txog Tswv Ntuj.

15 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias :  « Vim li cas koj thiaj hu kuv cuag li ntawd ? 

Koj hais rau cov His Xas Lais kom lawv rov sawv kev mus ntxiv. 

16 – Koj yuav tsa koj rab pas thiab xyab koj txhais tes rau saum dej ntuj, koj yuav faib dej ua ob sab,

kom cov His Xas Lais tau taug kev qhuav qhawv hauv qab thu dej mus. 

17 – Kuv yuav ua kom cov Hais Nkws Tos lub siab tawv qhawv tuaj, lawv yuav caum cov His Xas Lais qab hla hauv qab thu dej mus thiab, ces kuv yuav siv Fas Las Oos thiab nws cov tub rog, nws cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb los ua kom kuv nto koob meej. 

18 – Thaum kuv siv Fas Las Oos thiab nws cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb ua kom kuv nto koob meej lawd, cov Hais Nkws Tos mam yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS tiag. » 

19 – Tswv Ntuj tus Tshiab uas mus ua tsoom His Xas Lais ntej, hloov chaw mus thaiv tom lawv qab :

ces tus ncej huab nyob ntawm lawv hauv ntej txav chaw  mus nyob tom lawv qub qab. 

20 – Nws mus nyob nruab nrab kem tog Hais Nkws Tos ntawm tog His Xas Lais. 

Twv huab dub nciab tsaus nti ib hmos thaiv lawv, ces hmo ntawd ib hmos, ib tog txav tsis ti ib tog li. 

21 – Mais Xes tsa tes rau saum dej ntuj, ces HUAB TAIS ua cua hlob hlob ntsawj toob fab tuaj thawb cov dej ib hmos, qab thu dej tawm qhuav qhawv los, hos dej faib ua nyob ob sab. 

22 – Cov His Xas Lais nkag hauv hiav txwv, lawv tsuj av qhuav qhawv mus, nyob ntawm lawv sab xis thiab sab laug muaj ob lub phab ntsa dej. 

23 – Cov Hais Nkws Tos caum lawv qab : Fas Las Oos cov nees,

cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb nkag mus hauv dej ntuj caum cov His Xas Lais

24 – Thaum yuav kaj ntug, HUAB TAIS nyob saum tus ncej huab hluav taws, ntsia pom cov Hais Nkws Tos. 

Nws ua kom cov Hais Nkws Tos tau ntshai kawg.      

25 – Nws ua kom lawv cov log tsheb daig thiab ntog qeeb qeeb. Cov Hais Nkws Tos hais tias : 

« Peb khiav mus deb ntawm cov His Xas Lais vim HUAB TAIS pab lawv tawm tsam ntaus cov Hais Nkws

Tos ! » 

26 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias :  « Koj tsa tes rau saum dej ntuj, kom dej ntws rov los nyab cov

Hais Nkws Tos thiab lawv cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb tib si. » 

27 – Mais Xes tsa tes rau saum dej ntuj, ces thaum pib kaj ntug, dej ntws rov los nyob qhov qub chaw. 

Cov Hais Nkws Tos tig khiav rov qab, tiam sis dej nphau nphwv los npog lawv,

HUAB TAIS ua kom lawv ntxeev zom zaws rau hauv dej ntuj. 

28 – Cov dej nphau rov los nyob qhov qub, los npog cov tsheb thiab cov tsav tsheb Hais Nkws Tos

uas tau nkag mus hauv qab thu dej caum cov His Xas Lais, tsis dim ib tug li. 

29 – Hos cov His Xas Lais tau taug kev qhuav nyob hauv plawv dej ntuj, cov dej ua ob sab phab ntsa nyob ntawm lawv sab xis thiab  sab laug. 

30 – Hnub ntawd, HUAB TAIS cawm cov His Xas Lais dim ntawm cov Hais Nkws Tos txhais tes. 

Cov His Xas Lais pom cov Hais Nkws Tos tuag pawg lug ntawm ntug dej ntuj. 

31 – Cov His Xas Lais pom HUAB TAIS lub peev xwm uas nws siv los tiv yeej cov Hais Nkws Tos.  Tsoom pej xeem sawv daws hwm HUAB TAIS. Lawv tso siab rau HUAB TAIS thiab rau  nws tus tub txib Mais Xes.

1 – Ces Mais Xes thiab tsoom tub ki His Xas Lais hu nkauj cav txog HUAB TAIS li no : 

« Kuv hu nkauj cav txog HUAB TAIS, vim nws yeej thiab nws muaj koob meej, nws tau muab tus nees thiab tus caij nees pov rau hauv hiav txwv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              PEB HU NKAUJ CAV TXOG HUAB TAIS                   

(Kev Tsiv 15)

Txais:               Peb hu nkauj cav txog Huab Tais, nws hnav koob meej ci ntsa iab.

1 – Kuv hu nkauj cav txog Huab Tais vim nws yeej thiab nws muaj koob meej nto moo lug.

Nws ua dej hiav txwv nphau nphwv los vov cov caij nees thiab caij tsheb.

Huab Tais yog kuv lub zog, nws ua kom kuv siab tawv. Nws yog kuv tus Cawm Seej.

Nws yog kuv tus Tswv Ntuj, kuv cav lus zoo txog nws. Nws yog kuv txiv tus Tswv Ntuj.

2 – Huab Tais yog ib tug tseem tub rog muaj hwj chim. Nws lub npe yog Huab Tais.

Nws ua dej hiav txwv nphau los vov Fas Las Oos cov tsheb rog thiab cov peeb zeej.

Dej Hiav Txwv Liab nphau los vov nws cov thawj tub rog tas.

3 – Dej nyab lawv, lawv tog rau hauv qab thu li pob zeb. Huab Tais, koj sab tes xis muaj hwj huam tas nrho. Koj sab tes xis rhuav cov yeeb ncuab.

4 – Koj coj haiv neeg uas koj tau txhiv los txog chaw. Koj muab lawv cog rau saum lub roob uas yog koj tug; thaj chaws uas yog koj lub tsev nyob; yog qhov chaw ntshiab uas koj ob txhais tes tau npaj cia.

Huab Tais yuav ua vaj mus ib txhiab ib txhis.

ZAJ NYEEM PLAUB       

HIS XAIS 54: 5-14.

LUB NTSIAB LUS : Yes Lus Xas Les cov tub ki yuav ri mus puv ntiaj teb vim Tswv Ntuj nyiam nws tsev neeg.

5 – Vim koj tus txiv yog tus tsim koj.  Nws lub npe yog tus HUAB TAIS  Nyob Siab. 

Tus txhiv koj yog His Xas Lais tus Ntshiab, nws hu ua Tswv Ntuj kav lub ntiaj teb.

6 – Muaj tseeb ! Koj tus plig nyob hauv txoj kev lwj siab, xws li tus poj niam uas luag tso pov tseg. 

HUAB TAIS rov hu koj.  Tus Tswv Ntuj hais tias : 

« Tus poj niam uas yus yuav thaum hluas, yus puas yuav ntiab tau nws ? 

7 – Kuv tso koj tseg ib nyuag me ntsis, tab sis kuv lub siab hlub koj heev, kuv rov sau koj. 

8 – Kuv tau npau taws heev rau koj, kuv thiaj nraim kuv lub ntsej muag ib nyuag chim,

tab sis kuv lub siab npuab koj mus tas ib txhis, kuv khuv leej koj. Tus HUAB TAIS txhiv koj, hais li ntawd.  

9 – Thaum Nos Hes tseem nyob, kuv cog lus tias dej yuav tsis nyab ntiaj teb ntxiv. 

Nyem no, kuv rov cog lus zoo li ntawd, kuv yuav tsis npau taws rau koj, Yes Lus Xas Les kuv yuav tsis tso hem thawj rau koj.

10 – Cov roob txawj txav mus, cov hauv toj txawj vau, tab sis kuv lub siab npuab koj yuav tsis nrug deb koj, kuv kev cog lus nyob thaj yeeb yuav tsis ntshaus. Tus HUAB TAIS khuv leej koj hais li ntawd. » 

11 – Yes Lus Xas Les, koj tau raug kev txom nyem loj kawg ! Cov cua daj cua dub tuaj nplawm koj.

Tsis muaj leej twg nplij koj. Koj ntsia saib !  Kuv yuav muab pob zeb ci ua ntsa zeb xov koj,

yuav muab pob zeb xiav los ua taw ntsa, yuav muab pob zeb dawb ua cov qhov rooj.

12 – Kuv yuav muab nyiaj muab kub los ua ib lub yeej xov koj. Kuv yuav muab tsom iav los ua koj cov rooj loog. 

13 – Koj cov tub sawv daws ua HUAB TAIS thwj tim. Koj cov tub yuav nyob hauv txoj kev thaj yeeb loj. 

14 – Kev ncaj yuav ua kom koj nyob khov kho. Koj yuav nyob deb ntawm txoj kev raug luag quab yuam.

Koj yuav tsis muaj kev txhawj xeeb ntxiv. Kev txhawj ntshai yuav tsis txav los ze ntawm koj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              KUV YUAV CAV TXOG KOJ                 

(NPN 30)

Txais: Huab Tais, kuv yuav cav txog koj vim koj tau cawm kuv.

1 – Huab Tais, kuv yuav cav txog koj vim koj tau rub kuv tawm hauv lub qhov ntuj los.

Koj tsis cia kuv ua yeeb ncuab qhov chaw zoo siab. Huab Tais, koj rub kuv tus plig tawm hauv ntuj txias teb tsaus los. Koj tsis pub kuv mus hauv lub qhov ntxa.

2 – Cov ntseeg Huab Tais, nej hu nkauj cav txog nws. Nej nqaum paj nqaum nruas cav txog nws lub npe ntshiab. Nws npau taws, tsuas npau ib pliag. Nws hlub neeg, nws hlub tas ib sid.

Hmo ntuj, kuv kua muag poob tsis tu, tab sis kaj ntug txoog, kuv rov zoo siab.

3 – Huab Tais, koj mloog mas! Thov koj hlub, thov koj pab kuv. Koj muab kuv txoj kev quaj nyiav los hloov ua kev lom zem. Huab Tais, kuv tus Tswv Ntuj, kuv yuav ua koj tsaug mus li.

ZAJ NYEEM TSIB                       

HIS XAIS 55: 1-11.

LUB NTSIAB LUS :  Tswv Ntuj pub ib hom txhiam xws rau cov neeg pluag.

1 – Nej sawv daws uas nej nqhis dej, nej tuaj cuag lub qhov dej. Nej cov uas tsis muaj nyiaj txiag, nej tuaj mas !  Nej muas nplej los ua ncuav mov ! Nej noj, tsis tas yuav them nyiaj. 

Nej muas cawv txiv ntoo, muas mis nyuj, tsis tas yuav them dab tsi. 

2 – Ua cas nej yuav siv nyiaj los muas tej yam tsis yog mov noj ? 

Ua cas nej siv cov nyiaj nqe zog los muas tej yam tsis ua kom nej tsau plab ?     

Nej mloog kuv mas ! Ces nej yuav tau noj tej yam qab,

nej yuav tau tej yam txhiam xws qab xis nej lub ncauj. 

3 – Nej tig ntsej los mloog kuv mog ! Nej mloog kuv, ces nej tus plig yuav muaj txoj sia nyob.

 Kuv yuav nrog nej cog ib lo lus nyob mus ib txhiab ib txhis, raws li cov txiaj ntsim kuv hais ruaj tias kuv yuav muab rau Das Vis. 

4 – Yam li kuv tau tsa Das Vis los ua ib tug tim khawv rau cov haiv neeg, ua ib tug ntaus thawj qhia cov haiv neeg. 

5 – Yog zoo li no, Yes Lus Xas Les, koj yuav hu ib lub kuj cuab uas koj tseem tsis tau paub,

ces lub kuj cuab ntawd yuav khiav tuaj cuag koj, yog vim HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj,

yog vim His Xas Lais tus Ntshiab, nws ua kom koj nto koob meej.

6 – Nej nrhiav HUAB TAIS mog !  Nyem no yog lub caij zoo ntsib nws. Nws nyob ze lawm, nej hu txog nws mog ! 

7 – Tus siab phem, nws yuav tso nws txoj kev phem tseg. Tus siab nkhaus tso nws lub tswv yim lim hiam tseg. Nws yuav tig los cuag HUAB TAIS. HUAB TAIS yuav khuv leej nws. 

Nws cia li los cuag Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj lub siab zam dav.   

8 – Nej zaj tswv yim tsis zoo li kuv zaj. Nej txoj kev tsis zoo li kuv txoj kev. 

Yog HUAB TAIS lus ceeb toom. 

9 – Lub ntuj nyob siab dua lub ntiaj teb, kuv txoj kev nyob siab dua nej txoj kev npaum li ntawd. 

Thiab kuv zaj tswv yim nyob siab dua nej zaj tswv yim.  

10 – Cov nag, cov daus uas poob saum ntuj los, yog lawv tsis tau pub dej rau ntiaj teb haus,

mas lawv tsis rov mus saum ntuj. Cov nag thiab cov daus ua kom cov noob lwj thiab nthaw kaus,

ua kom lub ntiaj teb txi txiv rau tus tseb, pub mov rau neeg noj, ces cov nag mam rov mus lawm saum ntuj. 

11 – Cov lus tawm ntawm kuv lub ncauj los kuj zoo li ntawd thiab. Nws tsis tau ua hauj lwm, mas nws tsis rov los cuag kuv. Kuv lo lus tsis tau leg qhov kuv xav, mas nws tsis rov los cuag kuv. 

Kuv lo lus tsis tau ua tiav qhov kuv xa nws mus ua, mas nws tsis rov los cuag kuv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             NEJ ZOO SIAB LUAG NTXHI               

(His Xais 12)

Txais: Nej yuav zoo siab luag ntxhi mus ce cov dej txhawv pub txoj sia nyob mus li.

1 – Tswv Ntuj yog tus cawm kuv tiag. Kuv tso siab rau nws, kuv tsis txhawj.

Huab Tais yog kuv lub zog, nws yog kuv lub peev xwm, yog tus cawm kuv.

Nej yuav zoo siab luag ntxhi mus ce nws cov dej cawm neeg.

2 – Nej cav txog Huab Tais, nej hu txog nws lub npe. Nej tshaj txog nws cov hauj lwm loj nyob hauv cov haiv neeg kom sawv daws paub tias nws lub npe zoo tas nrho.

3 – Nej ntaus paj nruag rau Huab Tais vim nws tau ua nws lub hwj chim loj nrov ncha ntws nyob ntiaj teb no. Tsoom neeg nyob Xis Yoos, nej seev suab hom khaj vim His Xas Lais tus Ntshiab muaj hwj xyeej nyob nruab nrab hauv nej.

NTAWV MOO ZOO                 

LOS MAS 6: 3-11.

LUB NTSIAB LUS :  Lub Cim Ntxuav pub txoj sia rau neeg.

TUS HAUV PAUS XA LUS PAJ LUG SAU NTAWV TUAJ RAU COV NTSEEG

NYOB LOS MAS TIAS:

3 – Peb cov uas tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Yes Xus Pleev, mas yog peb txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Yes Xus txoj kev tuag. 

4 – Thaum peb txais lub Cim Ntxuav peb nrog Yes Xus tuag, peb nrog nws mus hauv nws lub ntxa. 

5 – Ua li mas peb yuav coj ib lub neej tshiab xws li Leej Pleev sawv hauv yeeb ceeb rov los,

vim Leej Txiv lub hwj huam tau tsa nws. 

6 – Peb nrog Leej Pleev koom. Peb nrog Leej Pleev tuag, peb thiaj yuav nrog nws sawv rov los. 

Peb paub tseeb tias peb muab peb tus qub neeg nrog Yes Xus ntsia saum ntoo cuam, 

vim peb xav muab peb lub cev xib rau kev txhaum tua. Mas peb thiaj tsis ua kev txhaum cov qhev ntxiv.

7 – Vim tias tus neeg tuag, tsis zwm rau txoj kev txhaum ntxiv. 

8 – Tab sis, yog peb nrog Leej Pleev tuag mas peb ntseeg tias peb yuav nrog nws muaj txoj sia. 

9 – Peb paub tias Leej Pleev sawv hauv qhov tuag los lawm, nws yuav tsis rov tuag dua,

txoj kev tuag tsis muaj cuab kav tuaj raug nws ib zaug ntxiv. 

10 – Nws tuag ib zaug kom txoj kev txhaum tuag. Nyem no, nws ciaj rov los nws npuab Tswv Ntuj mus li.   

11 – Nej mas nej kuj zoo li ntawd thiab : nej yuav saib tias nej tus neeg txhaum tuag lawm,

tshuav nej tus neeg tshiab npuab Tswv Ntuj uas muaj txoj sia nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev mus li. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HNUB NO YOG HNUB HUAB TAIS TSIM                  

(NPN 118-1)

Txais: Hnub no yog hnub Huab Tais tsim los rau peb, peb zoo siab hom khaj.

1 – Peb ua Huab Tais tsaug vim nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis.

Haiv His Xas Lais, nej cav tias: “Nws txoj kev hlub nyob mus ib txhiab ib txhis.”

2 – Huab Tais txhais tes xis ua hauj lwm loj; nws txhais tes xis muaj hwj huam.

Kuv yuav tsis tuag, kuv yuav muaj txoj sia nyob. Kuv yuav cav txog Huab Tais tej dej num.

3 – Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg, txia ua lub pob zeb txheem tsev.

Yam hwj huam loj no yog Huab Tais ua, yog yam zoo tshaj rau peb qhov muag pom.

NTAWV MOO ZOO                 

MAS KOS  16: 1-7.                              

LUB NTSIAB LUS:    Lub ntxa qhuav. Tus Tshiab xa moo.

NEJ MLOOG IB ZAG NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO.

1 – Dhau hnub Xas Npas Tos lawm, Mab Liab Mas Ntas Las, Mab Liab uas yog Yas Kos niam, 

thiab Xas Los Mes lawv muas ib co tshuaj pleev neeg tuag coj mus pleev Yes Xus lub cev. 

2 – Hnub chiv lub lis piam sawv ntxov, thaum lub hnub nyuam qhuav tawm tuaj, lawv mus tom ntxa. 

3 – Lawv sib tham tias :

“Leej twg yuav dov daim txiag zeb kaw rooj ntxas rau peb ?”   

4 – Lawv tsa muag ntsia, lawv pom tias daim txiag zeb twb dov rau ib sab lawm :

daim txiag zeb ntawd loj kawg. 

5 – Lawv nkag mus hauv ntxa, lawv pom ib tug hluas zaum sab xis,

nws hnav ib lub tsho dawb ntev, lawv ntshai tas nrho. 

6 – Tab sis tus hluas hais rau lawv tias :

« Nej txhob ntshai ! Nej nrhiav Yes Xus Nas Xas Les, tus uas luag muab tua saum ntoo cuam :

nws sawv rov los lawm, nws tsis nyob ntawm no. Saib qhov chaw no, yog lub chaw lawv tso nws lub cev.       

7 – Nej mus hais rau nws cov thwj tim thiab hais rau Pob Zeb tias,

nws ua nej ntej mus Nkas Lis Lais : nej yuav pom nws nyob ntawd,

raws li nws tau hais rau nej. » 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG